ZİYAÜDDİN ABDÜRRAHMAN KERKÜKİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ZİYAÜDDİN ABDÜRRAHMAN KERKÜKl: Evliyâmn büyüklerinden. İsmi Abdürrahmân Hâlis, nisbesi Ker- kükî Tâlibânî olup, lakabı Ziyâüddîn’ dir. Şeyh Ahmed Tâlibânî’nin oğludur. 1212 (m. 1797) senesinde Irak’ta, Kerkük şehrinin yakınında bulunan Tâlibân köyünde doğdu. Orada yetişti. Bunun için Tâlibânî nisbesiyle de tanınmıştır. 1275 (m. 1858) senesinde Kerkük’de vefât etti. Ziyâüddîn Abdürrahmân, tasavvufta Kâdiriyye yoluna mensûb idi. Evliyâmn en büyüklerinden Gavs-ı la’zam Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerine kadar hocalannın silsilesi şöyledir: Sâhib-üt-tarîkat Ziyâüddîn Abdürrahmân et-Tâlibânî, Ahmed et- Tâlibânî el-Kerkükî, Mahmûd ez- Zenkerî et-Tâlibânî, Ahmed el-Hindî el-Lâhorî, Seyyid Muhammed Hüseyn el-tzmîrânî, Seyyid Abdürrezzâk el- Hamevî, Seyyid Muhammed Ma’sûm el-Medenî, Bürhânüddîn ez-Zencerî, Abdürrahmân el-Hüseynî, Nûreddîn Sâmî, Yahyâ el-Basrî, Osman el: Geylânî, Seyyid Abdürrezzâk el-Irâkî, Gavs-ül a’zam Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî. Ziyâüddîn Tâlibânî’nin babası ve dedelerinden çoğu, zamanlannın ilim irfân sâhibi kimseleri idi. O, baba ve dedesinden ilk tahsilini yapıp, daha sonra asnmn büyük evliyâsmdan Şeyh Ahmed el-Hamdî’den feyz alarak yetişti, âriflerin kâmillerinden, ileri gelenlerinden oldu. Tasavvufta Kâdiriyye yoluna bağlı Hâlisiyye kolunun müessisi4ir, kurucusudur). Her sene, en az bir defâ Bağdat’a gider, Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî’nin kabrini ve dergâhım ziyâret ederdi. Kendisi, memleketinde talebe yetiştirmekle meşgûl olur, evinde de yüzlerce talebe bulunurdu, insanlara çok fâideli oldu. Peygamber efendimizin (s.a.v.) güzel vasıflan ile vasıflanmış idi. Huzûruna gelen yüzlerce talebe’ nin kalplerine, bu güzel sıfatlan, çok güzel ve pek mâhir bir şekilde nakşetti. Hak âşıklan, onun huzûrunda, sohbetlerinden, aradıklarım bulmanın neş’e ve sürûru içinde otururlar, feyz ve nûr saçılan sohbetlerinden istifâde ederlerdi. Şiir söylemekteki kâbiliyeti de çok olup, “Hâlis” mahlasıyla yazdığı şiirleri meşhûr dur. Kerkük’te bulunan nûrlu kabri, aşk ve muhabbet erbâbımn ziyâretgâhıdır. Kabrini ziyâret edip, rûhuna okuyan- lann ve onu vesîle ederek duâ edenle rın, Allahü teâlâmn izniyle murâdlanna kavuştukları büdirilmektedir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.