Zînet eşyası:

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

A l t ı n v e g ü m ü ş , m ü b â d e l e v â s ı t a s ı o l a r a k k u l l a n ı l m a y ı p z î n e t , s ü s l e m e , k a p k a c a k v e e v e ş y a s ı o l a r a k k u l l a n ı l d ı ğ ı t a k ­ d i r d e m i k t a r l a n n i s â b ı d o l d u r u y o r s a z e k â t a t â b i o l u p o l m a y a – c a k l a n m e s e l e s i ü z e r i n d e d e d u r u l m u ş , İ s l â m m i z i n v e r d i ğ i ş e ­ k i l d e k a d m l a n n z i n e t e ş y a s ı d ı ş ı n d a k a l a n l a n n z e k â t a t â b i o l a – c a k l a n n d a g ö r ü ş b i r l i ğ i n e v a n l m ı ş , k a d ı n ı n , n o r m a l ö l ç ü l e r i ç i n d e , ş a h s e n k u l l a n m a k ü z e r e e d i n d i ğ i y a k u t , i n c i , e l m a s v b . z î n e t l e r i n e z e k â t d ü ş m e y e c e ğ i h ü k m ü — b a z ı ş i a m ü c t e h i d l e r i d ı ş ı n d a — b e n i m s e n m i ş , k a d ı n ı n a l t ı n v e g ü m ü ş z î n e t e ş y a s ı ü z e r i n d e i s e i h t i l â f e d i l m i ş t i r . B a z ı s a h â b e v e t â b i û n m ü c t e h i d – l e r i y l e b e r a b e r h a n e f î l e r , a l t ı n v e g ü m ü ş ü n z e k â t a t â b i o l d u ­ ğ u n u b i l d i r e n u m û m î h ü k ü m l e r i l e b a z ı r i v â y e t l e r e d a y a n a r a k


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.