Anasayfa » wiki » ZİKİR

ZİKİR

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İnsanın dünya sahnesine çıkarılışının gayesi, şüphesiz
ki, Cenab-ı Hakk’a (c.c.) kulluktur. Kulluğun zirvesi de
nefsin tezkiyesi, Yaratıcı ile insan arasındaki bütün mania
ve perdelerin aradan kalkmasıdır. İnsan, ister farketsin, ister
etmesin; ister inansın, ister inanmasın bütün hayatı bu ana
gaye sayesinde anlam kazanır. İnanan, kulluk yolunu
benimseyen insan, kendisine takdim edilen plân-proğrama
uyarak, gittikçe mesafeyi kısaltır ve yönü daima zirveye
doğru olur. İnanmayan insan ise, esasında hedefe varmak
için çırpındığı halde aradığı şeyin ne olduğunu bilemediğinden
ümitsiz bir arayış içindedir; yönü kulluktan, kendi
asıl cevherinden ve neticede Yaratıcı’dan kaçışa doğrudur.
Kulluktan, nefis tezkiyesinden, Cenab-ı Hakk’a (c.c) vasıl
olmaktan bahsettiğimize göre konumuz mü’mindir, Müslümandır.
İnandıktan sonra, kulluğun reçetesi mesabesinde olan
ibadete yönelmek zaruridir. İbadetin de nihâi durağı veya
en kâmil şekli zikirdir. Daha doğrusu ibadetlerin özü, mayasıdır
zikir. Resulullah (s.a.v.): “Zikirle Allah arasında
perde yoktur” (Dehlevî) buyurmaktadır.

 • 55 –
  Zikir, lügatte; anmak, hatırlamak, düşünmek, adı geçmek,
  hatırdan çıkarmamak, hatırlayıp icra etmek mânâlarına
  gelmektedir. Istılahta ise insanı, Cenab-ı Hakk’m (c.c.)
  kudret ve azametini düşünmeğe, düşündürmeğe sevketmek
  mânâlarını taşıdığı gibi, birçok yerde Kur’ân, namaz,
  oruç, hatta peygamberler anlamına da gelir. En yaygın
  olarak zikir; tekbir, tehlil, teşbih, salavat ve vird gibi dil ile
  Hakk’ı anmak olarak hususi mânâda kullanılmaktadır.
  Bütün bu mânâlar tahlil edildiğinde zikirde iki türlü
  mânânın ağırlık kazandığı görülür: Unutulan şeyi hatırlamak,
  unutmamak için sürekli hatırda tutmak. Zikirde ulaşılmak
  istenen, birinci mânâ olup, İkincisi yardımcı unsurdur.
  Unutulup da hatırlanmak istenen nedir?
  Cenab-ı Hak (c.c.) ile kulları arasında, ruhlar ile, yaratıldığı
  zaman Elest Bezmi’nde bir ahidleşme olmuştu, bir
  misak gerçekleşmişti. Dünya sahnesine gelip, ruh, beden
  içine hapsolup birçok perde ile de perdelenince insan,
  ruhunun ilk şeklini hatırlamaz olmuştur. Zikir, insana ruhunun
  misaktaki şeklini hatırlama yolunu açar. Kur’ân-ı Kerim,
  “misak”ta verilen söze ters düşmeyi ahdi bozmak
  olarak ifade etmektedir: “Onlar ki, söz verip bağlandıktan
  sonra, Allah’a verdikleri sözü bozarlar… İşte
  12 * ziyana uğrayanlar onlardır” . Bu yüzden insanlık, çeşitli
  vesilelerle Elest’i yani asıl benliklerini hatırlamağa (gerçeği
  zikir yoluyla kavramaya) davet edilir: “İlk yaradılışı
  bildiniz, bu bir gerçek. O halde, hâlâ tezekkür etme*
  yecek misiniz?”13. “Hatırlat, zikre davet et. Çünkü
  hatırlatma mü’minlere fayda getirir”14 Zikirden gaye
  olan hatırlama gerçekleşince insan aslî varlığı ile bütünleşir
  (Y.N.Öztürk). Artık Allah ile kul arasındaki perdeler ortadan
  kalkmıştır. Bütün ibadetlerin özü olan zikrin meyvelerinin
  olgunlaştığını ifade eden bu noktada insan, bütün mâsiva
  engelini aşmış, hatta bütün mahlukata hükmeder duruma
  gelmiştir. Muhammed el-Bâkır Hazretleri: “Yıldırımlar,
  mü’min, gayr-ı mü’min herkese isabet eder. Bunun
 • 5 6 –
  tek istisnası Allah’ı zikreden kimselerdir”15 diye buyururken
  bunu kastetmiştir.
  İnsanı kulluğun zirvesine ulaştıran, Ahsen-i Takvim’e
  seyrettiren (tabir yerinde ise) ‘zikir projesi” veya “zikir
  rejimfni daha sonraki paragraflarda ayrıntılı olarak ele
  alacağız.
  ZİKRİN KAPSAMI İÇİNDE YER ALAN
  KAVRAM ve MÜESSESELER
  İbadetler, başlıbaşına birer zikirdir. Cenab-ı Hak (c.c.):
  “Beni anmak için namaz kıl”16, buyurduğuna göre
  namazın emredilmesinin hikmeti Allah’ı zikirdir. Cuma Suresi
 1. âyette Allah şöyle buyurmaktadır: “…Cuma günü
  namaz için ezan okunup nida edildiği vakit Allah’ın
  zikrine koşun..”. Burada namaz, “zikir” olarak ifade
  buyurulmuştur. Şunu hemen ifade edebiliriz ki, namaz,
  zikrin bütün çeşitlerini kâmil mânâda ihtiva eder. Bilindiği
  gibi namaza “iftitah tekbiri” ile girilir.Hemen arkasından,
  içinde teşbih, tahmid, tenzih, tevhid bulunan “Sübhâneke”
  gelir: “Allah’ım, Sen’i her türlü eksiklikten
  tenzih ederim. Hamd sanadır. İsmin ve şanın yücedir
  Allah’ım). Senden başka ilâh yoktur”. Rüku’da,
  “Sübhane Rabbiye’l-Azim”: “Pek büyük olan Rabb’im,
  her türlü eksiklikten münezzehsin”. Secdede ise:
  “Sübhane Rabbiye’l-Alâ”: “Pek yüce olan Rabb’imi
  her türlü eksiklikten tenzih ederim”, denilir. Kıyam’-
  dan Rüku’a, Rüku’dan Sücud’a, Sücud’dan Cülus a giderken
  tekbir getirilerek Cenab-ı Hak(c.c.) zikredilir. Âyette:
  “Hamd Allah’adır, de” buyurulmaktadır. Namazda Rüku’dan
  sonra, “Semiallahü-limen-hamideh”: “Allah, kendisini
  hamd edeni duydu. Rabbimiz, hamd Senin’-
  dir”, denilir.
  Cenab-ı Allah, Resulullah’a “Selâtü selâm” getirmemizi
  emretmiştir. Namazda da şöyle diyoruz: “Ey Peygamber,
  selâm sana. Allah’ın rahmeti ve bereketi de üzerine
  olsun. Allah’ım, Muhammed ve âline salat kıl, (merhamet
  et)”. Selâm verildikten sonra okunan “Allahümme
  Ente’s-Selâmü…” ibaresi de zikir kelimelerinden başka
  birşey değildir. Namazdan sonra otuz üçer defa “Sübhanallah”,
  “Elhamdülillah”, “Allahüekber” demenin
  sünnet olduğu da bütün mü’minler tarafından bilinmektedir
  (Müslim).
  Ayrıca Kıyarn da iken okunması farz olan Kur’ân âyetleri
  de zikirdir. Kurân’m zikir olduğuna dair âyet-i kerimelerden
  birisinde şöyle buyurulmaktadır: “O zikri (Kur’ân’ı)
  biz indirdik, biz; onun koruyucusu da elbette bizı-
  zw 17
  Açıkça görüldüğü üzere namaz ibadeti, Cenab-ı Hakk-
  ’ın (c.c.) mü’minlere emir buyurduğu bir zikirler mecmuudur.
  Huşu ile ve ihsan halinde kılındığında içindeki zikir
  sayesinde tecellilere mazhar olan “Mü’min için Namaz
  mi’râ c’dır”. Ve “dinin direği” (Ebu Davut) olan namazın
  özü zikirdir. “Namaz olmadan zikir olmaz ve zikir
  olmadan da namaz olmaz. Kalb zikirle dirilir ve ruh
  onunla yücelir”18
  Oruç ve Hac da zikirdir.
  Oruçtan bahseden Bakara Suresi 185. âyet-i kerimede
  şöyle buyurulmaktadır: “Size doğru yolu gösterdiğinden
  dolayı Allah’ı tekbir etmenizi ister…” Hac farizası
  yerine getirilirken de Cenab-ı Hak (c.c.) Müslümanlara
  zikretmeyi emretmektedir: “Sayılı günlerde Allah’ın ismini
  ansınlar”19. Şeytan taşlamadan bahsedilirken de:
  “Sayılı günlerde Allah’ı anın”20,buyurulmaktadır.
  O halde zikir, ibadetlerin ruhudur.
  Kur’ân-1 Kerim, zikirdir.
 • 5 8 –
  “İşte bu Kur’ân da, bizim indirdiğimiz feyz kaynağı
  bir zikirdir. Şimdi siz . mi bunu inkâr etmektesi- nız»21
  “…İşte benimle beraber olanların zikri (kitabı) ve
  işte benden önce gelenlerin zikri (kitabı)…”22.
  “Şüphe yok ki o Kur’ân senin için de, kavmin
  için de kesin bir zikirdir. Siz ondan sorumlu tutulacaksınız”
  23.
  “Peygamberler de hem birer zikirdir, hem de zikir
  yoluyla eğiten, zikir eğitimiyle belletip kavratan birer
  mürebbidirler”24.
  “Habibim, sen onlara hiç durmadan zikir yoluyla
  öğüt ver. Sen sadece bir müzekkir (zikir yoluyla eğitensin”
  25′
  “Allah’tan korkun ey gönül erbabı! Allah size
  gerçek bir zikir indirmiştir. O zikir, iman edip de
  güzel ve temiz amellerde bulunanları karanlıklardan
  aydınlığa çıkarmak için, Allah’ın her şeyi açık
  açık bildiren âyetlerini size okuyup duran bir resuldür…”
  26.
  Gerçek ilim ve gerçek ilim sahipleri de ‘zikir olarak
  ifade edilmiştir:
  “…Eğer bilmiyorsanız zikir erbabına sorun” .
  Gerçek âlimler; Allah’ı bilenler, marifetullaha ermiş olanlardır.
  Cenab-ı Hakk’ı en çok bilenler de zikrin hakikatine
  erebilenlerdir28. Bunlar akıl üstü bir ilme ve kavrama
  gücüne sahip olan, ledün terbiyesi görmüş mânâ erleridir29.
  “…Sadece lübb (gönül) sahipleri zikir yoluyla
  kavrayabilirler” 30.
  Demek ki, Kur’ân’m en mükemmel müfessirleri, veliler
  ve yine Kur’ân’m en doyurucu tefsiri de onların söz ve
  halleridir.
 • 5 9 –
  ZİKR’İN ÖZEL ve TASAVVUFİ MÂNÂSI ÜZERİNE
  Kur’ân-ı Kerim’de zikir ve zikir kelimeleri, yetmiş sure ve
  ikiyüz ellialtı yerde geçmektedir. Bu âyet-i kerimelerden bir
  kaçı şöyledir:
  Ol
  “Rabb’ınm ismini zikret, yalnız O’na yönel” .
  “Sabah ve akşam Rabb’mm ismini zikret” 32
  “…Haberiniz olsun ki, kalbler, Oa Oncak Allah’ı zikirle
  (yatışır sakinleşir) tatmin olur”
  “Ey iman edenler, Allah’ı çok zikredin” 34
  “Namazı kılıp bitirdiğiniz zaman, ayakta iken,
  otururken ve yanlarınız üzerinde iken, Allah’ı zikrediniz”
  35
  “Ben’i zikredin ki, Ben de sizi zikredeyim…”
  Bütün bu açık delillerden sonra bütün ibadetlerin özü
  olan zikrin inkârı şöyle dursun, kul için zikrin bir vecibe
  olduğundan şüpheye düşmek, iz’an ve akıl sahibi mü’minler
  için mümkün değildir.
  Şöyle bir düşünce de yanlış ve çok tehlikelidir: “Zikretmekten
  maksat; namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek,
  Kur’ân okumaktır. Bunların dışında özel bir şekilde belirli
  zamanlarda, belirli virdleri, belirli sayılarda tekrarlamak
  şeklindeki zikir yapma uygulaması bid’attır”.
  Böyle bir düşünce Kitap, Sünnet, İcmâ-i Ümmet önünde
  bâtıldır ve İslâm’ın bidayetinden günümüze kadar yaşanmış,
  sonuçları açıkça görülmüş hatta tarihin hayır hanesine
  yazılmış olanlarda en büyük katkının sahibi olan tasavvuf
  ve tasavvufî hayatla asla bağdaşmaz.
  Yukarıda meâlini verdiğimiz A’raf Suresi 205. âyet-i
  kerimede geçen “yüksek olmayan bir sesle” tabiri zikre özel
  -60-
  bir tarz tarif etmekte, “sabah ve akşam”dan söz edilmekle
  de, bu özel zikir için günün faziletli saatleri belirtilmektedir.
  Yine Nisâ Suresi 103. âyet-i kerimesinde “Namazı kılıp
  bitirdiğiniz zaman… Allah’ı zikrediniz” buyurulması,
  zikrin özel olarak farz olan namazdan ayrı olarak da yapılmasının
  emredildiğine dair delildir. Ankebut Suresi 45.
  âyet-i kerimesinin meâli şöyledir: “Muhakkak ki namaz,
  insanı her türlü kötülükten men eder (çeker). Allah’ı
  zikir en büyüktür”. Bu âyet-i kerimede de, namazla ilgili
  beyanat bittikten sonra “Allah’ı zikir”den bahsedilmesi
  meşrepler tarafından günümüze kadar uygulana gelen
  zikir metodları ve zikrî eğitimin Kur’ânî olduğunu gösteren
  bir diğer delildir.
  Asr-ı Saadet’e, Resulullah’m ve Ashab’ınm hayatına
  bakıldığında, bu özel zikrin sayısız örneklerine rastlamak ve
  hatta her bir sahabînin ayrı bir “zikir meşrebi*4 olduğuna
  dair deliller bulmak elbette mümkündür. Özellikle Peygamber
  Efendimizin Hulefâi Râşidin olan Hz. Ebu Bekir, Ömer,
  Osman, Ali’ye (r.a.); Hz. Safiyye, Cüveyriye, Ümmühâni,
  Ümmü Süleym, Şeddat b. Evs… gibi Ashabın ileri
  gelenlerine bugünkü tabirle “ders tarif ettiği” ve her birinin
  meşreplerine uygun vird verdiği tarihi vesikalarla kayıtlıdır.
  Bu sebeple birkaç hadis-i şerif ile yetineceğiz:
  “Zikrin efdal ve üstünü ’Lâ ilâhe illallah’, duanın
  efdal ve üstünü de ‘el-Hamdü li’llah’dır” 37.
  Huzayfetu’l-Yemân der ki: “Dilimin çirkin ve acı
  sözlülüğünden Resulüllah’a şikayet ettim:
  -Ya Resulellah, dilim beni yakıyor, dedim.
  Resulullah:
  -İstiğfardan yararlanılırken sen neredeydin? Ben
  günde yüce Allah’a yüz kere istiğfar ve O’na tevbe
  ediyorumdur, buyurdu” 38.
  Peygamberimiz: “Bir kimse hizb’ini (virdini, dersini)
  veya onun bir cüz’ünü okumadan uyur da, onu sabah
  namazı ile öğle namazı arasında okursa, kendisine
  onu gece okumuş gibi sevap yazılır” buyurmuştur.
  Zikrin bu kadar önemli olmasının sebebi nedir?
  Resulullah (s.a.v.): “İman, içinizde elbisenin yıprandığı
  gibi yıpranır. Kalplerinizde imanın yenilenmesi
  için Allah’a dua ediniz” 40′
  “İbn-i Abbas (r.a.) şöyle buyurmuştur: Her mü’minin
  kalbinde bir şeytan bulunur. Fakat mü’min, zikr-i
  ilahi ile meşgul olursa şeytan küçülür. Zikr-i İlâhi ile
  meşgul olmayı unutunca şeytan vesveseye devam
  eder’41.
  “Kul, Lâ ilâhe illallah, dediği zaman rububiyyet
  iddia eden nefs, heva ve şehveti; uluhiyet izhar eden
  ilahları red ve inkân kasteder… İşte zikreden kul, ‘lâ
  ilâhe’ ifadesindeki ‘ nefiy’ bölümü ile kendisine düşman
  olanların arzularının saltanatına son verir.
  İspat bölümünü ifade eden ‘İllallah’ kısmı ise
  Hakk’m ve O’nun askerleri durumunda olan kalp,
  ilim, Kur’ân, Sünnet ve ilhamın hakimiyetlerini ortaya
  koyar… Zikir bir nurdur. Kalbi kapladığı ve
  hakimiyeti altına aldığı zaman kalbi de kalb gözlerini
  de nurlandırır… HakTeâlâ: İşte senden perdeyi
  kaldırdık. Bugün gözün ne kadar keskindir (Kâf:22)
  buyurmuştur” 42
  İşte bu noktada zikretmenin amacı tahakkuk etmiş, Elest
  Bezmindeki rûhî safiyete ulaşılmış olur. Bütün ibâdetlerden,
  emirlere uymak ve yasaklardan kaçınmaktan amaçlanan
  nihâi sonuç da bu değil midir?

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.