ZEKÂT MÜESSESESÎ 153

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

k a d ı n ı n z i n e t i n i n d e z e k â t m a t r a h ı n a d â h i l o l d u ğ u n u i f a d e e t m i ş l e r d i r . B u n a k a r ş ı d i ğ e r ü ç m e z h e b i m a m ı i l e b i r ç o k s a h â ­ b e v e t â b i û n m ü c t e h i d i ( c u m h û r ) b u n e v i z î n e t i n z e k â t a t â b i o l d u ğ u n a a i t s a h i h b i r r i v â y e t i n b u l u n m a d ı ğ ı , s a h i h r i v â y e t – l e r i n b u n a d e l â l e t e t m e d i ğ i , b u n l a r ı n e ş y a , t a k ı m l a r , ç a l ı ş t ı r ı ­ l a n h a y v a n l a r v e k ı y m e t l i t a ş l a r d a n e d i n i l e n z î n e t e ş y a s ı g i b i « n e m a l ı o l m a y a n , ş a h s î v e a s l i i h t i y a ç » m a d d e l e r i c ü m l e s i n d e n b u l u n d u ğ u e s a s l a r ı n a d a y a n a r a k z e k â t g e r e k m e y e c e ğ i h ü k m ü ­ n ü b e n i m s e m i ş l e r d i r . B u a r a d a , « b u n l a r ı n z e k â t ı , i h t i y a c ı o l a n ­ l a r a e m a n e t e n ( i ğ r e t i ) v e r m e k t i r v e y a b u z î n e t l e r e y a l n ı z b i r d e f a i ç i n z e k â t g e r e k i r » d i y e n m ü c t e h i d l e r d e o l m u ş t u r . K a d ı ­ n ı n z i n e t i n e z e k â t d ü ş m e z d i y e n c u m h u r b u n u n — ö r f e v e i ç ­ t i m â i s e v i y e y e g ö r e — n o r m a l ö l ç ü l e r d e o l m a s ı n ı v e z e k â t t a n s e r v e t k a ç ı r m a g i b i b i r n i y e t e i s t i n â d e t m e m e s i n i ş a r t k o ş m u ş ­ l a r d ı r . E s k i l e r d e n E b û – U b e y d , (50) m u â s ı r â l i m l e r d e n e l – K a r – d â v î (51) c u m h u r u n g ö r ü ş ü n ü d e l i l v e m e s n e d y ö n l e r i n d e n k u v v e t l i b u l m u ş v e h a k l ı o l a r a k b u n u t e r c i h e t m i ş l e r d i r .


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.