Z E K Â T İ L E M Ü K E L L E F O L A N L A R :

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Hür, aklı başında ve ergenlik çağma ulaşmış her müslümanm zekât ödemekle mükellef bulunduğunda ittifak edilmiştir. (17) Zekâtın içtimâi, İktisâdi, siyasî yönleri yanında önemli bir vasfı da dinî bir ibâdet-vergi olması, islâmm beş direğinden birini teşkil etmesidir; bu bakımdan müslüman olmayanların onunla mükellef olmayacakları tabiîdir. Z e n g i n ç o c u ğ a v e a k ı l h a s t a s ı n a z e k â t ı n f a r z o l u p o l m a d ı ­ ğ ı m e v z û u n d a , m ü c t e h i d l e r a r a s ı n d a g ö r ü ş a y r ı l ı ğ ı v a r d ı r . Ş a ’- b ı, N e h a ’î v e Ş u r a y h ’a g ö r e h i ç b i r m a l d a n , h a n e f i l e r e g ö r e z i r a î m a h s u l l e r d ı ş ı n d a k i m a l l a r ı n d a n , M ü c â h i d , H a s e n v e İ b n Ş ü b – r ü m e ’y e g ö r e z i r a î m a h s u l l e r , h a y v a n l a r v b . d ı ş ı n d a k a l a n d i ­ ğ e r m a l l a r ı n d a n z e k â t g e r e k m e z . B u m ü c t e h i d l e r ; ç o c u k v e a k ı l h a s t a s ı n ı m u a f k ı l a n n a s l a r l a z e k â t ı n i b â d e t , i b â d e t i n i s e ç o ­ c u k v e a k ı l h a s t a s ı n ı n y a p a m a y a c a ğ ı n i y e t e m u h t a ç b u l u n d u ­ ğ u n a ; a y r ı c a b u n l a r ı n m e n f a a t l e r i n i n k o r u n m a s ı g e r e k t i ğ i n e d a y a n ı y o r l a r . (18) B i r ç o k s a h â b e v e t â b i û n m ü c t e h i d i y a n ı n d a M â l i k , Ş â f i î v e A h m e d ’e g ö r e ç o c u k v e a k ı l h a s t a s ı n ı n m a l l a ­ r ı n d a n d a z e k â t ö d e m e k f a r z d ı r ; ç ü n k ü b u b i r m a l î i b â d e t t i r , m a l ü z e r i n d e f u k a r a n ı n h a k k ı d ı r , n a s l a r b u n l a r ı i s t i s n â e t m e ­ m i ş t i r , m a l î i b â d e t l e r d e t e m s i l c a i z d i r , v e l î l e r i o n l a r ı n n a m ı n a ö d e r l e r


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.