YUSUF YANYAVİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

YUSUF YANYAVİ: Evliyâmn büyüklerinden. ismi Yûsuf Efendi olup, Rumeli’de bulunan Yanya beldesin- dendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1245 (m. 1829) senesinde vefât etti. Bey-zâde Mustafa Efendi’nin önde gelen halifelerinden olan Yûsuf Yan- yavî Efendi, Nakşibendî yolunun büyüklerindendir. Hocası Bey-zâde Mustafa Efendi, Ahıska’da doğdu. İstanbul’da ilim tahsîl etti. 1200 (m. 1785) senesinde Hicaz’da Cidde’ye yakın bir yerde vefât etti. Kabri, hazret-i Havvâ vâlidemizin kabri olduğu rivâyet edilen yerin yakınındadır. Yûsuf Yanyavî, uzun müddet Yanya’da Allahü teâlânın kullanna ilim ve edeb öğretmekle meşgûl oldu. Yakınlanndan ve sevdiklerinden ba’ zılanna yazdığı otuzdan ziyâde mektup, onun vera’ ve takvâ üzere bulunduğunu, çok yüksek bir zât olduğunu göstermektedir. Mektuplaştığı zâtlardan biri de, Mısır’ın en meşhûr fıkıh âlimlerinden Ahmed Tahtâvî hazretleridir. Bu mektuplar bir mec- muâ hâlinde toplanmıştır. Bu mecmuâ- dan başka, tasavvufa âit bir eseri ve Râbıta-i Nakşibendiyye’ye dâir diğer bir eseri vardır.

Yûsuf Yanyavî’den sonra, yerine Şeyh Ali Sâbirî Efendi geçip, halîfesi olmuştur Mektuplan arasında yazdığı bir şiirde buyurdu ki:

Oldur tâlibkâr-ı Hudâ vakt-i seher bîdâr olan,

Bulur safâ ender safâ vakt-i seher bîdâr olan.

Şemmeyler ol cân bûyunu bülbül gibi eyler figân,

Arzusu Haktır bî-gümân vakt-i seher bîdâr olan.

Manâsı: Allahü teâlânın nzâsına kavuşmak isteyen kimse seher vaktinde uyamk olur. Seher vaktinde uyanık olan safâ içinde safâ bulur. Seher vakti uyanık olamn arzusu hiç şüphesiz Haktır. O, gülün kokusunu alan bülbül gibi figân eder.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.