YAŞ TASHİHİ

Bir kimsenin
nüfus kütüğüne yanlış yazılmış olan yaş kaydının ve
doğum tarihinin yetkili mahkeme karan ile düzeltilmesi.
Medenî Kanuna göre, mahkeme karan mevcut
bulunmadıkça, şahsî durumlara ilişkin resmî kayıtlar
ve kütükler değiştirilemez (Md. 38). Keza, Cezâ Mahkemeleri
Usulü Kanununa göre de, Cezâ Mahkemeside
son tahkikât sırasında suçtan zarar görenlerle sanıklann
yaşlannda cezâ hükümleri bakıfnından gereken
düzeltmelerin nüfus kanunundaki usule göre yapılması
Cezâ Mahkemesine aittir. Bu konuda verilecek karar,
esas hükümle birlikte temyiz olunabilir (Md. 255). •
Yaş tashihine ait hükümler ve takip edilecek usûl,
1587 sayılı ve 5. 5. 1972 tarihli nüfus kanununda gösterilmiştir.
Bu kanuna göre selahiyetli mahkeme yaş tashihi
(yaşının düzeltilmesini) isteyen kişinin ikamet ettiği
yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Duruşma sırasında
Cumhuriyet Savcısı, nüfus memuru da bulunur.
Davada şahit dinlenebilir ve resmî evraklar ibraz edilebilir.
Yaş tashihini isteyen kişi 18 yaşından küçükse
onun yerine kanunî velisi davayı açar.
Temyiz Mahkemesi’nin (Yargıtay) içtihatlanna
göre, yaş küçültülmesi talebinde bulunulduğu zaman
ilgilinin fizikî görünüşü, şahitlerin ifadeleri ve nüfus
siciline kayıt olduğu tarih dikkate alınır. Yaş küçültülmesi
talebinde bulunulduğu zaman; yaşının düzeltilmesini
istenen kimsenin sicildeki yaşına göre gerçekten
daha büyük görünmesi, iddia edilen yaşta olduğunun
güvenilir şahit ve raporlarla ispatlanması, ana ve babanın
nikâh yaptıklan tarihin de dikkate alınması
lâzımdır.
Mahkemenin, gerek yaş küçüklüğü gerekse yaş
büyütmek gayesi ile açılan dava konusunda verdiği
karar aleyhine temyiz yoluna (Yargıtay) gidilebilir.
Yaş tashihi sonucu ilgili kişi askerlik yaşına giriyorsa
kararı veren mahkeme, durumu 15 gün içinde Askerlik
Şubesine de bildirir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)