YARDIM KURUMLARI,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

YARDIM KURUMLARI,

 

acil gereksinim içindeki insanlara; yardım etmek üzere özel olarak ya da kamu desteğiyle oluşturulmuş kuruluşlardır. Bu gibi kurumlar yoksullara olduğu kadar kıtlık, sel, kuraklık, deprem gibi doğal yıkımlara uğramış insanlara da yardım eder. Bazıları ise, savaş ya da siyasal baskı sonucu yerlerinden yurtlarından olmuş insanlann geleceğini güven altına almak amacını taşır.
Tüm dünyada yaygın biçimde kurulan ilk yardım kurumu uluslararası Kızılhaç’tır. Türkiye’de ve İslam ülkelerinde benzer amaçlı kuruluş Kızılay adını alır. 1864’te, daha önce İtalya’daki Solferino Sâvaşı’nda (1859) yaralanan askerlere yardım etmiş olan İsviçreli He’nri Dunant tarafından kurulan Kızılhaç’ın birçok işlevi vardır. Savaşlarda, çatışma hahn-deki i tarafların yetkililerine ulaşarak aracihk eder. Yârahlann bakımını sağlar,, kamplarda bulunan savaş tutsaklarını görmeye gider, özel yiyecek paketlerini ve postalan dağıtır, tutsaklara ilişkin bilgileri ailelerine ulaştırır; 20i! yüzyılda Kızılhaç, yardım elini doğal felâketlerin kurbanlanna ve azgelişmiş ülke-^ lere de uzattı ı Yiyecek ve temel sağhk gereçlerinin dağıtımını üstlendi; felaket bölgelerinde geçici sığınma merkezlerinin oluşturulmasına yardım etti
1943-47’de, Birifsşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi (UNRRA);;adh yar-

İngiliz yardım örgütü Oxfam, kuraklıkfelaketine uğrayan Etiyopya’da bu sulama sistemini kurdu…, ;
diril kurumu (UNRRA), isavâş’yüzünden yıkıma uğramış insanlar için kamplar kurarak yiyecek, ilaç, giyecek gibi yardım gereçleri dağıttı. Bu kurumun 1947’de etkinliğine son vermesi üzerine, yarım kalan tasarılar öteki yardım kurumlarınca ele alındı. 1945’te, savaştan hemen sonra Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu. Örgütün önde gelen etkinliklerinden biri, savaş sırasında evsiz kalan insanlara yardım etmekti. Birleşmiş Milletler içerisinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) adı altında özel bir birim oluşturuldu ve UNRRA’nın doğrultusunda etkinlikte bulundu. UNHCR ilk olarak Avrupa’nın mülteci sorununu çözüme kavuşturmak için çalıştı. Daha sonra askeri diktatörlüklerin ve zorba yönetimlerin baskısından kurtulmak için ülkelerini terk etmek zorunda kalan ya da doğal yıkımlardan kaçarak başka ülkelere sığman mülteciler konusunu gündemine aidi (bak. MÜLTECİ). ‘
Bugün Birleşmiş Milletler Çocuk- Fonu adıyla bilinen Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), II. Dünya Savaşı’ndan etkilenen ülkelerin çocuklarına yardım sağlamak üzere 1946 yıhnda kuruldu. 1950’lerden başlayarak, azgelişmiş ülkelerdeki çocuklar ile acil yardıma muhtaç çocuklara yardım UNICEF’in üzerine önemle eğildiği konulardır. Buna bağlı olarak yiyecek yardımı, koruyucu sağlık hizmetleri, hastala^ rın tedavisi, okul yapımı ve öğrefmen yetiştirilmesi de UNICEF’in etkinlikleri kapsamındadır. 1972’de Birleşmiş Milletler Afetzedelere Yardım Kuruluşu (UNDRO) kuruldu. Bu
kuruluş çeşitli yıkımlardan etkilenen ülkelere yönelik uluslararası yairdimların düzenh bir biçimde iletilmesine çalışır. Tüm bu Birleşmiş Milletler kuruluşları, örgüte üye ülkelerin ve öteki yardım kuruluşlarının gönüllü katkışıyla sağlanan fonlarla desteklenir
Hayırseverlikİnsanların aileleiri dışındaki kimselere yardırri etmesi değişik kültüflerce benimserımiş oltıp uzun bir geçmişe sahiptir. Eski Ahit’te, Yeni Ahit’te ve. Kuran’da hayırseverliğe çok önem verilir. Ortaçağda Yahudiler ve Hıristiyanlar için hayırseverlik cennette kendine bir”yer edinmenin güvencesi olarak kabul edilirdi.
19. yüzyılda İngiltere’de toplumsal yaşamı iyileştirmek için bazı hayırseverler yardım dernekleri kurdular.’Sanayi Devrimi sırasında nüfusu hızla kalabahklaşari kentlerde özellikle emekçi aileleri insanca yaşam koşullarından yoksundu (öaA:. GetiO; SANAYİ DEVRİMİ). Yoksullan banndınip doyuran misyoner ocakları bu dönemde açıldı. 1865’te rahip Willianı Booth tarafından kurulan ve Selamet Ordusu anlamına gelen Salvation Army giderek gelişti ve uluslararası bir nitelik aldı. Bir Hıristiyan etkinliği olan Salvatioh Army’nin günümüzde 3.000’i aşkın sosyal yardım kurumu, hastane, okul ve temsilciliği vardır. Bu kuruluş askeri örgütlenme temeline dayalıdır.
İngiliz doktor Thomas John Barnârdo (1845-1905), Londra’nın’doğu kesiminde yarı çıplak j aç ve kimsesiz çocukları barındırmak

25 Mayıs 1986’da, ÂBD’deki yoksullara yardjm edilmesini sağlamak anriacıyla ülkenin bir ucundan öbürüne bir insan zinciri oluşturuldu.

1983’te Pakistan Kızılay’ı ülkedeki Afgan nnültecilere yardım etti.
için 1870’te bir çocuk yurdu açtı. Büyük bir özveriyle çalışan doktor ,Barnardo 40 yıl boyunca 60 bin çocuğun yuvaya kavuşmasını sağladı. Yoksul öğrencilere yemek, yaşlı ve kimsesiz kadınlara parasız sağlık hizmeti örgütledi. Aynı dönemde yaşayan Lord Shaftes-bury (1801-85) ise kadın emekçileri ve çocukları koruyucu yasaların çıkarılmasına ön ayak oldu. Yoksul ve kimsesiz çocukların eğitilmesine yönelik çalışmalarıyla 300 bin yoksul çocuğun eğitim görmesini sağladı. ;i
Günümüzde, kitle iletişim araçlarının, özellikle de televizyon, yayınlarının yaygınlığı dünyadaki herhangi bir yıkımın nerdeyse anında duyulmasını sağlamaktadır.. 1970’ler ve 1980’ lerde birçok Afrika ülkesinde yüz binlerce kişinin açlıktan ölmesine yol açan kurakhği televizyon aracılığıyla dünyada duymayan kalmadı. Yardım fonlannın oluşturulması için özel televizyon yayınlan yapıldı. Acı çeken insanların görüntüleri izleyicileri derinden etkileyerek yardım ellerinin inanmasını sağladı. 1985’te, İrlandalI rock şarkıcısı Bbb Geldof, Afrika’daki açlara yardım amacıyla Band Aid’i kurdu. Tüm dünya televizyO.nlaiından 1,5 milyar insanm izlediği bir focİc konseri düzenledi. 70 milyon dolar tûtanndaki konser geliri, UNICEF ile Bând Aid Vakfı’na verildi. Benzer fon oluşturma girişimlerinden biri de, 1986 yıİıhda ABD’de’yoksullara yardım amacıyla kurulan “Haihds Aciross Ameri-ca”dır. .
Yardımlar yalnızca bunalım anında kısa bir süre için değil, uzun zaman sürdürülürse etkili olur. Ayrıca yardımın dağıtımı sırasında para,
yiyecek ve öteki gereçlerin gerçekten gereksinmesi olan kişilerin eline geçmesini sağlamak, başkalarının bunlardan haksız kazanç elde etmesini önlemek önem taşır


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.