YABANCILAR HUKUKU

Bir
ülkede bulunupta o ülkenin vatandaşı olmadan yaşayan
kişi: Yabancılar Hukuku, bir ülkede yaşayan ve o
ülkenin vatandaşı olmaması dolayısı ile bir takım haklardan
yararlanamayan kişilerin tâbi olduğu hukuk sistemi.
Konusu yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.
Yabancı, bulunduğu ülkenin hakimiyeti altındadır.
Vatandaşı bulunduğu devletin diplomatik himayesine
sahiptir. Yabancılar Hukuku, kuralları ile milletlerarası
antlaşmalarla tespit edilen haklardan daha az hak verilirse
yabancının vatandaşı olduğu devlet diplomatik
himaye yoluna başvurur.
Yabancı kavramına girenler: 1) Vatansızlar, hiçbir
devletin vatandaşı olmayanlar. 2) Mülteci, vatandaşı
olduğu devlette olan siyasi olaylar sonucunda onu terketmiş
ve başka bir devletin vatandaşlığına geçmemiş
olan kişi. 3) Azınlıklar; bir ülkede yaşayan ortak dil,
din, kültür dolayısıyla çoğunluğa göre farklı olan kişiler.
Bunlar bulunduklan devletin vatandaşıdırlar. 4)
Muhacirler: Türkiye’ye yerleşmek maksadıyla dışardan
°elen Türk soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı
kimselerdir.
Yabancılara Tanınacak Haklar için Milletlerarası
Hukukta Hakim Olan Prensipler: 1) Yabancıya, bir
ülkede vatandaşlara uygulanan rejimin aynının uygulanmasını
öngören eşitlik prensibi. 2) Yabancıya insan
olması sebebiyle bir takım asgari haklann tanınması
için asgari standartlar prensibidir. Bu prensipler İkinci
Dünya Savaşından sonra yapılan sözleşmelere esas teş­
kil eder.
İslâm Hukukunda Yabancılar: 1) Müslümanlar,
Osmanlı ülkesinde eşit haklardan yararlanırlardı. 2)
Kitâbîler veya zımmîler, tam himayeye hak kazanan ve
müslüman olmayan yabancılar. 3) Müstemen, İslâm
ülkelerinde izin alarak oturma hakkını alan yabancılar.
4) Harbî, harb halinde yabancı devlet vatandaşına verilen
addır. Bunlarda izinle İslâm ülkesine girebilirdi.
Yabancı Hukukunda İç Hukuk Kaynağı: 1982 Anayasası,
kanun, tüzük ve kararnamelerdir. Milletlerarası
hukuk kaynakları ise adalet divanı statüsünün 38. maddesine
göre andlaşmalar, milletlerarası teamül, hukukun
genel prensipleri adlî kararlar ve doktrindir.
1982 T.C. Anayasısı 16 ncı md. de “Temel hak ve
hürriyetler yabancılar için milletlerarası hukuka uygun
olarak kanunla sınırlanabilir” eliyor.
Anayasa temel hak ve hürriyetleri vatandaş-yabancı
ayırım yapmadan milletlerarası hukuk esaslanna uygun
olarak kabul etmiştir. Yabancılann yararlanması mümkün
olmayan siyasi haklar için ise ilgili maddelerde
yalnız Türkler veya vatandaşlar deyimi kullanılmıştır.
Gerçekten bugün bazı haklar ya yabancıya tanınmakta
veya sınırlı olarak tanınmaktadır. Örneğin yabancı şirketlerin
çalışmasında taşınmaz edinmede, bazı meslek
ve sanatlan icrada Türkiye’ye giriş ve ikamette, basın
özgürlüğü ve eğitim konulannda bazı sınıriamalar vardır.
Anayasa bu sınırlamaları milletlerarası andlaşma,
genel prensipler, örf ve âdet kuralları ve yabancı mahkeme
kararlanna uygun olarak kabul etmektedir.
Yabancılann Kişi Olarak Hak ve Özgürlüklerden
Yararlandığı Haklar: 1) Yabancıların Türkiye’ye giriş
hakkı: Pasaport kanununda T.C. sınırlannda giriş-çıkış
yabancılar açısından olduğu kadar Türk vatandaşlarıhakkında da düzenlenmiştir. Pasaport Kanununa göre
yabancılann Türkiye’ye giriş çıkışını pasaport veya
pasaport yerine geçecek bir vesika gösterilmesi şartına
bağlı tutulmuştur.
Pasaport Kanunu madde 8’de, bazı yabancıların
Türkiye’ye girişi yasaklanmıştır. Bunlar; serseri ve dilenciler,
deliler ve bulaşıcı hastalığı olanlar, T.C.’nin taraf
olduğu suçluların iadesine ait anlaşma veya anlaşmalarla
iadeye esas kabul edilen suçlardan birinden sanık
veya hükümlü olanlar, Türkiye’den sınırdışı edilip de
dönüşüne izin verilmeyenler, Türkiye’nin güvenliği ve
düzeni aleyhinde çalışanlara yardım niyetiyle geldiği
sezilenler, Fahişeler, beyaz kadın tacirleri ve her türlü
kaçakçılar, Türkiye’de kalmasına yetecek parası veya
himaye edecek kimsesi veya Türkiye’de yabancılarca
yapılabilen bir işi yapacağını ispat edemeyenler. Pasaport
Kanunu 9’a göre ülkelerine Türk vatandaşlarının
girişini zorlaştıranlar veya engel olan devletlerin vatandaşlarına
karşı, uygun görülecek kayıtlar ve yasaklar
konabilir. Göçmen ve mültecilerden pasaport aranmaz.
Vize: Yabancının gireceği ülkenin resmî makamları
tarafından verilen o ülkeye girme çıkma iznidir. Pasaport
Kanunu madde 5’e göre istisnalar dışında Vize mecburidir.
Vizesiz gelenlerin kabulü emniyet makamlarının
iznine bağlıdır.
Türkiye’ye girmesi yasak olan biri Türk konsolosluklannda
vize almış olsa bile Türkiye’ye giremez.
2) Türkiye’de Yabancıların İkâmet Seyahat ve Yerleşme
Hüriyeti: Bu konuda bir kanunî düzenleme vardır.
Anayasa bu hürriyeti yabancı ve vatandaş herkese
tanımıştır. Ancak askeri yasak bölgelere girmek, millî
güvenlik sebebiyle yasaktır. Geçici olarak girmeleri ve
oturmaları Genel Kurmay Başkanlığı’nın iznine
bağlıdır.
İkamet İzni: Türkiye’ye gelip de bir aydan fazla
kalmak isteyenler bu süre bitmeden yetkili makamlara
müracaat ederek izin almalıdırlar. Bu izne ikâmet tezkeresi
denir, emniyet makamlarından alınır. Bazı hallerde
ikâmet tezkeresi verilmez. Bunlar: a) İş için gelip de
yapacağı iş Türklere aynlanlar b) Türk örf ve âdetlerine
aykırı harekette bulunan yabancılar c) Maddî geliri
olmayanlar ve bunu meşru şekilde sağlayacağı sabit
olmayanlar d) Girişi yasak olup da girenler e) Türkiye’de
oturduğu süre içinde asayiş ve huzuru bozanlar.
İkâmet izninin süresi idarece takdir edilir, ikâmet
tezkeresi en fazla iki yıl sürelidir. Sürenin bitiminden en
fazla 15 gün içinde emniyete müracaatla yenisi alınmalı­
dır. f) İkâmet tezkeresine sahip olan yabancılar ikâmetgâhlarını
değiştirdikleri takdirde, durumu 48 saat içinde
çıktıkları ve gittikleri yerdeki polis ve jandarma karakoluna
bildirmek zorundadırlar.
3) Basın Özgürlüğü: 1982 Anayasası 28-32. maddeleri
basın özgürlüğü ile ilgilidir. Vatandaş ve yabancı
ayırımı yapılmadan uygulanır. Ancak, Basın Kanunu
yabancılann gazete ve dergi çıkarması İçişleri
Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.
4) Yabancının Kişi Dokunulmazlığı: İnsan Haklan
Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Haklan Sözleş­
mesi paralelinde 1982 Anayasası 17. maddedir. Vatandaşla
farklı olan iki hâl vardır, a) Sınırdışı etme
hakkıdır ki, bu hak tarihin hiçbir devrinde sınırlanmamıştır.
Bir devlet kendi menfaatini korumak zorundadır.
b) Suçlulann iadesidir ki, bu da devletlere, milletlerarası
hukukça tanınmıştır. Devlet iade edip etmemekte
serbesttir. Bu konuda mevzuat ve anlaşmalar
düzenlenmiştir.
Umumî güvenlik, siyasi ve idâri sebeplerle İçişleri
Bakanlığı yabancıyı sınırdışı edebilir. Aynca çingeneler,
pasaportlarım kaybedipde 15 gün içinde gereğini yerine
getirmeyenler ve vatandaşlığı iptal edilenler de İçişleri
Bakanlığı’nca sınırdışı edilebilirler, geri dönmelerine
izin vermeye de aynı makam yetkilidir.
5) Yabancılann Ekonomik Hakları ve Sınırlan:
Çalışma hakkı kamusal bir haktır. İç hukukta ve andlaşmalar
hukuku olarak belirtirsek: İç hukuka göre
Anayasasının 49. md.si herkese dilediği alanda çalışma
hakkı tanımaktadır. Yabancılann ikâmeti ve Seyahati
Kanunun 15. md.si ise, yabancılara kanun yasaklamadığı
işleri yapabilmek hakkını tanır.
Yabancıların yapamıyacağı işler 1932 tarihli 2007
sayılı Türkiye’de Türk vatandaşlarına tahsis edilen meslek
ve sanatlar hakkında kanun ile düzenlenmiştir.
a) Bu kanunun 1. maddesinde çalgıcılık, fotoğrafçı­
lık, berberlik, mürettiplik simsarlık, baytarlık, kimyagerlik,
elbise, şapka ve kundura imâlciliği, garsonluk,
bar oyunculuğu ve şarkıcılık gibi işler vardır. Bunun
dışındaki işleri, Bakanlar Kurulu isterse yasaklayabilir.
2. maddede de Bakanlar Kurulu’nun izni ile şu işler yapılabilir.
Uçak makinistliği ve pilotluğu, belediye ve vilayetlere
bağlı tesisat hizmetleri.
b) Yasaklanan ikinci iş Türk kıyı limân ve karasulannda
yolcu ve yük taşımadır. Bu husus Kabotaj
Kanunu’muzda belirlenmiştir. Türkiye sahillerinde bir
yerden bir yere yolcu taşıma işi Türk gemilerine hasredilmiştir.
Yabancı bir gemi yabancı bir limandan yüklediği
yükü ve yolcuyu Türk limanına getirebilir.
1982 Tarihli Turizmi Teşvik Kanunu ile Yat
Turizmi düzenlenmiş; buna göre yabancılar kurduğu
şirkette Türk ortak alınması şartıyla yat limanı işletmeciliği
yapması mümkündür. Bu işletme için Bakanlar
Kurulu’ndan izin alınır. İstisna olarak yabancı gemilere
Türk bayrağı çekme hakkı tanınır.
Kabotaj Kanunu, Türk karasulann deniz ürünleri,
kum ve çakıl çıkartma işini Türk vatandaşlanna tahsis
etmiştir. 1971 tarihli Su Ürünleri Kanunu spor gayesiyle
ve yasak olmayan bölgelerde küçük araçlarla su ürünü
elde edilmesini Türk ve yabancılara serbest bırakmıştır.
Kabotaj Kanunu kurtarma ve yardım işini de Türklerin
tekeline bırakmıştır.
c) Hava limanlan arasında yolcu ve yük taşıma işi
Türklere münhasırdır. Turistik maksatla ve zaruret hallerinde
izinle bu mümkündür.
d) Avukatlık ve noterlik sadece Türk vatandaşlanna
aittir.
e) Doktorluk da kanunla yasaklanmıştır. Yabancı­
lar özel hastane kurabilir ama yabancı doktor çalıştıramaz,
eczacılık, gözlükçülük, kimyagerlik yapamazlar.
f) Mühendislik konusunda 1954 tarihli Türkiye
Mühendislik Mimar Odalan Birliği kanunu yabancı
müteahhit ve müesseseler, Türkiye’de devlet daireleri
resmî ve özel bütün müesseselerle müştereken giriştik­ leri mühendis ve mimarlık ile ilgili işlerde T.B.M.M.’nin
mütealâsı ve Bayındırlık Bakanlığı’nın izniyle mühendis
ve mimarlık yapmak mümkündür.
g) Madencilik de ise maden kanunu bu hakkı Türk
Gerçek ve Tüzel kişilere tanımıştır. Fakat ortak yabancı
olabilir. Yabancı uzmanların çalışması izne bağlıdır.
h) Sigortacılık ve Sigorta Şirketleri için Sigorta Şirketleri
Murakabesi hakkındaki kanuna göre yabancı
uzman çalışması Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.
Yabancı bir şirket ise ancak anonim veya kooperatif
şirket ise, 10 senedir kendi ülkesinde çalışmalıdır ve sigorta
şirketinin bağlı olduğu ülke çalışma şartlan Türkler
için ağırsa, Türkler aynı tedbirleri alabilir. Takdir
hakkı bakanlığındır.
Yabancı sigorta şirketleri Türkiye’deki muamelelerine
ait bilanço kâr ve zarar hesaplarını Ticaret
Bakanlığ’na kendisi neşir ve ilâna mecburdur.
i) Turizme Yönelik Yatırımlar: 12.3.1982 tarih ve
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda düzenlenmiş­
tir.
Çeşitli kanunlanmızdaki yasaklamaları gerçek kişilerin
çalışması için kaldırmıştı. Yabancı ve tecrübeli
personel çalıştırılması izne ve Turizm Bakanlığı’nın
kontrolünde uygun görülmüştür.
j) Bankacılık 25.4.1985 tarihli Bankalar Kanunu’na
göre, Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak veya yabancı
ülkede kurulmuş olup da Türkiye’de şube açmak isteyen
bankalar düzenlenmiştir. İzin için Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı’na yapılan başvuru, Sanayi
Bakanlığı’nca incelenir. Bakanlar Kurulu’na gider ve
alınacak izinle kurulabilir.
k) Yabancı Sermaye ile yapılan yatırımlar ise 6224
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 1.1.1980
Tarihli Yabancı Sermaye çerçeve kararnamesi ve
7.7-.1984 tarihli Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkındaki 30 sayılı kararnameler yabancı sermayenin
Türkiye’ye girişi bu sermaye ile kurulan müesseselerin
hukuki durumu ve yabancılann getirdiği menkul kıymetler
konusu düzenlenmiştir. Yabancı Sermaye ayni,
fikrî ve nakdî şekilde olabilecektir. Yabancı sermayenin
teşviki için kâr transferi, anasermaye transferi, hisse
transferi kolaylaştırılmış, yerli ve yabancı teşebbüslerin
eşit muamele göreceği belirtilmiş yabancı personel konusu
düzenlenmiştir.
Serbest Bölgeler Kanunu (6.6.1985) ile de yabancılar
için çeşitli açılardan kabul edilen kısıtlamalann serbest
bölge ilân edilen yerler için uygulanmıyacağı kabul edilmiştir.
Serbest bölge ilanına Bakanlar Kurulu yetkili
görülmüştür, Faaliyet konusu ise Ekonomik İşler Yüksek
Koordinasyon Kurulunca tespit edilecektir.
— Petrol Arama ve işletme, 28.3.1983 tarihli Petrol
Reformu Kanunu ile Petrol Arama ve İşletme Hakkı
TPAO ya verilmiş, ve millî menfaatleri için belirli şartlarla
yabancı şirketlere de bu iznin verilmesi öngörülmüştür.
Ayrıca çok taraflı andlaşmalara da Türkiye
katılmıştır. 25.12.1979 da Göçmen işçilerin Hukukî Statüsü
Hakkında Avrupa Sözleşmesini Türkiye onaylam
ıştır. Bu an d laşm alarla göçm en işçilerin
kazandıklarının transferi öngörülmüştür.
7) Yabancılann Sosyal Hak ve Özgürlükleri:
a) Yabancının Sosyal Güvenlik Hakkı; Bu hak Anayasa,
Sosyal Sigorta Kanunu ve Bağ-Kur Kanunu ile
sağlanmıştır
—Malûllük, yaşlılık, ölüm sigortalan, istek halinde
mümkündür. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve
analık sigortalanndan mecburi olarak yararlanılır. Bağ-
Kur’dan yararlanmak isteğe bağlıdır. Bu konuda
Türkiye’nin taraf olduğu çok taraflı sözleşmelerde kar­
şılıklılık ve eşitlik esası öngörülür. Milletlerarası
Çalışma Teşkilâtı’nın bazı sözleşmelerine Türkiye’de
katılmıştır. Diğerleri ise “Vatandaşla Vatandaş Olmayan
Kimselere, sosyal güvenlik konusunda eşit muamele
yapılması hakkında sözleşme, Sosyal Güvenliğin Asgâri
Normlan Hakkında Sözleşme, Avrupa Sosyal Gü­
venlik Sözleşmesi ve Türkiye ile AET arasındaki ilişkileri
düzenleyen Katma Protokol, AET’de çalışan Türk
işçileri hakkında tedbirler getirmiştir.
b) Yabancının Türkiye’de Sendika Kurma Hakkı:
5.5.1983 tarihli Sendikalar Kanunu’nda tanınmıştır.
c) Diğer haklarise, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt
Hakkı İşkanunu ile kabul edilmiştir. Sağlık hizmetlerinden
de ücret karşılığı yararlanacakları yönetmeliklerle
kabul edilmiştir.
8) Eğitim Öğretim Özgürlüğü: Türk okullannda
eğitim Anayasa ile tanınmıştır. İlköğretim yabancılar
için ihtiyaridir. Özel okullarda yabancı öğrenci sayısı
Türk çocuklanmn % 20’sini geçemez. Üniversite ve
Yüksekokullarda da yabancı öğrenci okuyabilir. Özel
bir yerleştirme imtihanı uygulanmaktadır.
Yabancılar kendi vatandaşlannın bulunduklan
mıntıkada izin ile ilkokul açabilir. Bu ilkokullara Türk
vatandaşlan gidemez.
İstanbul’un Fethi ile birlikte yabancı okullar kurulmuş,
zamanla bu okullar Fransa ve Papa’dan yardım
görmüştür. Sen Benna ilk açılan okullar arasındadır.
1863’de Amerikalı Misyonerler Robert Koleji açtılar.
Yabancı okul sayısı 1900’lü yıllarda 300 kadardır.
Lozan Konferansı ile Türk Hükümeti, 30 Ekim 1914’den
evvel Türkiye’de fiilen var olan müesseselerin devamını
kabul etti: Buna göre düzenlenen ikamet ve Adli yetki
anlaşmasının 7 yılık yürürlük süresi geçtiği halde bu
okullann müktesep haklan saklı tutulmaktadır.
Yabancı okullann faaliyetleri hakkında çeşitli
düzenlemelerle kontrol sürdürülmektedir. 16.6.1983
değişikliğiyle son şeklini koruyan Özel Eğitim Kanunlan
kanunu, bu konuyu düzenlemektedir. Milli Eğitim
Bakanlığının denetim ve gözetimi yabancı eğitim
kurumlan içinde yapılmaktadır.
9) Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mal Edinme
Hakkı:
22.11.1934 tarih ve 2644 nolu Tapu Kanunu 35 ve
36. maddelerinde düzenlenir. Sınırlayıcı kanuni hükümler
saklı kalmak ve karşılıklı olmak şartıyla yabancı
gerçek kişiye gaynmenkül mal edinme imkânı tanınmış­
tır. Kanunî sınırlamalar ise şunlardır:
a) Köy Kanunu yabancılann köylerde gaynmenkül
edinmesini yasaklamıştır, b) Askeri yasak bölgeler
kanunu, bu kanunda belirtilen 1. yasak bölgede vatandaş
dahi gaynmenkül edinemez. 2. yasak bölgede sadece
yabancılar gayrimenkul edinemez.
c) Mukabele-i Bilmisil Kanunu, Türk vatandaşları­ nın mülkiyet hakkını kısmen veya tamamen tehdit eden
devletlerin Türkiye’deki Tebasının mülkiyet hakkı
Bakanlar Kurulu kararıyla kısmen veya tamamen
sınırlanabilir.
d) Tapu Kanunu 36. md.’ye göre bir köye bağlı
olmayan müstakil çiftlikler ile bir köy sımrı dışında
kalan 30 hektardan fazla araziye Hükümetin izniyle sahip
olabilirler.
Köy dışında 30 hektardan az araziye izinsiz gerçek
kişi sahib olabilir.
e) Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’na göre
çıkarılan 30 sayılı kararnamenin 16. maddesine göre,
dışarda yerleşik kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal veya
bunlara müferri aynî hakları satınalmalan ve taşın ma zlannı
inşa ve tevsi ettirmeleri için gerekli bedel ve zarurî
giderleri karşılayacak miktarda döviz getirmeleri ve
bunu bankaya satmaları gerektiğini bildirmektir. 16/1
Bu şekilde satın alınan taşınmaz malların makûl
gelirleri ve getirilen döviz miktarını aşmamak kaydıyla
satış bedelleri bankalarca dışanya transfer edilebilecektir.
16/2
Hükümle dışarda yerleşik kişilerin miras, hibe gibi
yollarla döviz ödemeden sahip oldukları malları ve bunlara
bağlı aynî hakların Türkiye’de yerleşik kişilere
satımı halinde bedelin bloke edilmesi gerekir.
Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Gayrimenkul
Edinme Hakkı: Genellikle yabancı kamu tüzel kişilerine
yabancı bir devlet ülkesinde taşınmaz mal edinme
hakkı tanınmamaktadır. Elçilik ve konsolosluk binaları
bunun istisnasıdır.
Hukukumuzda, Tapu Kanunu 35. madde ile tüzel
kişilere bu hakkın tanındığından bahsedilmemektedir.
Hukukçularımız bu görüştedir. Köy Kanunu md. 87 ise
hem gerçek hem tüzel kişilere köy sınırlarında bu hakkı
vermez. Askeri Yasak Bölgeler Kanunun’nda gerçek
kişilerde olduğu gibi yasaktır.
Köy Kanunu ve Tapu Kanunu ile gelen yasakların
istisnaları;
a) Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu ile Bakanlar
Kurulu’nun izni ile kanundaki yasaklamadan istisna
edilmiştir.
b) Petrol Kanunu 28.3.1983 değişikliğinden sonra
belirli nitelikte petrol şirketlerine taşınmaz mal edinme
hakkı da tanınmıştır.
c) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nda yabancı
tüzel kişilerin taşınm az mal edinme hakkı
tanınmamıştır.
Yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türkiye’nin taraf
olduğu ikamet ve Ticaret andlaşmaları ile karşılıklı olarak
taşınmaz mal edinme hakkı âkit devlet vatandaşlarına
tanınmaktadır.
10) Yabancıların Miras Hakkı:
Tapu Kanunu 35. maddesi yabancıların miras edinmesini
kanuni tahditler alünda olmak ve karşılıklı şartı
ile mümkün olacağını düzenlerken, miras hakkının da
bu şartlara bağlı olduğunu düzenlemiştir. Bu kısıtlayıcı
hükümler ise:
a) Köy kanunu ile köylerde taşınmaz mallara miras
yoluyla sahip olmalarına engel olan kanuni bir hüküm
yoktur. Ancak köy kanunu yabancıların her ne şekilde
olursa olsun taşınmaz mala sahip olmalarını önlemekgayesi taşıdığı için, yabancılara miras yoluyla intikâl
eden bu malların tasfiye edilmesi gerekir.
b) Tapu Kanunu 36. md.’de yeralan kısıtlama; Yabancılar
Köye bağlı olmayan müstakil çiftliklere ve
köy sının dışında kalan arazinin 30 hektardan fazlasına
hükümetin izni olmadan kanuni miras yoluyla sahip
olabilirler. (Alım-satım veya hibe yoluyla iktisaplarda
hükümetin izni gereklidir. Vâsiye, mensup mirasçı
olmak) şayet arazi 30 hektardan az ise izin gerekmez.
c) Askeri Yasak bölgelerde de miras yoluyla iktisap
olmaz, mal intikal etmişse tasfiyesi yoluna gidilir.
Bugün herhangi bir sebeple vatandaşlıktan ıskat edilenler
ve vatandışlığı kaybettirilenler yabancı statüsüne
girdikleri için miras hukukundan mahrum değildirler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)