VERSAİLLES ANDLAŞMASI

Birinci Dünya Savaşım sona erdiren andlaşma. Müttefik devletler Paris Barış Konferansında hazırladıkları andlaşma şartlarını Almanya’ya verdiler. Almanya bu andlaşmaya itiraz ettiyse de imzalamak zorunda kaldı. Andlaşma, 18 Ocak 1871’de Alman İmparatorluğu’nun kuruluşunun ilân edildiği Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı’nın Aynalı Salonunda 28 Haziran 1919 tarihinde imzalandı. Versailles Andlaşması ise, Alman İmparatorluğunu yıkmış, Avrupa haritasında önemli değişikliklere sebeb olmuştur. Bu andlaşma dörtyüzkırk maddeden meydana gelmekteydi. Bu andlaşmanın önemli maddeleri şunlardır: Almanya sömürgelerinden vazgeçecekti. Bu sömürgeler Belçika, Ingiltece, Fransa ve Japonya tarafından paylaşılacaktı. Almanya’nın elinde tuttuğu Eupen, Mons- chau ve Malmedy Belçika’ya; Asace-Lorraine’i Fransa’ya; Saar bölgesi on beş yıl için idâresi, Milletler Cemiyetine bırakılacaktı. Buranın Fransa’ya Bırakılıp bırakılmayacağı onbeş yıl sonra kararlaştırılacaktı. Yukarı Silezya’nın bir kısmı Çekoslovakya’ya; Batı Prusya’nın büyük bir kısmı Lehistan’a veriliyordu. Almanya’da mecburî askerlik kaldırılacak, Alman Ordusu ancak yüzbin kişi olabilecekti. Her çeşit silâh yapılması yasak olacak, ayrıca donanma müttefik devletlere teslim edilecek. Deniz Kuvvetlerinde onbeşbin asker bulundurabilecekti. Almanya çok ağır tazminât verip, istilâ ettiği yerleri sahiplerine iâde edecekti. Almanya bu ve buna benzer andlaşmalarla sömürgelerini ve sahip olduğu topraklan kaybederek sıkıntıya düşmüş oldu. Almanya için çok ağır olan Versailles Andlaşmasımn bütün hükümleri tam manasıyla uygulanmadı. Alman toplumunun hepsinin savaş suçlusu sayılması, ayrıca maddelerin ağır ve halkın gururunu rencide edici olmasından dolayı, Almanya’da milliyetçilik akımlan başladı. Hattâ bu andlaşmanın bir neticesi olarak Alman milletinin Hitleri iktidara getirdiği ve İkinci Dünya Savaşına sebeb olduğu umumî bir kanaattir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)