TURUZMİN TÜRKÜYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

TURUZMİN TÜRKiYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

A. TÜRKiYE EKONOMİSİNDE GENEL OLARAK TURİZMİN ÖNEMİ

 

Türkiye’nin jeopolitik konumu, üç semavi dininin bulufltuğu bir ülke olarak ön
plana çıkması, bununla birlikte rakiplerine göre son derece temiz plaj ve koylara sahip
olması ve dört mevsimin bir arada yaflanması özellikleri nedeniyle adeta bir turizm
cenneti görünümündedir. Türkiye’nin sahip olduğu bu de¤erleri turizm amaçlı
kullanması, ülkemizin içinde bulunduğu iflsizlik sorununun giderilmesinde çok önemli
rol oynayacaktIr.
Ülkemizin turizm potansiyelinin temel bileflenleri sahip olduğu doğal, kültürel ve
tarihi de¤erlerdir. Bu değerler, uzun vadede korunabildikleri sürece uluslararas› turizm
pazarındaki payımız hızla büyümeye devam edecektir. Bunun için özellikle turizm
yörelerindeki arazi kullanma ve altyapı kararlarının gerek yerel, gerekse merkezi
yönetimlerce doğru olarak verilmesi gereklidir. Altyapılarda kapasite üstü zorlamalar,
do¤al de¤erlerin yok olmasI tehlikesini de beraberinde getirecektir. Bu kararların
verilmesi aflamasInda turizmin en önemli görevinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini
koruyarak kullanIlması gerekliliği anlaflılmalıdIr.

B. TURiZMişN TÜRKüYE EKONOMiSiNDEKi YERi VE ÖNEMi
Türkiye özellikle son yıllarda turizmi önemli ölçüde teflvik edere ifl turizm
gelirlerini artırma ve bu gelirlerle ödemeler dengesi açıklarını kapatma politikasi
benimsemifltir. Benimsemifl olduğu bu politikada önemli oranda baflara sağlayan
Türkiye için ödemeler dengesini olumlu etkileyen en önemli kalemlerden birisinin
turizm olduğu görülmektedir.
Turizmin diğer bir faydası ise birçok kifliye istihdam olanağı sağlamasıdır. Bugün,
turizm sektörünün içinde bulunduğumuz kriz dolayısıyla her zaman olduğundan daha
fazla istihdama katkıda bulunması beklenmektedir.
Türkiye’nin ithalat ve ihracat arasında oluflan bütçe açığı turizm gelirlerinin
artmasıyla dengelenmeye çalıflılmaktadır.
Dünya genelinde ve Türkiye’de uluslararası turist sayısı ve gelirleri açısından
gözlenen geliflmelerde, çoğu zaman istikrarsızlıklar yaflanmaktadır. Ekonomik ve siyasi
istikrarsızıktan çok çabuk ve önemli düzeyde etkilenen turizm sektörünün 1991 yılında
yaflanan Körfez Savaflı nedeniyle geliflme ritminin düfltüğü gözlenmektedir.

ÖZET

TURUZMİN TÜRKÜYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

TURUZMİN TÜRKÜYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Ülkemizin turizm potansiyeli yönünden turizm bölgeleri ve yap›labilecek turizm
etkinlikleri yönünden her mevsim ne kadar zengin olduğu bilinmektedir. Ekonomik
yönden geliflmekte olan ülkelerden olduğumuz için turizmin ayrı bir önemi vardır.
Ülkemiz bulunduğu yer açısından doğu ile batı uygarlığının bulufltuğu bir
konumda olması turizm için önemlidir. Bu buluflma hem fiziki olarak hem de kültürel
olarak söz konusudur. Tarihi olarak büyük medeniyetlerin yerlefltiği bir yerdir.
Turizmin gelir getirici bir etkisi oldu¤u için, bu etki dıfl ödemeler dengesini pozitif
yönde etkiler. Ülkede kifli baflına düflen ulusal gelir arttığı için refah seviyesi yükselir.
Turizm gelirinin artıflının yüksekliği bu alana yapılan yatırımların artmasına yol açarak
istihdam yaratır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*