TÜRKİYE KILAVUZU – AFYONKARAHİSAR İLİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Fakat, her mevsimde tekerlekli taşıtların işlemesine elverişlidir; yolun il
içindeki kısmı, birçok dereler üzerinden geçer ; bu yolda pek seyrek kuyular
vardır.
A fy o n ilini, İsparta ve B u rd u r’dan geçerek A n ta ly a ’ya bağlıyan şosa
298 Km. uzunluktadır. Bıı yol, şehirden batıya uzanarak 10 uncu Km.
de iki kısma ayrılır. Kuzey – batıya yönelen, K ütahya’ ya; diğeri güneye
İsparta ve B urdur’a uzanır.
Demiryolunu üç noktadan geçen bu şosa, şehirden başlıyarak 6 3
üncü K.m .deSandıklı ilcesine ve oradan da 50 nci Km. de D inar’a ulaşır.
A fy o n – D inar arasındaki 113 Km. lik yol üzerinde, kuyu ve çeşmeler
yoktur. Yol, Sandıklıdan itibaren K uruçay ve ayaklarını takiben ilerli- \
yerek D inar’a varır. Bu ilçeden güneye uzanan yol, Burdur üzerinden
Ântalyaya ulaşır ve A fy o n -B u r d u r arası 178, A fy o n – İsparta arası j
da 173 Km. uzaklıktadır. Düzgün bir şosa halinde olan yollar, her t
mevsimde taşıtların işlemesine elverişlidir. Henüz demiryolu bulunmadığı j
için A n ta ly a ’nın iç ticareti, bu yol üzerinden yapılmakta olup, yolun öne- J
mi diğer yollara göre fazladır.
A fy o n – D en izli arası 229 Km. uzaklıktadır. İki ili birbirine bağlı- j
yan bu yol, D inar – D askırı üzerinden geçer ; D askırı – K ocabaş istasyonu 1
arasındaki 51 Km. lik kısmı, düzgün olmadığından, yağışlı havalarda
tekerlekli taşıtlar işleyemez. 4
A fy o n ’u, Eğret üzerinden geçerek K ü ta h ya ’ya bağlıyan şosa yolu 77
Km. uzunluktadır. Bu yol, K ü ta h ya ’dan itibaren E skişeh ir’e kadar düzgün
bir şekilde devam ettiğinden, A fy o n ili E skişehir’e 157 Km. lik bir yolla
bağlanmış olur. Bu yolun A fy o n ili sınırları içinde kalan kısmı, kenarlarında
çeşme ve kuyu yoktur.
İl,’ K o n y a ’dan gelerek kuzeyde Yalovaya kadar uzanan, güneyde
A n ta ly a ve batıda E ğ e kollarına kadar devam eden karayollarının düğüm
noktası üzerinde bulunmaktadır.
İli ilçelerine bağlıyan y o lla r: İl merkezini ilçelerine bağlıyan şosalar,
iller arasındaki büyük şosaların bir kısmını teşkil etmektedirler.
S a n d ıklı ve D inar ilçelerine demiryolu olduğu gibi düzgün şosa da
bulunmaktadır. İl merkezine S a n d ıklı ilçesi 63, D inar 113 Km. uzaktadırlar.
E m irdağ ve B olvadin yolları da A fy o n – K onya şosası üzerinden
ayrılır. Akar Çay yatağını takiben ve tren yoluna paralel giden düzgün
şosanın 48 inci Km. sinde bulunan Çay Bucağından kuzeye ayrılan bir
kol, 13 üncü. Km. ds B o lva d in ’e, buradan da 39 uncu Km. de E m irdağ
ilcesine varır. B olvadin, il merkezine 61, E m irdağ ise 100 Km. uzaklıktadır.
Ç ay bucağından kuzeye uzanan yol, 4 üncü Km de demiryolunu
geçer ve doğusunda Eber gölüyle batısında A k a r Ç ayın meydana getirdiği
geniş bataklığı bırakarak kuzeye ilerler. Bu yolda ve B olvadin-E m ird
ağ arasındaki kısımda da kuyulara pek seyrek rastlanır.
A fy o n bunlardan başka E m irdağla Ism etpaşa Bucağından geçen, 210
Km. lik ikinci bir şosa ile E skişehr’e bağlıdır .
İl merkezi ayrıca, 33 Km. lik bir şosa ile Ş u h u t Bucağına ve 23
Km. lik bir şosa ile de G azlıgöl (Hamam) üzerinden A fy o n m adensuya
menbaına bağlıdır.
Sincanlı Bucağına da ayrıca bir şosa vardır. Bu şosalardan başka,
Çay istasyonu ile Çölovası Bucağından geçip D inarda biten 92 Km. lik
bir araba yolu vardır ki, kurak zamanlarda tekerlekli taşıtlar işleyebilir.
Boş kaldıkça yurt gezisi yap.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.