TUNGSTENİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TUNGSTENİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TUNGSTENİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Tungsten, gümüş beyazı, çok arı haldeyken oldukça yumuşak, öbür hallerde sert, telleşebilir ve dövülgen bir metaldir. Özgül ağırhğı 19 300 kg/ m3’e eşittir (danca kökenli olan adının “ağır taş” anlamına gelmesi buradan kaynaklanır). Olağan koşullarda 3 400 °C’a doğru erir (en yüksek ergime noktası olan metaldir) ve 5 900 °C’a doğru kaynar. Tungsten, payreksle lehimlenebilir, çünkü her iki malzemenin de genleşme katsayıları birbirine çok yakındır (elektronik tüpler için elektrot geçişlerinin gerçekleştirilmesi).
Tungsten, kimyasal bileşiklerinde 0 [tungsten hekzakarbönil, W (CO)6 ], n, D3, IV, V ve özellikle VI (sulu çözeltilerde) yükseltgenme derecelerinde bulunabilir. Başlıca bileşiklerinden tungsten karbür (WC), son derece sert ve kobalt tozuyla tabletler halinde sinterlenmiş olarak metal kesme takımlarının kesici kenarlarım gerçekleştirmede kullanılır ve bu bileşik, tungstene elektrikli fırında, karbon etki ettirilerek hazırlanır. Tungsten, metalin hazırlanmasında başlangıç ürünü olan trioksitte (W03) VI yükseltgenme derecesini alır ve buna vvolframatlara (ya da tungstatlar) asit etkisiyle elde edilen çeşitli wolframik (ya da tungstik) asitler denk düşer.
büyük ayrılıklar sergiler, ama elverişli Akdeniz ikliminden yararlanır ve her yanı yeterli yağış alır; çeşitli kesimlerin yalnız engebeleri değil, ama iklim, bitki örtüsü ve toprakları da farklılık gösterir. Atlas dağlarının kıvrımlarım sürdüren kuzey Tell’de dağlar (Krumiri), ovalar ve iç havzalar (Beya, Mateur, Bizerte) almaşık olarak birbirini izler; havzaların tabanları geniş kıvrımlar çizerek akan ırmakların taşıdıkları verimli alüvyonlarla kaplıdır, akarsuların en önemlisi Mecerda’dır. Bol yağış alan Krumiri dağları ormanlarla kaplıdır (mantar meşesi); ovaların esmer ya da kara toprakları, bol miktarda tahıl ürünlerinin alınmasına olanak verir; Bizerte bölgesindeyse zeytinlikler uzanır. Mecerda’dan Büyük Dağ Sır-tı’na kadar, yukarı T eli Idaha düz kütlesel görünümlüdür: Burada yuvarlaklaşmış kubbeler, tek tek tepeler, yüksek yaylalar göze çarpar. İklim daha serttir, kuzeyden güneye doğru inildikçe kuraklaşır. Sıcaklık farkları da daha şiddetlidir (20 °C). Yukarı
Sulu çözeltide bile sekizyüzlü topluluklar (W06), sözgelimi on iki ya da altı sekizyüzlülerden oluşan izopoli-asitler vardır; topluluğun ortasında, oksijen atomlarına bağlı başka bir elementin (sözgelimi silisyum, fosfor, vb.) yerleşebileceği bir boşluk kalır; böylece heteropolianyonlar elde edilir. Alkali tungstatların indirgenmesi, yan-metal özelliğine sahip ve iyi birer elektrik iletkeni olan tungsten tunçlarına yol açar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*