TROMBON

TROMBON

(Mini Trtunp):

Beygir ve masa atlamalarında kullanıldığı

gibi yalnız da kullanılır. Tramplenlerden

cok daha fazla yaylanma sağlar.

Cerceve ye ayaklar celik borudan yapılmıştır.

Ayakların altına kaymaması

icin kaucuk gecirilir. Cevresi 120X120

 1. buyukluğundedlr. Bunun ortasmda-

371

Uluslararası Cimnastlk Kuralları SFOB

me kuralları ve hakem kursu sanat ≪jimnastiğinin

değerlendirilmesini cok olum-

■ lu yonde etkiledi ve ceşitli goruşler belli

kurallara bağlandı.

1988 de yayınlanan yarışma kuralları

onemli değişiklikler getirdi. Fakat

temel prensip olarak uygulamada kolaylık,

pratiklik benimsendi. Koklu duzeltme

ile A – B ve C grubu hareketlerde

ve final yarışmalarının tamamlanması

duşunuldu. Bu tamamlayıcı kurallar,

1970 yılında Ljubliana’da yapılan

Dunya Şampiyonasında 2. Eğitim Kursunda

teknik gozlemcilerin de fikri alınarak

cıkarıldı.

Arthur Gander

★ ★ ★

! ULUSLARARASI CİMNASTtK

FEDERASYONU YARIŞMA

KURALLARINDAN

1 — ERKREfiER

BOLUM: 1

Madde 1 — Yarışma kuralları Sanat

Cimnaştiğl hareketlerinin tarafsız

ve bağımsız olarak uluslararası olculer

icinde toplanmasına hakemlerin tiıilgl

ve yeteneklerini teşvik, cimnastikcilerin

yanşma hazırlıklarında seri (teşkilleri

icin yardımcı olmayı amaclamıştır.

Madde 2 — Yarışma kurallarında

‘ hareketlerin değerlendirilmesine yarayan

hukumler: Kısmen FtG oturumlarında

ana sorunlar icin alınmış kararlar İle

FİG/ETK’nin ozel sorunlarında goz onune

alarak Sanat (Jimnastiğinin gelişmesini

amaclayan ve bunu sağlayan hukumlere

dayanmaktadır.

Madde 3 — Hakemler kurallara zıt

bic bir daşranışta bulunamazlar. Aksi

olursa yarışma idarelerince hakemin hakemliği

dahi kaldırılabilir.

Madde 4 — Bu yanşma kuralları uye

federasyonların her duzeydeki yanşmaalan

icinde kullanacaktır.

n — HAKEM HEYETt VE ‘

KURULUŞU:

BOLUM: 2

FIG’in duzenlediği yarışmalarda,

Olimpiyat Oyunlarında, kıtalararası veya

kıta ici oyunlarında Hakem Heyeti

5 kişiden’ kurulur. Şoyle ki; Teknik Komite

tarafından saptanan Baş ’ Hakem,

yarışmaya katılan Federasyonlarca onerilen

FIG Hakem Lisansını taşıyan 4 hakem.

BOLUM: 3

Dunya şampiyonları – Kıtalararası

yarışmalarda ve Olimpiyat Oyunlarında

gorevlendirilecek hakemler aşağıdaki

koşullan yerine getirmekle zorunludurlar.

BOLUM: 11

Değerlendirme ve genel hukumler:

Madde 1 — Butun hareketler 0.00

nota tam not, yarım not ve ondalıklarla

değerlendirilir. Gecerli not ortada kalan

iki hakemin verdikleri notların toplamının

ortalamasıdır. ‘

Madde 2 — Notlan gecerli olan ≪Ortada

kalan≫-hakemlerin notlan arasındaki

fark:

9.55 ve daha yukarı notlar arasındaki

fark . 0.10

9.00-9.55 Notlar arasında fark 0.20

8.00-8.95 Notlar arasında fark 0.30

6.50-7.95 Notlar arasında fark 0.50

4.00-6.45 Notlar arasında fark 0.80

Diğer her halde fark 1.00

den fazla olamaz.

Madde 3 — Her harekette cimnastikciye

verilecek kesin not aciklanır.

Ancak Ugilİ yarışma tun; sonunda Antrenor

veya takım idarecisi beş hakem ve

4 hakemin notlarım yazabilir.

IV YARIŞMA GtYStLERİ:

BOLUM: 12

Madde 1 — FtG’in duzenlediği uluslararası

yanşmalar ile Olimpiyat Oyunlun

kıtalararası yanşma ve oyunlannda

/ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ:’ r

ilk uluslararası değerlendirme ku- ,

ralları Uluslararası Cimnastik Federas- . ,

yonu tarafından (FIG!) 1849 yılında bastınlmıştır.

İkinci dunya savaşından on- •;.

ce teknik; nizamnamenin genel kar ak-

| teri hakkındaki yetersiz veriler iuralla-

3 n’ sınırlandırıyordu, onemli veriler ve ,

■ ■ ” kurallar sınırlı M* seklide her y^rişm≫- ~

dan on ci teknik komiteler ta^fm<ton ‘

i tesbit edilirdi. Bu olay, hakemlerin ken- * ?

j di memleketlerinde Oğr^ndiklttrtni a* Lobut ile cimnastik harekette*≫

veya cok bunları değerlendirmilerine se- ,

bep oldu. Savaş sonrası SanatCimnas- ■ ^ ■.■ ./••.■ ” ‘jl

tiğinin hızla gelişimi ve bilgilerle tekni- ≪frtnin g≫ ≫gm≪>ırini ilk is olarak ele al-■ I

1 gin datıa iyi kavranma≫ kendine ozgu Sak gerekS fflrta ya ciktı. 1

ve geniş kapsamh yanşma kurallannm 1954te Roma’da yapılan Dunya|

ortaya cıkarılmasını sorunlu kıldı. Buyuk şampiyonasında yeni kurallar ve hare- ^

anlayış farklan savaşsonrasıhdiuci ilk ketin gelişimi ilk orantılı olarak zorlıik

i Olimpiyat olan 1948 Londra Olimpiyata faktoru ortaya cıktı. Bunun neticesini

larında kesin olarak kendini gosterdi. Bu ae her buyilk yarışmadan once bu ku-v VI

^ durum spor cevrelerinde ye basında guc- raila t≪m≫mi<uyiı Ve duzeltildi. Ola- .

] – lu eleştirilere yol actı, oyle ki İ950 Ba- ym genişliği hakemlere yeni odevler ge-^ f

< sel’de yapılacak Dunya Şampiyonasında tirdiğinden, FtG’in duzenlediği y a n ş – t

) değerlendirmenin kesin kuralar icinde rwninr Ve Olimpiyat oyunlarından once

> yapılması icin o zamanın teknik komi- butun Juri uyelerinin bir araya gelmesi

tesi zorlandı. Bu gerekli tedbirleri alır- icin ozel yontemler uygulandı;

| ken, teknik komite Her ulkeniıi Var olan jjer alet ≫rmHnrig şampiyonu sap- :

J kurallarını koruyabiliyordu. tamak fikri (1956 Melbourne) yeni go-

≪Code de Pointage≫ adı altında 1949 ruş acılan ortaca cıkardı. Bunun netiv

yılında İ2 sayfa olarak yayından ku- ceslnde hareketler zorluk derecelerine !

rallar, prensip olarak değerlendirmede gore A – B – C ve bunlarmkesin de- ■

i zorluk, ifa ve teşkil faktorlerini . goz ğerlendirmesi Ue ozellikle teşkil konu- ;

i onunde tutuyordu. ‘Fakat bu kurallar, sunda onemli gelişmeler doğdu. Olayın \

i serbest serilerin zorluğu ile ilgili bir de- genişliği iyideğerlendirme icin hakem, -■/%

ğerlendirme icermiyordu. > antrenor ve cimnastikcilerden kuralla– ‘%

Teknik Komitecin Seansız temsil- nn kfesin olması icin istekler artmış, h{t- |

. cioi Slaude Lapalu veLuxemburg’lu P i- kemlerin sistematikolarak eğitllmeşl.fik*^

erre Hentges’in muracaatr uzerine her rl ortaya cıkmıştır. O zamana kadar j

| alette dort hakem bir baş hakemin de- bastırılan ≪Yanşma kurallam kendini

‘ netiminde blrhakem heyeti kurulması kabul ettirdi ve Sanat Cimnastiğinln eğij

kabul edildi. Gecerli not olarak ortadaki tim, gelişim ve değerlendirmesindb te– |

i iki notun ortalaması hesaplandı. ‘ Bu mel oge oldu.

madde gecerliliğini bu gune kadar ko- Bu durum ve uzun senelerden ‘.tm* |

t rumuştur. 1950 Basel. DQnya Şampiyo- ri toplanan tecrubeler İ9M yılında l ≫ – >

t nası bu İlk kurallan gecerlilik deneme- sılan ≪Yarama kurallannı≫ temelin! ;

f sinde başanya ulaştırdı. Fakat bu ku- oluşturdu ve her 4 yılda bir yapılacak .

* rallann geliştirilmesinde acele edildiği kıtalararası hakem kurslarından ilki i

Uluslararası dımıiiftlt Knrallan SPOR

≫.•T*

Barfikste endo amut ≪ekil

 1. a) Takım yarışmasında: Barfisk,

paralel, halka ve’atlama beygtrt

 1. b) Genel finalde: Barfiks, paralel,

halka ve atlama beygiri.

 1. c) Alet finalinde: Barfiks, paralel,

halka ve atlama beygirinde birer yaıdımcı

bulunabilir. Ancak bir hareketin

yapılmasını sağlayacak bicimdeki her

yardımdan not indirimi yapılır.

Madde- 2 — Bir yardımcının yardımı

ile yapılan hareket yardımın olcusune

gore —hafif bir yardım, duraklama

ya da hareketin yapılmamış olması—

goz onune alınarak 0.30-0.50 not indirimi

yapılır.

Madde 3 — Yerde ve kulplu beygirde

yardımcı bulunması yasaktır. Buna

rağmen yardımcı bulunursa 0.30 not indirimi

yapılır.

BOLUM: 14

Madde 1 — Bolum 13/1 de belirlenen

her 3 yarışmada da ikinci bir yardımcı

bulundurulursa, yarışmacının notundan

uyarılmadan, 0.30 indirilecektir.

Eğer İkinci yardımcı tehlikeli bitirlş hareketlerinde

aletin yanına gelirse 0.20

not indirim yapılır.

Madde 2 — FİG’in alet olculerine

gore, aletlfer podyuma iyice bağlıdır ve

kitleme yapmazlar. Eğer bir yarışmacı

ya da kaptan tesbit amacıyla aleti tutarsa

0.30 not indirilir.

BOLUM: 15

Takım kaptanı ya da herhangi bir

gorevli hareketini yapan cimnastikci ile

hic bir şekilde konuşamaz. Aksi durumda

0.80 not İndirilir. Gorevli kişiden

Barfikste hız alma

DUNTAfcl Uluslararası Cimnastlk Kuralları

° Baş hakem

x Hakem

‘+ Cizgi hakemi

veya

Elektronik arac

Minder

x , o 1 i ‘

Yarışma

Beyjlrl

\ ,>ft

Koşu yonu

4————-<

Basma tahtası

X

yarışmacılar aşağıda belirlendiği şekilde

giyim koşullarına uymaya zorunludur.

Madde 2 — Yarışmalara ‘katılan her

ulusun takım ve yarışmacıları ayni ornek

giyimi kullanmak zorundadır.

.Madde 3 — Ver ve beygir atlama

yarışmalarında yarışmacılar cimnastik

pantolonu, patik, corap ya da yalnız

corapla yarışabileceği gibi, şort ve

patik ya da corap ile, cıplak ayaklı olabilirler.

Yarışmacılar ya da takımda bulunan

oteki sporcular giyim konusunda

serbest bırakılmışlardır. Bu halde şort

ve cimı&stik pantolonu giyilse de tum

takım ya da yarışmacı, takımının oteki

aletlerde giydikleri giysilerin rengine

uymaya zorunludurlar.

Madde . 4 — Giyim konusunda her

durumda cimnastlk fanilası giyilmesi

zorunludur. Vucudun ustu cıplak hareket

yapılamaz .

Madde 5 — Bu bolumdeki 1-4 maddelerdeki

belirlenen giyim koşullarına

uymayan yarışmacının notundan 0,30

not indirilir. Yine bu koşullara aymayan

takımın —varsa— takım notundan O.SO

not indirilir. Bu, ceza yalnız bir kere. bi?

yarışmaya ya da yarışmanın bir bolumunde

uygulanır, orneğin: Zorunlu ya

da serbest serilerde.

V — YARDIMCI VE YARDIM

BOLUM: 13

Madde 1 — Kasaları onlemek ve

cimnastikciye guven vermek. icin bir

yardımcı aşağıdaki 3 yarışmada da be-

‘ lirlenen aletlerin yanında bulunabilir.

Bukuk kol duz vucut amuta talkı≫ Halata tırmanma Diz savurması

ACIKLAMALAR:

‘ Bu kurallarda acıklanan ve halkada

yapılan butun guc ve duruş hareketler!

kural olarak doğru teknik ile uygulamaktadır.

Bu ve, C hareketi olarak hesap

edilmcsi bakımından bu zorunludur.

Buna karşılık sahnımlı hareketlerin

coğunda durum boyle değudir. Hareketin

akışında duraklama yapılmadan

teknik Uygulamanın gerektirdiği kadar

guc kullanılır. Salimin hızı kesilir • ve

guc kullanılırsa kesinti yapılır.

orneğin; erişmek hareketini – amuda

yaparken vucut salınım hızı ile bukulu

kollarla halkaların uzerine cıka?≫

rılır. Salınım sona erdikten sonra duraklama

yapılmadan kollann itişi başlar. ,

Boylece ne teknik hata ne de B gurubu

değerinden not kesilmez. Ama gercekten

vucut yukarı cıktıktan sonra bukulu

kollarla beklenir ve sonra itiş yapılırsa

tjeknik hata yapılmasından dolayı not

kesileceği gibi ilgili B veya C hareketi değerini

kaybeder.≫

BOLUM: 20

YARIŞMA TURLERİ:

Olimpiyat oyunları ve dunya şattı-

Uluslararası Cimnastik Kuralları

En yuksek not: Takım icin

120.00 x 5=600.00

Yarışma icin 2 x 6×10.00=120.00dir.

Her alet icin serinin başlangıc notu

9.40 en yuksek toplam not ROV ile birlikte

BolUm/29, 32, 39, fO daki gibidir.

 1. b) 2. Yarışma: (Genel Final), (GF)

Butun aletlerde serbest serilerle yapılır.

Yarışmaya 36 yarışmacı katılır. Yarışma

notu I. yarışmada kazanılan 120.00

notun yarısına II. yarışmada kazanılan

60.00 eklenir. Yarışma notu 120.00 dir.

(M ‘+ S = 120.00/2=60.00) + <S=*60.00)

≫ 120.00 dır.

Her alet icin serinin başlangıc notu

9.40 en yuksek toplam not ROV İle birlikte

Bolum/29, 32, 39, 40 daki gibidir.

cX 3. Yarışma: (Alet Finali) (AF)

Birinci yarışmadaki her aletin en başarılı

ilk altı yarışmacısı katılacaktır. Bu

yarışmadaki en yuksek not olan 10.00’a

 1. yarışmadaki serbest ve zorunlu notun

yarısı eklenerek yarışmanın en yuksek

notu belirlenir.

(M + S =20.00/2 =10.00) + (S ≪

10.00) = 20.00 dir.

Her alet icin serinin başlangıc notu

9.40, en yuksek toplam not ROV ile birlikte

Bolum/29, 39,40 daki gibidir.

SPOR

piyonalarmda uygulanacak 3 yeni

nşma turu aşağıda belirlenmiştir.

ya-

1 a) 1. Yarışma (Takım Yarışması)

(TY) Butun aletlerde serbest ye zorunlu

serilerle (Onikili Yarışma); Ou yarışma

genel final ve Alet Finaline secilecek

yarışmacıları da secer.

Paralelde bir

bitiriş hareketi

dünyasi :i<; . –

amac, takım kaptanı takım yoneticisi, ya

da yarışmacılardan biridir.

BOLUM: 18

Barfiks ve halkaya zıplayışlarda bir

yardımcı yarışmacıyı kaldırır, bu hal- ‘

de değerleme yarışmacının ayak uclannın

yerden ayrılmasıyla yardımcı ya- ;

nşmayı bırakınca yanşma başlar.

. H * n y g ım M t ’

DEĞERLENDİRME: –

A — GENEL HUKUMLER ‘

BOLUM: 17-

Madde 1 — Serbest hareketler aşağıdaki

3 unsur gozonune alınarak değerlendirme

yapılır. –

. ş — Zorluk (zorunluluk)

b — Hareket teşkili, (kurgusu)

, c — Hareketin ifası. (yapımı)

Madde 2 — Madde (l/a ) daki değerlendirmedeki

birinci unsur olan zorluktan

amac hakemin hareketin zorluğunu

saptamak icin butta hareketi tek tek

hareketlerin kurallara gore zorluğunu

saptamasıdır. Madde (l/b ) deki hareket

teşkili, yapılan serbest hareketin suresi,

alete uygun yapılması gereken hareketleri

kapsamasıdır. Madde ( l /c ) deki hi*

reketin ifası serbest serideki hareketlerin

hareket tekniğine uygun yapılması,

duruşlarm ve vucut kırımlarının, tutuşlannın

hatasız olmasi halidir.

Madde 3 — Serbest hareketler: Barfiks,

Paralel, Kulple Beygir, Halka ve

Terde 6.00 -10.00 not arası değerlendirilir.

Kesintiler tam not, yarım not ve

ondalık kesirlerdir. Boylece bir serbest

Ulutiararaaı Cunnastik Kuralları

Yer minderinde cimnastik.

Planor duruşu.

hareketin tam notu aşağıda belirlendiği

gibi:

 1. a) Zorluk 3.40
 2. b) Teşkil + 1.80

-A — ;

Toplam, sen değen 5.00

Toplamsertdeğeri &00İ*oT

O ‘ İfa + 4.40 >

Serinin başlangıc notu 9.40

 1. d) Riziko, orjtaalite,

virtiyozite notu<, + 0.60

(ROV)

Serinin en yuksek toplam notu

olarak ortaya cıkar. 10.00

*

Yer minderinde geriyi elli aşma (Flich – flack)

Uluslararası Cimnastik Kuralları! SPOR

dığı durumda (Aksama ya da gecikme

yoksa) zorluğu A jlan B ye cıkabilir. Ya

da 1/2 – 1/1 bu/gulu saltolarda C, cift

salto C + B U.S. olabilir.

C — HAREKETİNİN TEŞKİLİ

BOLUM: 30

Zorluğun d ı ş ın d a hareket serisinin

teşkili – duzenlenmesi aşağıda istenilenleri

icine almalıdır.

Madde 1 — Kulplu beygirde hareketler

duraklamasız ve temiz salınım

hareketlerinden oluşmuşlardır. Tek Ve

C ift bacaklı devirler, ters ve duz makaslar,

makaslardan biri en az arka arkaya

iki defa yapılmalıdır. Hareketler

beygirin 3 bolgesinden de yararlanılarak

yapılmalıdır. Serinin başlangıcında ve

bitiminde sadece jiestek almak amacı

ile elin bir bolgeye konulmuş olması, o

bolgede, hareket yapılmış sayılmaz. Zorunlu

harekelerde her iki yonde de cift

bacak devirler konmalıdır.

Madde 2 — Halkada salınım, guc ve

duruş hareketleri halkalar sallanmadan

yapılmalıdır. Halka hareketlerinin

teşkilinde seride en az iki amut yer almalı,

biri kuvvetle, diğeri asılıştan ya

da mum duruşundan salınunla yapılan

amut olmalıdır. Bundan başka serinin

gucluğu ile orantılı bir kuvvet hareketi

bulunmalıdır. İL yarışmada salımmlı

C grubu hareket III. yarışmada da salınımlı

iki C grubu hareket bulunmalıd

a Duruşlar 9 saniye olmalıdır.

Madde 3 — Paralelde hareketler,

ucuş ve duruş hareketlerinden oluşturulacak

ve kuvvet hareketlerini de kapsayacaktır.

Ucuş ve salınım kisımlan on

planda tutulmalıdır. I. yarışmada paralelin

kolları ustune ya da altında iki el

ile bırakıp tutmayı gerektiren B ya da

Paralelde amuda kalkış ve denge hareketi

‘ *1 ,j\’* c* /* •%•■?. rV^?>*w *‘|-fr ^ – ■■

DUNYASI

.’ ≫ . ‘ ‘ . ‘ ‘ t ‘ ■

YER HAREKETLERİNİN YAPILIŞ

TEKNİĞİ UZERİNE UYARILAR:

1 — Yerde yapılan saltaların teknik

yonden yapılmış sayuabilmesi icin-;

one ya da geri salta taunda Cimnastikcinin

siftinin yuksekliği en asandan bası >

seviyesinde olmalıdır. . Yana saltalarda

ise, vucut Cimnastikcinin en azından

omuzu yuksekliğin? ulaşmalıdır.

2 — Saltalarda ceşitli durumların

acıklanma≫: Acık saltalarda yucut gergin

ve duz olmalı, bukuk saltalarda yalnız

kalcadan bukulme olmalı, toplu saltada

ise kalcadan ve dizden bukulme

tam olmalıdır.

3 — Fllk – Flak (Teknik tanımlama

olarak; geriye elliasma diyebiliriz),

iki tur Fllk -iFlak ceşldi vardır:

 1. a) Seri FOt^İ’lak, (Tempo) Hızla

ardarda Mik , Flak şeklidir. ^

 1. b) Yuksek Fllk – Flak, ifa suresince

Cimnastikcinin beli, omuzu yuksekliğine

ulaşmalıdır. ; ”

 1. c) orneğin 1/2 burgulu geri Sıcramalar

ya da amuda duşmeler aynı kurala

girer.. *’ ‘. ‘ ‘

4 — Salto ya da Flik – Fiak’m yuksekliğinin

gerekenden az olması durumunda

hareket zorluğunu yitirir, ozellikle

bu tip hareketler bağlantılı yapıl- .

Uluslararası Cimnastik Kuralları

madarana Cimnastik Kuralları

Atlama beygirinde

Tama shita atlayışı

‘ Madde 2 — Teknik acıdan hata ite

uygulanan hareketler olarak aşağıda

sıralananları ornek verebiliriz. Paralelde

onburguda (stutzkehre) omuzlann one

Surulmesi ya da vucudun yay gibi bukulmesi,

geriye salto da paralel kollann

(pic yakalanışı, ya da onde omuzlarla hareketin

yapılışı, cift kol cıkışının vucudu

yukseltmeden yapılışı. Beygirde az

devir ya da makas yapılışı. Devir ile

makasların kıskı salmımla yapılması.

Devirlerin belden yapılışında, amutların

duşey doğrultuda olmamasında

(Omuzların onde olmasında), yerde ve

paraleldeki anlut donuleri de duşey doğrultuda

olmazsa asılış ve eller uzerindeki

duruşlarda dirseklerin bukulmesi ve

yatay duruşlarda yatay durulmaması,

kollann bukuluşu, belden bukulme.

BOLUM: 38

Duşerek serinin kesintiye uğraması,

ellerin kurtulması ya da elleri bırakmadan

yere, duşuş:

Madde 1 — Aletten duşuşte ya da

≪İleri bırakmadan duşuşlerde, hareketlerin

kesilmesinde duşulen hareket tekrarlanmaz.

Hemen ya da 30 saniye icinde

seriye kaldığı yerden devam •edebiHr.

Bu durumda ozel indirim yapılacaktır.

Madde 2 — 30 sn. İlk surede yarışmacı

serbest hareket eder. Sure sonunda

seriye başlamazsa serisini bitirmiş

sayılır. Değerlendirme bu ana kadar yapılan

hareketlere gore yapılır.

Madde 3 ■*— Baş hakem zama^irkontrol

edei, 10 – 20 – 30 saniyelerde zamanı

sesiyle sporcuya bildirir.

Madde 4 — Devam halindeki sporcu

daha onceki hareketleri .tekrar edemez.

Seriyi baştan İtibaren yaparsa; duşuş

yerine kadar olan kısım değerlendirmeye

girmez. Bir sonraki hareketlere

bağlıyarak seriyi bitirir.

XI — RİZİKO, ORJİNALİTE,

VİRTİOZİTE, AHENK TE RİTİM ‘

KAVRAMLARI:

Bu yanşma kurallan ile saptanan

iyi notla değerlendirme (ROV) hakeme

yeni odevler vermektedir. Riziko, Orjinalite

ve Virtiozite gibi soyut kavram-

Zeminde oimnastik: İki kez burgu

ile geriye doğru atlama

DUNYASI Uulnslararası Cimnastlk Karanan

olmalı ve teknik acıdan doğru

Sıcramalar, cemberler,

ve saltalardan once yapıuzun

kogular not İndirimi gerektirip.

Bu kesinti yapılacak hareketin zorluğu

We obnttlıdtr> Oor≪≫fer 2 saniyedir,

, gjfubu salınımlan,

:^ ‘W 0 tflB a a km ,w ş m Ce grubu salınım- •

h S yansmada en aa i C grubu sah-.

Bayanlar atlama beygirinde

 1. ucuş devresi

C grubu hareketler, yapılmalıdır. Tine

 1. ve m . yarışmalarda paralelin kollan

ustunde ve altında* ellerL bırakıp

tekrar tutmayı gerektiren B ya da C

grubu hareketler yapılmahdır. Bİr seride

Madde 37/5 de belirlenen surelerde

uc duruştan fazlası yapılmaz. 1. yatışmada

yapılacak C grubu hareket salınım

hareketi olmalıdır, n. yanşmada1

en az bir C grubu salınım hareketi olmalıdır.

m . yarışmada da C grubu hareketlerden

en a ; lkM salınımlı olmalıdır.

Duruşlar 2 saniye olmalıdır.

Madde 4 — Barfikste seriler on ve

geriye erişmek, one ye geriye devirler,

değişik devirlerden olugurtar. Bn yuksek

notu alabilmek icin en a z ın d a n geriye

bir kartal asiliği İle iki elin aynı

anda cubuğu kavnyacağı bir bağlantının

yapılması gerekir.

Madde 5 — Yer hareketleri uyumlu

ve rttimli olmalıdır. Denge, duruş, kuvvet,

sıcrama, kipe ve elliaşma hareketleri

ve saltoları icinde bulundurmalıdır,

ceşitli yonlerde yapılan bir cok değişik

hareketlerden oluşan %erlde kişisel bir

ozellik bulunmalıdır. Aynca butun kol,

govde, bacak. ayak, el ve basuı basit hareketlerinin

bir cimnastlkci gorunumu

0&$ aftrtsi 1 dakikadır, 10

$ec bitebilir. Za- –

Icaret §0 ve 70 sanlye-

Yer alanı olcusu 12 x 12 met-

> redlr, bu olcu aşilıofl≫.

 1. İFANIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

İfadan oturu yapılacak kesintiler

duruş, tutuş hataları hareketin kusurlu

yapılması ve tekniğine uygun yapılmaması

hallerinde yapılan not kesintileri

İle ilgilidir.

‘ BOLUM: 35 \

Madde 1 — Duruş ve tutuş hatalan

olarak, kotu bacak, ayak, baş, kol ve

vucut bolumlerindeki kotu duruşlar İle

vucudun genel gorunupau sayılır.

Bayanlar atlama beygirinde

 1. 2. y c u ş devresi

Uluslararası cimnastik Kuralları SPOR

Hunşr gosteri cimnastiği

larında hareketlerle bağlantılı olarak

ortaya cıkar* Cimnastikci tarafından yapılması

beceriklilik, koordinasyon ve şaşırmazlık

isteyen hareketler vb. butun

bu hareketler ve bağlantılar sanat cim-

Huner gosteri cimnastiği

nastiğinin en yuksek duzeyde uygulanarak,

yapılan hareketlerle yalnız seyircilerin

uzerinde değil hakem uzerinde de

tehlikeli girişim duygusunu uyandırmazdır.

Burada alt ya da ust diye bir smır

konmıyabilir. Bu bir değerlendirile sorunudur.

Cozumunde ae> hakeme guvenmek

gerekir. Hakemin eğitilmiş bilgi ve

duyarlık yetenekleri olmalıdır. Hakem de

taşıdığı bu yetenekleri not verirken kullanabilmelidir.

Eski bir cimnastikci olarak

yapılan değerlendirme ancak dakemta

aynı anda duşunmesi ile olur.

Cunku nerde ve ne zaman rizikoya girildiğini

saptayacak ve iyi not odullemesini

(ROV) ona gore uygulayacaktır.

Ritmik cimnastikten bir gorunum

. \ ■ ■■ • ‘

Riziko ya da risk i citi verilen iyi

Botlar zorlukla orjlnalite ua go* onunde

tutulacak verilir.

★ ★ *

OKfNALLfK N n U f

Orjinaiitenln anlamında ceşitli kavram

farklılıkları vardır. Bğer bir şey

kendi idinde bulunmıyan niteliklere ornek

oluşturuyorsa, orijinaldir, yenidir.

İlk aef$ ve uygulanan du-

&upcea^,0* sanatcı tarafından kentotemde

yapılan, forma

sokulaneserdir.

jçeaarâi t Uluslararası Cimnastik Karallan

ve bağlantıları re .

lyeŞatmak gibi bit so- 1

Su gorev duşların

sanat cimnastiğlnde

len tanımlan şoyledir.

Hakem, tekniker ve yarışmacı riziko

kelimesinden ne anlamalıdır? Riziko

sozlukte şoyle tanımlanır: Tehlike, tehlikeli

girişim, başan elde etmeye calışanın

kaybetme olasılığı icin^le iyi not

almaya yonelik harekettir. İyi not dağıtımı

(ROV) yarışmacıya boyle bir riski

basan halinde yararına, başarısızlıkta

da zacarma o ^ k fh≫re g ^ alma

olasılığı verire Ysrişmcı irizlko ile iyi not

almayı denerse, bir amaca ulaşmak İcin

Sıcramalı one elli asma hareketine

başlangıc

Huner gosteri cimnastiğf

bir elin bırakılması fen azmdanbir tehlikeyi

getiriyor <j≪aoektir. ■’ ” ■.

Vucudun enine Veuzunlamasına ekseni

etrafında aynı anda donmesi tutusun

aletle tek elle olma≫ ya da serbest

ucUslu bağlantılar sırasında vucudun

iıjilhe ‘.-Ve uzunlamasına eksende donmesi

(Salto Ve burgu) ki, donmenin bos-;

lukte ve onceki hareketlerden ayn bir

yonde yapılması. Hareketin ‘ devamlıfyğıhi

sağlamak lcin otteeden cesaret edileli.

bağlanolia^a da ^uiri sağlanması

gerekir. Secilen CŞrabu hareketin yapılmasını

oldukla gucleştiren bağlantı ile

ozellikle daha zor olan iki d grubu hareketi

tehlikeli ≪irişim (Riziko)sayılabilir.

Bu durum zcr olan B hareketlerinde

ya da B ve C hareketlerinin bağlantıTAMAMLATICI

BtLGlLER

Riziko faktoru sadece serinin ust kademelerinde

gosterilirken, or j inalitenin

onemli olcude aşağılara duşmesi olasıdır.

Virtiozite ise serinin basit hareketlerinde

ortaya konulur.

Hakjem hic bir zaman bir seri icerisinde

cok sayıda yapılar! C ve B grubu

hareketleri ne riziko ne de orjinalite

yonunden değerlendirme duygusuna kapılmamalıdır.

Aynı şekilde teknik yonden

kusursuz yapılan cimnastilc kurallarını

goz bonunde tutmalıdır. Bir serinin

zorluğu kesinlikle duruş ve teknik yonden

doğru bir sununun ustunde değerlendirilemez.

Seri, cimnastikcinin yetenekleri

ile uyum sağlamalıdır. Cunku:

vucudu kusursuz bir şekilde denetim altında

tutma, emniyet, incelik sanat cimnastiğinin

oğeleridir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)