TANZİMAT TANZANYA

TANZİMAT
TANZANYA
945.087 km.2 ı 23.-217.000 (1987) Dar-es-Salaam Svaheli dili,
yüksek, dağlık bölgelerdeyse ılıman İklim egemendir. Victoria, Tanganyi-
ka ve Nyassa göllerinin bir bölümü ……..
bu ülkede kalır. Afrika’nın en yük- Yüzölçümü sek dağı olan Kilimancaro da Nüfusu (5.895 m.) bu ülkededir. Tanzanya, Başkenti yeraltı kaynaklarıyla zengin bir ülke- Resmi dili clir. Başlıçaları elmas, altın, kalay, İngilizce j ‘
pirit, kömür, demir, petrol ve değer- Dini : Hıristiyan, ,
li taşlardır. Fakat bu kaynaklar bu- Müslüman, Hindü,
gün için gerekli şekilde işletileme- yerli dinleri r
mektedir. Ekonomi, ülkenin % 43’ü- Resmi adı : Tanzanya nü kaplayan orman ürünlerine ve ta- Birleşik
rıma dayanır. Başlıca tarım ürünleri Cumhuriyeti
pamuk, kahve, karanfil, kopra, si- Para birimi : Tanzanya Şilini
sal, çay, tütün ve yerfıstığıdır. Tan-__;
zanya kıyılarına ilk gelen yabancılar
Ummanlı Araplardı (8. yüzyıl). Bun- Mustafa Reşit Paşa tarafından 3 Kalan, 11. yüzyılda İranlIlar izledi. Bu sim 1839’daTopkapı Sarayı’nın Gül-l*ıyılarda ilk görülen AvrupalIlarsa hane Bahçesi’nde devlet büyükleri Portekizlilerdir ve 16. yüzyılda yer- ve yabancı devlet temsilcileri önün-leşmeye başlamışlardır. 1828’de de okunarak yürürlüğe girdi. Fer-Umman İmamı Sayyid Said, Zengi- man beş bölümden oluşmaktaydı, bör Adası’nı ülkesinin başkenti yap- Birinci bölümde, Osmanlı Devleti’ •ti/ Afrika’nın bu kıyıları, özellikle 19. nin kuruluşundan itibaren KUran’ın yüzyılda yoğun bir esir ticareti ala- hükümlerine ve şeriata saygı göste-nıydı. Tanganyika 1885’ten 1919’ rildiğinden, devletin gönençli hale â kadar “Doğu Afrika arazisi” adıyla geldiği belirtilmekteydi. İkinci bö-Afmanya yönetiminde kaldı ve lümde 150 yıldan beri türlü gaile ve 1919’da İngiliz yönetimine verildi, nedenlerle ne şeriata ne de yararlı Zengibar ve Pemba adalarıysa, yasalara saygı gösterildiği, bu yüz-1886’da bağımsız bir sultanlık oldu, den de devletin eski güç ve gjnen-Fakat 1890’da İngiltere himayesine cinin yerini zayıflık ve fakirliğe bırak-girdi. Tanganyika 1961’de kuruldu, mış olduğu anlatılmaktaydı. Üçün-1962’de cumhuriyet.oldu. Zengibar eü bölümde, Tanrı’nın inayeti ve ise 1964’te sultanı devirerek bağım- Peygamber’in yardımıyla devletin sizlik ilan etti ve aynı yıl Tanganyika yönetimini iyileştirmek için yeni ya-ile birleşerek bugünkü adını aldı, saların konulması gerektiğine işaret Günümüzde başkanlık sistemiyle edilmekte, dördüncü bülümdeyse yönetilen federatif karakterli bir yeni yasaların dayandırıldığı genel il-cumhuriyettir. keler gösterilmekteydi: a) Müslü-
, man ve Hıristiyan bütün uyrukların