SWAZILAND

SWAZILAND
DEVLETİN A D I………………..Swaziland Krallığı
BAŞŞEHRİ…….. …………………. Mbabane
NÜFUSU ………………………….. ………… 600.000
YÜZÖLÇÜMÜ …………………………… 17.363 km2
RESMÎ D İL İ……………………. İngilizce, Siswati.
DÎNİ …………………………… Hristiyanlık, Animist.
PARA BİRİMİ ………………………………. Lilangeni.
Güney Afrika’da 25° 43’ -27° 19’ güney enlemleri ve
30° 48’ -32° 08’ doğu boylamları arasında yer alan dört
bir yanı Güney Afrika Cumhuriyeti ve kuzeydoğusu
Mozambik ile çevrili bulunan bir krallık.
Târihi:
Swaziler Onaltıncı yüzyılda Orta Afrika’da güneye
göç eden Bantu kabilesinden meydana gplmişlerdir.
Tarih sahnesine devlet olarak ilk defa Onkesizinci yüzyılda
çıktılar. 1840 yılında Kral Mswatinin etrafında
toplanarak Swazi krallığını kurdular. Fakat aynı tarihlerde
Zulular tarafından kuzeye zorlandılar. Kral
Mswati, İngiltere’ye sığındı. Otonomluklar İngiltere ve
Transval tarafından garanti altına alındı. 1903’den
sonra İngiltere’nin kontrolü altına girdi.
Swaziland 1968 yılında bağımsızlığını kazandı.
Yeni bir anayasa ilân edildi. 1973 yılında bu anayasa
kral tarafından yürürlükten kaldırıldı.
Bütün siyâsi partiler kapatıldı ve ülkenin bütün idâri
gücü kralda toplandı. Bu idâre altı yıl devam etti. Nihayet
1979’da yeni bir Parlâmento açıldı. Yeni bir anayasa
hazırlandı fakat hazırlanan bu anayasaya göre politik
partiler (siyâsi partiler) in kurulması yasaklandı. Aynı
zamanda parlâmentonun yönetimindeki fonksiyonu,
tavsiye verme seviyesine indirildi.
Fizikî Yapı:
Swaziland küçük bir kara ülkesidir. Yüzölçümü yaklaşık
olarak 17.366 km2’dir. Genişliği 45 km. ve uzunluğu
ise hemen hemen 193 km. olup ve dörtgen bir şekle
sâhibtir. Küçük olmasına rağmen coğrafî farklılıklardan
dolayı ülke dört bölgeye ayrılır; Highveld, Mddleveld,
Lowveld ve Lumbombo yaylası.
Highveld, Güney Afrika’nın Drakensberg bölgesinin
bir devamıdır. Yaklaşık 5200 km2’lik bir alana ve
ortalama olarak 1100-1400 m. arası yüksekliğe sâhibtir.
En yüksek yeri yaklaşık 1859 m. dir. Bölgede 40.000
hektarlık Afrika’nın en büyük insan yapısı ormanı da
yer almaktadır.
İkinci bölge, Middleveld 4900 km2 yüzölçüme ve
600-750 m. yüksekliğe sâhip tepelik bir bölgedir. Biraz
daha doğudaki Lawveld yaklaşık 5700 km2 yüzölçüme
ve ortalama olarak 150-300 m. yüksekliğe sâhibtir. En
doğudaki sınırdaki bölge ise 1550 km2 civarındaki
Lubombo yaylasıdır. Yüksekliği, Middleveld ile hemen
hemen aynıdır.
İklim:
Birinci bölge Highveld nemli ve ılıman bir iklime
sâhibtir. Yıllık yağış miktarı aşağı yukarı 1000-2300
mm. arasında değişir. Middleveld ve Lubomba yaylası
ise daha kuru ve astropikal bir iklime sahiptir. Tropikal
bir iklimdeki Lowveld ise ortalama yıllık yağış olarak
500 ilâ 750 mm. civarında yağmur alır. Yağışlar umûmiyetle
Ekim ve Mart ayları arasında olur. Highveld de
ortalama yıllık sıcaklık 16°C civarı iken, bu rakam Lawveld
bölgesinde 22°C dolaylarına kadar çıkar.
Tabiî Kaynaklar:
Yükseklik farkının hâkim olduğu ülkede, bitki
örtüsü farklılığı da mevcuttur. Yaklaşık 2600 tür bitki
ve ot çeşidi yetişmektedir. Ülkede daha çok su aygırı,
antilop, Afrika ceylanı, aslan, maymun ve Habeş maymunu
yetişir. Lowveld bölgesinde ise timsah oldukça
fazla sayıda mevcuttur.
Swaziland, Güney Afrika’nın en iyi sulanan topraklarına
sâhip ülkelerinden biridir. Ülkedeki nehirler
ülkeyi baştan başa sulayarak Highveld bölgesinden
doğar ve Hint Okyanusuna dökülürler. Bu nehirlerin en
büyükleri şunlardır; Lomati, Komati, Usutu, Umbeluzi
ve Ngwavuma.
Ülke yeraltı zenginliği bakımından orta seviyededir.
Daha çok demir, asbestos ve kömür çıkarılır.
Nüfus ve Sosyal Hayat:
Ülke nüfusu yaklaşık olarak 600.000 kişidir. Nüfus
yoğunluğu 35 kişiAm2’dir. Ülkedeki nüfus artışı ise %
2,8’dir. Nüfusun % 90’ını Sfaziler % 2-3’nü Zulular ve
% 2’ni AvrupalIlar meydana getirir. Ayrıca bazı Afrikalı
veya Asyalı gruplar da vardır. Nüfus yoğunluğu en
fazla şehirlerde olup, km2’ye 286 kişi ve en az ise kır
alanlarda olup, 10 kişidir. En kalabalık şehir 22.262
nüfuslu başşehir Mbabane ikinci büyük şehir Manzini’
dir.
Nüfusun çoğunluğu katolik veya animisttir. Resmî
dili Siswati ve İngilizce’dir. Ülkedeki okuma-yazma oranı % 65’dir. Hemen hemen bütün genç nüfus okula
gitmektedir.
Ülkede yüksek öğrenim yapılmaktadır. Bir çok
öğrenciler Botswana, Lesotho ve Suazland Üniversitelerinde
bulunmaktadırlar. Botswana ve Swaziland tarafından
1975’de yeni bir üniversite daha açılmıştır.
Siyâsi Hayat:
Swaziland’in yönetim sistemi monarşik bir idâredir.
Devlet başkanı kraliçe Dzeliwe Shongwe’dir. Ülke idâri
olarak 4 sancağa (kazaya), 2 belediyeye ve 40 bölgeye
ayrılmıştır. Parlâmento bir Millet Meclisi ve bir senatodan
meydana gelmiştir. Meclisin 40 üyesi ve senatonun
10 üyesi “seçmenler” tarafından seçilirken, geri kalan
10 Meclis Üyesini ve 10 senatörü kral seçer. Ülkenin
“seçmenleri” 40 bölge başkanlan tarafından seçilir.
Swaziland ekonomik ve coğrafî şartlar sebebiyle Güney
Afrika ile yakın siyâsi münasebetler içerisindedir.
Ekonomi:
Swaziland ekonomisi son yıllarda tarımdan, endüstriye
doğru bir geçiş dönemine girmiştir. Ülke idâresi
yaklaşık 1.736.502 hektarlık bir alanı “Swazi milleti
toprağı” olarak ayırmıştır. Geri kalan toprakları diğer
Merasimden dönen Swaziler.
ırklara duruma göre vermeyi kabûl etmiştir. Bu geri
kalan bölgenin bugün için 9.591 hektarlık bir bölümü
de özel mülkiyet olarak almış Swazilere aittir. Swazi
milletine ait kısım ise umûmiyetle çayırlık ve otluk bir
arazidir. Hayvancılık özellikle sığır yetiştiriciliği önemlidir.
Ülke ekonomisi her ne kadar endüstriye doğru
geçiyorsa da, endüstri tarım, ormancılık ve mineral kaynaklara
tâbî kalmaktadır. Ülkenin en önemli endüstrisi
ormancılık, kereste ve ağaç işleridir. Başlıca yetişen tanın
ürünleri; mısır, şeker pancan, pamuk, pirinç, ananas,
turunçgiller ve dandır. Ülke topraklannın % 19’u ekime
müsâittir.
Swaziland’in sahip olduğu yeraltı kaynaklan; demir
filizi, asbestos ve kömürdür. Ülkenin diğer önemli bir
gelir kaynağı da ormancılık ve orman ürünleridir.
İthalât ve ihracatını daha çok Güney Afrika ve İngiltere
ile yapar. İhracatının tamamına yakın bir bölü­
münü tarım ve orman ürünleri meydana getirir. Son
zamanlarda yol yapımı ve endüstri gelişimi maksatlarıyla
Japonya ve Mozambik ile ticarî anlaşmalar
yapılmıştır.
Ülkenin hem demiryolu hem de karayolu ulaştırma
sistemi oldukça iyidir. Karayollarının uzunluğu yakla­
şık 2700 km.ye ulaşır. Hava yolu ulaşımı da oldukça iyi
ve kifâyetli olarak yapılabilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)