SÜLEYMANİYE CAMİSİ

SÜLEYMANİYE CAMİSİ

SÜLEYMANİYE CAMİSİ, Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından 1550-1557 yılları arasında yapılan cami. Boğaz ve Haliç’e bakan bir tepede kurulmuş olan Süleymaniye Küliiyesi’nin içindedir. Kesme taştan yapılmış olup 3 sahınlıdır. Kareye yakın bir plan gösterir. Merkezi kubbenin yerden yüksekliği 53 m.’dir. Pandantifler üzerine oturur. Mihrap ve ana kapı yönünde iki yarım kubbe, merkez kubbeyi destekler. Mihrap beyaz mermerden yapılmıştır. 4 minaresi
vardır. Minarelerin aynı boyda olma ması, camiye bir piramit havası ver mektedir. Yan neflerin üzeri 5 kub beyle örtülmüştür. Mihrabın çini d koru ve hünkâr mahfilinin merme işçiliği, göze çarpıcıdır. Kubbey yerleştirilen içi boş küpler ve cam’ nin zeminindeki tuğladan boşluklar başarılı ve etkileyici bir akustik dü zen yaratmaktadır.
SÜLEYMANİYE MEDRESELER
İstanbul’da Süleymaniye Külliye içinde yer alan medreseler. 1) D rüttıp : Eskiden tıp öğrenimi yapil medrese. Mimari bakımdan öt medreselerden ve yapılardan da değişik bir özellik gösterir. Süley ‘ niye Külliyesi’nin en küçük yapıları dan biridir. İki katlı olan medrese’ alt katında on dükkân vardır, kattaysa tıp öğrencileri için yapıl
11 hücre ve bir dershanelik bul nur. Arkasındaki geniş bahçede gün Süleymaniye Doğumevi yer maktadır. 2) Evvel Medresesi ve ni Medresesi: Çifteler Medresesi denir. Darüttıp’tan Sıbyan Me bi’ne kadar iki katlı olarak yapıl tır. Evvel Medrese’nin üstü, Sıb Mektebi’nin büyük dershane kub siyle birlikte kurşun kaplı 22 kubb e örtülüdür. Bugün bu medres rin binalarında Süleymaniye Küt” hanesi yer alır. 3) Rabi Medre ve Salis Medresesi: Çifte Medre ler de denir. Haliç’e ve Boğaz’a karlar. 4) Mülazımlar Medresesi: medrese 70 m. uzunluğunda bir na kurulmuştur. Bugün terk edil durumdadır. 5) Darülhadis: Bu ı resede öğrenim görebilmek için ğer medreselerin bitirilmesi ger yordu. Medrese tek bir kanat ü ne yapıldığı için diğer medresel olduğu gibi iç avlusu yoktur. İki lıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*