SÖĞÜT, Bilecik iline bağlı

SÖĞÜT, Bilecik iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. İlçe topraklarının güney kesimleri engebelidir. Tahıl tarımı ve meyvecilik yapılır. Kasaba, Söğüt Çayı vadisinde kuruludur. Kurtuluş Savaşı’nda tümüne yakını yanmış, yeniden onarılmıştır. Ertuğrul Gazi’nin türbesi buradadır. Osmanoğulları Beyliği burada kurulup gelişmiş ve devlet olmuştur. Ayrıca Orhan Gazi ve II. Abdülhamit’in yaptırdığı camiler vardır. Yüksekliği 700 m., yüzölçümü 862 km.2, nüfusu 20.412, ^erkez nüfusu 9.470 (1990).
SÖKE, Aydın iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kent. Kuşadası Körfezi ve Büyük Menderes Ovası yakınında, İzmir ve Aydın’dan Milas ve Bodrum’a uzanan şose üzerindedir. Ayrıca İzmir-Aydın demiryolundan Ortaklar İstasyonunda ayrılan 21 km.lik bir şube hattı da Söke’ye ulaşır. Tarım ürünleri pazarı olan Söke, Nazilli’den sonra ilin ikinci büyük kentidir. Yüzölçümü 1.356 km.2, ilçe nüfusu 119.750, merkez nüfusu 50.866 (1990).
SÖLOMLULAR, çokhücrelilerin, vücutlarında ikincil karın boşluğu (solom) bulunan hayvanlar altbölümü (Coelomata). İki yanlı bakışımlıdırlar. Vücutlarında dışderi (ektoderm) ve içderiden (endoderm) başka, selenterelerden farklı olarak üçüncü bir epitel tabakası daha bulunur (mezoderm). Kaslar, bağdokuları, damarlar, boşaltım organları ve cinsiyet organları £u tabakanın farklı-
laşmasıyla meydana gelirler. Sölom-lular; solucanlar, eklembacaklılar, yumuşakçalar, derisidikenliler ve kordalılar filumlarına ayrılır.
SÖMİKOK, taşkömürünün 500°C’ta damıtılmasıyla elde edilen katı yakacak. Uçucu kısmı koktan fazla olduğu için alevle yanar. Sağlam bir kömür olmadığından sanayi için uygun değildir. Evlerde yakacak olarak kullanılır.
SÖMÜRGE ve SÖMÜRGECİLİK,
bir devletin başka topraklar ve halklar üzerinde egemenlik kurması ve bu egemenliği genişletip güçlendirmek için çalışması. Tarihte bilinen en eski sömürgeciler Fenikelilerdir. Lübnan kıyılarındaki kentlerde yaşamakta olan Fenikeliler ticaret yapmak amacıyla bütün Akdeniz’de dolaştılar. Ticari etkinliklerini güvence altına almak için de gittikleri yerlerde yeni yerleşim birimleri (koloniler) oluşturdular. Bu kolonileri kurarken kendilerinden daha geri bir uygarlık düzeyinde olan yerli halka zor yoluyla egemen olmaktan çok, onlara birtakım ticari imtiyazlar tanıyarak kendilerine bağlama biçiminde barışçı bir yol İzlediler. Fenikelilerden sonra eski bir Fenike kolonisi olan Kartaca ve Yunan siteleri Akdeniz egemenliğini ele geçirdiler. Yunanlılar Akdeniz’den başka Anadolu kıyılarında, Ege adalarında, Karadeniz’de yeni koloniler oluşturdular. Kartaca, Akdeniz çevresinde kurduğu ya da ele geçirdiği kolonilere Afrika içlerinden gelen hammaddeleri sattı. Onlardan aldığı çe^ şitll eşyayı da Afrika’ya götürdü. İlkçağ’ın en son sömürgecileri Romalılar oldu. Romalılar daha çok askeri güçlerine dayanarak Akdeniz’de, Yakındoğu’da, Kuzey Afrika’da, Batı Avrupa’da, hatta Britanya Adaları’nda geniş topraklara egemen oldular. Fenikelilerin ticari amaçlarla başlattıkları sömürgecilik, zaman geçtikçe siyasal, askeri, sosyal boyutlar da kazandı: Yeni toprakların doğal kaynaklarından yararlanarak ana devletin zenginliğini artırma, başka devletlerin rekabet gücünü kırma, stratejik noktaları ele geçirme, kendi uygarlığını yayma, nüfus
1960