Sinema

Sinem ada dekor, kam eram anın sahneleri
alış şekli.ne göre değişir. B urada seyirci, sahneyi dıştan
seyretmeyip, yapılan işin kapsam ına göre sahnenin içine
girerek, konunun bir parçası haline gelir. İnsan unsuru
yanında, sinem ada eşya da önem li bir dekor unsuru
olabilir. Y erinde ve zam anında belli bir çerçeve içinde

sahnelenen eşya, bir tiyatro oyuncusunun yüzü kadar
anlam lı olabilir. Y önetm enin, hazırlanan filmin sahne
düzenine, dekoruna verdiği olağanüstü önem in sebebi
de bir bakım a budur. Bir filmin dekoru va özel olarak
film stüdyolarında hazırlanır, veya tabiat m anzaralarından
çekilir. Tabiî dekorla (tabiat) yapm a dekorun
ayın filmde ve birarada bulunm ası im kânsız denecek
ölçüde zordur. En azından çok güçtür. F akat Sinemaskop,
T odd A .O ., Sineram a gibi yeni alış sistemlerinin
geliştirdiği ve getirdiği yenilikler günüm üzde sinema
dekorculuğunu yeni teknik ve estetik sorularla başbaşa
bırakm ıştır. Şimdi sinema yapımcıları bu zorluklar
içinde daha ilerilere doğru adım adım gitmektedirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*