Simav şehri ve Tarihi

Simav şehri ve Tarihi

Bu Simav şehri gerçi dağların eteğinde kurulmuştur, ama kadim bir şehirdir. Suyu ve havası gayet hoş olduğundan başka evliyaullahm nazargâhıdır. O yüzden âlimleri, salihleri, imam ve hatipleri, şeyhleri ve kadıları çoktur.

Pehlivan civan şahbaz yiğitleri de sayısızdır. Hatta vilâyet eşrafı ile hususi sohbet ederken öyle naklettiler ki; “Bizim şehrimizin öyle pehlivanları olur ki Anadolu diyarında şehrimiz pehlivanlarının sırtını zemine getirmiş pehlivan yoktur” diye şahitlik ettiler. Ve “Şehrimizin etrafında ve diğer vilâyetlerde düğün ve şenlik olsa şehrimizin pehlivanları o büyük cemiyetlere varıp bütün kasaba pehlivanlarını birer

elden elleşip kündeden آااآاآ؛’إ Cezayir sarmasından yahut taşlamadan veya kirdmandan yahut pîş kabzadan velhasıl yüz altlaş çeşit oyundan bir oyun ile zorla yenip ödülleri ve hediyeleri bizim ‘             ala gelmişlerdir” diye ¿tünerek

söylediler. Kütahya müftüsünün kardeşi Yusuf Efendi, Abdullah Efendi, Süleyman Efendi ve nice safalı dostlar bu şekilde şahitlik ettiler. Hemen hakir:

“Ya sultamm, aeaba aslı ne ola ki sizin gençleriniz galip, diğerleri mağlup ola? Bunu siz iyi bilirsiniz ki el elden üstündür, demişler. Bunda bir hikmet vardır ki daima sizin pehlivanlarınız galip oluyor?” dedimsimav Şehri

 

 

Onlar, “Sualin yerindedir. Bizim gençlerimizin galip olmalarının aslı odur ki; her biri birer büyük evliyanın soyundandır. ©nun için sırtları yere gelmez ve bir yiğidimiz düşmandan yüz çevirmez. Cesur ve bahadır yiğitlerimiz vardır. Bizim şehrimizde yetişen kızlarımızı bu şehirden dışarı çıkarıp diğer köylerin halkına vermeyiz. Yine burada kefene veririz ve başka yerden kız da almayız. Cnun için bütün şehrimizin halkı, soylu soplu er oğlu erler, pehlivan erenler” deyip bu şekilde güzel ahlâklarını tarif ettiler.

Gerçekte şahbaz, dilâver, iri gövdeli ve kesimli güzel yarar gençleri vardır. Ve herkes ile güzel geçinen, gariplerin dostu adamlardır. Ve gerçekten de bu şehrin içinde dışında yatmakta olan evliyaların sonu yoktur.

Kaynaklar: Evliya Çelebi ١؛. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Pasa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Besir Ağa 452 Numaralı Yazmaların Mukayeseli Transkripsiyonu – Dizini, (Hazırlayan: Yüeel Dağlı- Seyit Ali Kahraman- Robert Dankoff), c.

9, İstanbul 2005, s. 27-28, YKY; Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Kütahya – Manisa – İzmir – Antalya – Karaman – Adana – Halep – Şam – Kudüs – Mekke – Medine, (Hazırlayan: Seyit Ali Kahraman), 9. Kitap – 1. Cilt, İstanbul 20لل, s. 50-51, YKY.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*