ŞERİT

ŞERİT, insan ya da hayva ğırsaklarında asalak olarak
2012
ŞEYH
Şeritler, solucanların yas-sınrfının bir takımını oluştu-Hepsi omurgalı hayvanlarda olarak yaşarlar. Erginleri bağırsaklarda, ender dakann boşluğunda bulunur-HBcutian dar ve uzun bir şerit bi-iir. Başlarında tutunmaya organlar bulunur. Vücut birkaç taneden birkaç bin kadar değişebilir. Sindirim ı bulunmaz. Konağın sindiğinde yaşadıklarından be-geçişme (osmos) yoluyla . Şeritler hermafrodit hayvan-Her bölmede bir erkek ve bir vardır. Her bölme kendi döller. Yumurtalar anüs konaktan dışarı atılır. Yu-çıkan kurtçuk gelişebil-iph yeni bir konağa geçmek Jır. Bulunduğu yerden ot-ı da etçil bir memelinin sindi-aernine gelir. Mide ya da ba-çeperini delerek damarlara . Kan tarafından sürüklenip ka-akciğer, kas, beyin vb. yer-götürülen kurtçuk buralarda an oluşmuş bir kistle çev-İU evreye “kabarcıklı kurt” evre-%eriir (sistiserk). içinde sisti-İBiıınan etlerin ya da organla-siyle de hayvan ergin ha-\\ son konağa geçer. İn-yaşayan şeritlerin en uzu-B8xrthricephalus’tur (10-15 14-15 yıl yaşarlar. Bir konakta fazla sayıda bulunabilirler 190 tane saptanmıştır). Aç-yaralar ve harcadıkları besin “olmamakla birlikte salgıladık-[1i maddeler nedeniyle zarar-r. Cüce şeritin (Hymenole-/sa 1-1.5 cm. kadardır. Sı-Skelerde görülür. Silahlı tenya soiium, uzunluğu 3 m. ka-siahsız tenya (T. saginata, 4-10 m.) ve köpek tenya-•chinococcus, uzunluğu 4-5 İnsanda yaşayan şeritlerin en ı ve yaygın olanlarıdır. Sonun-erginleri kedi, köpek, kurt je yaşadığı halde kabarcıklı «ffeierini insanların akciğer ve :rinde geçirirler. Kabarcıklı buralarda tomurcuklanma yo-çoğalarak çocuk başı büyüklü-liaşabilir.
ŞEYH, yaşlı ve saygın kişi anlamında bir sözcük. Genellikle, dinsel ya da toplumsal birçok kurumun baş-kanlarının unvanıdır. Kimi Arap boy beylerine şeyh denir. Tarikat kurucularının ve ulularının, din bilginlerinin, Müslüman saygın kişilerin birçoklarının adlarının başında şeyh unvanı vardır: Şeyh Edebali, Şeyh Evren, Şeyh Sadi, Şeyh Şamil vb. gibi. Kimi tarikatlarda halifelik aşamasına ermiş dervişlere de şeyh denir.
ŞEYH BEDRETTİN BEDRETTİN, Simavnakadısıoğlu Şeyh
ŞEYH CELÂL, Bozoklu, Şâh Veli
(? – 1519 Erzincan), isyancı Türkmen dervişi. Bozok Türkmenlerin-dendir. Turhal kasabasında bir mağaraya çekilerek mehdiliğini ilan etti ve Kızılbaşlar ile köylülerden oluşturduğu 20.000 kişilik bir kuvvetle İsyan ederek çevreyi işgale başladı. Üzerine gönderilen Karaman ve Sivas beylerbeylerini yenilgiye uğrattı. Fakat Rumeli Beylerbeyi Ferhat Paşa ve Maraş Beyi Şehsuvarzade Ali Bey’in kuvvetleri karşısında tutunamadı. İran’a kaçmaya çalıştı. Erzincan yöresinde Akşehir’de giriştiği bir savaşta Ali Bey tarafından öldürüldü. Şeyh Celal ayaklanmasından sonra Anadolu’da meydana gelen bu tür ayaklanmalara Celali isyanları adı verildi.