ŞAH

ŞAH
Bir’nci Taktik ian/rğı göre\ Türk Askeri’ MGK G(
Şahin
dan ilgili olan Selim’in de politikası nındl “Genç Kalemler” hareketin-Hindistan ile Akdeniz arasındaki den ge|en sert topraklara egemen olmâktı; bunun
de tıpkı Şah İsmail gibi dini, politikası için bir araç olarak kullandı, Şah İsmail’in aksine Sünniliğin koruyucusu olarak ortaya atıldı. Hedefleri aynı olan iki hükümdarın çarpışması kaçınılmaz oldu. Aralarındaki büyük savaş Çaldıran’da yapıldı ve OsmanlIların başarısıyla son buldu. Fakat OsmanlIlar İran’a ulaşmayı başaramadılar. Çaldıran yenilgisi, o zamana kadar başarıdan başarıya koşmuş olan Şah İsmail üzerinde büyük bir moral yıkıntısı yaptı, kendini içkiye verdi. Yenilgiden sonra hemen hiçbir ciddi işle uğraşmadı, 23 Mayıs 1524’te öldü.
ŞAH TAHMASP -* TAHMASP I ŞAHABETTİN SÜLEYMAN (1885 İstanbul -1921 İsviçre), yazar. Ortaöğrenimini Mülkiye Mektebi’nde tamamladı (1908). Vefa İdadisi ve Da-rülmuallimin’de edebiyat öğretmenliği yaptı; tedavi için gittiği İsviç-
Şf HİN GİRAY (? – 1787 Rodos), Kırım hanı. II. Kaplan Giray’ın torunu Topal Ahmet Giray’ın oğludur. Rusların egemenliğini kabul etmeyen Devlet Giray’ın yerine Rusların yar- ^generalliği dımıyla han oldu (1777). Osmanlı ^a Kuvvel Devleti tarafından da resmen tanın- 1980 H masına karşılık Kırımlılar tarafından görevinin yaı istenmeyince hanlığı bırakmak zo-l®* da görev runda kaldı (1782). Yerine Bahadırp^düğü bu < Giray han oldu. Bir süre sonra Rus-f**1 ve Anayı lar tarafından tekrar zorla hanlığa!*65′ uyarın< getirildi. Yine ayaklanmalar başladı °°seyi üyeli ve bahaneyle Ruslar Kırım’ı ilhak ettiler. Şahin Giray, Rusların kendisi- AHKULU İS ne ihanet ettiğini anlayınca Osmanl «awıda Ana Devleti’ne sığınmak zorunda kald *aniı Devleti’ı (1787). Sürgün olarak Rodos’a gön İran’da ( derildi ve orada öldürüldü. * İsmail, A
Î SIfl3 niri
ŞAHIN, Osman (1938 Mersin), öy ^ gönd®
kü yazarı. Dicle Köy Enstitüsü v ^
Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğit r »aıemıer nareKeıın- mj Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli okullaı :
eleştiriler karşısında da öğretmenlik yaptı. Öykülerin |SjwhinIl . . … ,un Hamdullah Suphi, Yakup Kadri gibi göreVj sırasında yakından tanıdn Şahindi, w
için de Iranı ele geçirerek H indis- yaş,t|arının “yeni lisan” ilkelerini be- Fırat yöresi köylerindeki halkın yaş* e
tan a ulaşması gerekiyordu. Selim nimsemelerine karşılık, tek başına pmy|a ilgili gerçekleri konu edim
direnmeye, dilde özleşme akımına önemn yapıtları: “Kırmızı Tı karşı koymaya çabaladı. Başlıca ya- (1971)> -Acenta Mirza” (1974), “Aı pıtları: “Fırtına” (oyun ve^ öyküler, ¡çinde Di! Gibr (1980^ “Acl Dum 1910), “Çıkmaz Sokak (oyun, ^933) Osman Şahin’in “Fırat 1912), ‘Tenkidat-ı Edebiyye: Namık Qjn|erj” ad|| öyküsü Korhan Yurt:
Kemal” (1913), “Abdülhak Hamit, ver tarafından 1977’de, “Ayna”
Hayatı ve Sanatı” (1913). Malumatı öyküsü Erden Kıral tarafın Edebiyye” (Fuat Köprülü ile, 2 cilt, ıgg4’te, “Gülüşan” adlı öyküsü 1914-1915). ge oigaç tarafından 1985’te, “Kurl
ŞAHİN, kartalgillerden, oldukça iri 9a’ar a^’ öyküsü 1985 te ve yırtıcı kuş (Buteo buteo). Boyu adlı öyküsü Erdoğan Kar tarafını 50-65 cm. kadardır. Erkeği dişisin- 1986’da filme alındı, den daha küçüktür (50-55 cm.). şahİNKAYA, Tahsin (1924 Is’
Tüyleri genellikle esmer, karın tarafı ^ul), Hava Kuvvetleri komutanı, ve kuyruğu çizgilidir. Gagası küçük, va Harp okulu’nu (1943), kuyruğu kısa ve geniştir. Küçük ke-Uçuş okulu’nu (1945) ve mirgenler ve yılanlarla beslenir. Or- (_)arp Akademisi’ni bitirdi (1 man ve çayırlarda yaşar. Yumurtala- ve çj^ motorlu uçaklarda , rını başka kuşların yuvalarına ya da ^ foto değerlendirme subaylı kaya oyuklarına bırakır. Sürekli av-10 harekât komutanlığı, filo k landığından sayısı azalmaktadır. Av- tanlığı, Hava Harp Akademisi öı rupa ve Asya’da yaşar. Yakın türler menliği yaptı. Napoli’de NATO kızıl şahih (B. rufinus) ve paçalı şa- ney nava Kuvvetleri komutanlı re’de öldü. Servet-ı Funun ve kendi hjn (B. ıag0pus), Avrupa, Afrika ve rargâh subaylığında bulundu, yayımı Rebab (1912) dergilerinde çı- Asya’da yaşar. Şahinler Qöçrrjep j-farp Akademisi komutcinı oldu.
kuşlardandır. Tarlalardaki zarprl va Kuvvetleri Komutanlığı Haı hayvanları yediklerinden tarıma ya Dairesi başkanlığı, Hava Harp rarlıdırlar. Eğitilerek kuş avında kul |u komutanlığı, Hava Kuvvetier^^^”*^sa sa (anılırlar. mutanlığı idari kurmay başkaBPa®lfcL*«ü o*
kan makaleler ve araştırma yazılarıyla Edebiyatı Cedide’nin özden çok biçim üzerinde duran, içeriği ahlatıma feda eden bir yazarı olarak ta-
2002

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*