SACCO ve VANZETTİ OLAYI,

SACCO ve VANZETTİ OLAYI,

1920’lerde ABD’de liberaller ve muhafazakârlar arasında büyük tartışmalara yol açan hukuk olayı. İkisi de İtalya doğumlu olan fabrika işçisi Nicola Sacco ile seyyar balık satıcısı Bartolomeo Vanzetti, bir ayakkabı fabrikasının veznedar ve fabrika bekçisini öldürerek yaklaşık

16.000 dolar çalmak suçundan yargılandılar. Olay 15 Nisan 1920’de meydana gelmişti. Sacco ve Vanzetti 1921’de yargılanarak suçlu bulundular. Massachusetts Eyaleti Yüksek Mahkemesi davayı yenilemeyi reddetti. Vali, Harvard Üniversitesi rektörü başkanlığında üç kişi

lik bir kurulu olayı incelemekle gö- rilen ad. İnsan vücudunda görülen küçük parçacıklardan ötürü yol revlendirdi. Kurul, Ağustos 1927’de kılların bir bölümünü oluşturan saç dan sapması. Parçacıklar gön kararı onayladı ve iki mahkûm 23 Ni- kılları, hem vücudun başka yerlerin- büyükse bu olayda hem yansı san 1927’de idam edildiler. Olay deki kıllardan hem de erkekle kadın- hem de kırınım rol oynar. Parçaı ABD’de radikal liberaller ile muhata- da farkİ1 görünüş ve yapıdadır. Saç \ar küçükse (boyutları bir dalga zakârlar arasındaki kutuplaşmayı ar- kılları boynuzsu deri katında oluşur yU (^ kadarsa ya da bir mok tirdi. Başta sonradan Yüksek Mah- ve folikül denen bir boşluktan yeti- büyüklüğündeyse) kırınım olayı > keme yargıcı olan Felix Frankfurter Şerek çıkar. Folikülün başı kıl soğa- çıkar. Rayleigh saçınımında kü olmak üzere, Sacco ve Vanzetti’yi n,nı oluşturur ve hücrelerin çoğal- parçacıklardan saçman ışığın şiti savunan birçok aydın karara şiddet- masıyla kıl uzamaya başlar. Saç kö- ti 1 /\4 ile orantılı olarak değişir, le karşı çıktılar. İki adamı suçlaya- künün iç yüzeyi keratin ile çevrilidir. |e ki küçük parçacıklardan saçı cak yeterli delil olmadığını, mahke- Birkaç gün sonra dikine çıkmaya (§,k mavimtırak gözükür (Tyndal menin Sacco ve Vanzetti’nin göç- başlayan kıl, yağ hücrelerinden sal- kisi). Göğün mavi gözükmesi f men olmasından, anarşist görüşler gılanan yağ sayesinde yoluna kolay- moleküllerinin varlığından ileri g taşımalarından ve I. Dünya Savaşı ,lk,a devam eder. Saçı oluşturan kıl- saçınımın sonucudur. Güneşin sırasında çürüğe ayrılıp askere git- iar canİ1 değildir. Büyümesini ta- m|Z, gözükmesi de, ışık demi memelerinden etkilenerek haksız marnlayan saç teli, iki ile dört yıl dö- den mavj rengin saçınım yoluylc bir karar verdiğini savundular. Olay külmeden kalabilir. Çeşitli nedenler- nimış olmasındandır. Saçınım bütün dünyada tepkilere yol açtı ve ,e dökülme olursa folikül yeni bir n,2ca ,ş,k için değil, aynı zame kitle gösterilerine neden oldu. Sac- saQ te,i Çıkarır. Saçın ortalama bü- ses ve ışmım (radyasyon) içir co ile Vanzetti, 1977 Mayısı’nda yüme hızı saatte 0,0021 cm., on geçerlidir. Boyutları ses dalgala Massachusetts valisi tarafından ye- günde 0,5 cm., 1 ayda 1,5 cm.dir dalga boyundan daha büyük niden itibarlarına kavuşturuldular. Normal olarak kafada 100.000 ile bir yansıtıcı yüzey, örneğin saç

140.000 saç teli bulunur. Bu sayı ba- sonucunda yansıttığı bir notanır SACHS, Nelly (1891 Berlin – 1970 Zgp 200.000’e ulaşır. Her iki cinste tavını 16 kat şiddetlendirir. Işını Stockholm), Alman kadın şairi. Bir normal olarak günde 40 ile 100 saç bir maddeden geçerken parç fabrikatörün kızıydı. Yahudi olduğu tefi dökülür. Saçın rengini veren, |ar maddenin çekirdekleri yi için, Nazilerin iktidara geçmesinden saç soğanının ürettiği pigmentlerdir elektronlarıyla etkileşime girer, sonra zor günler yaşadı. 1940 yılın- (boya maddeleri). İnsanların kafa- |ece ya esnek olmayan saçınır da mektuplaşmakta olduğu Selma sındaki saçların rengi, çoğunlukla sistemin iç enerjilerinde ve Çc Lagerlöf’ün aracılığıyla ^ Almanya’ belirli bir rengin tonları şeklindedir. ma öncesi ve sonrası toplam dan kaçtı ve Stockholm e yerleşti. Değişik tonların olduğu, daha çok tik enerjilerinde değişme oluı İsveç dilini öğrendi ve yaşamını bu sarışınlarda fark edilir. Saç rengini da esnek saçınım (böyle bir < dilde yazılmış edebi yapıtları Alman- veren pigmentlerin iki türlü olduğu, değişimi olmaz) meydana ca’ya çevirerek kazanmaya başla- bir cinsinin sarışın ve kızıl saçlara: Bunların yanı sıra değişik fiziksı dı. 1966 yılında İsrailli Samuel Ag- diğer türünün koyu kızıl, kahveren- rUmları ele alan saçınımlarda non ile birlikte Nobel Edebiyat Odü- gj ve siyah saçlara renk verdiği ka- (Thomson saçınımı, rezonans lü’nü kazandı. 17 yaşında yazmaya bul edilmektedir. Beyaz saçta ise nımi) potansiyel saçınımı vb.’ başladığı şiir ve piyesleri pek dikkat biç pigment bulunmaz. Saçlar, her- edilir, çekmedi. İsveç’e kaçtıktan sonra hangi bir hastalık ya da sinir sistemi-

yeni bir anlayışla yazdığı şiirler ta- njn bozukluğuna bağlı olarak ya da ßj^ ^gj VAKKAS (?-67i nınmasını sağladı. Şiirlerinde Yahu- 40 yaşlarından sonra kalıtımsal özel- ^ine) Arap kumandanı. 17 ya di halkının çektiklerini, güçlü betim- nkiere bağlı olarak beyazlaşır. Aşırı Müslüman oldu. Medine’ye ili lemeler, dramatik simgeler ve kes- üzüntü, sinirsel gerginlik, kötü bes- edenlerdendir. Bedir ve Uhu kin imgelerle dile getirmeye çalıştı. ıenme, kansızlık ve bakımsızlık so- yaşlarına katıldı. Muhammet Başlıca yapıtları: “İn den Wohnun- nucu sagiar, zamanından önce de qamber’in Hudeybiye Barışı’n gen des Todes” (Ölüm Evlerinde, dökülebilir. Kimi ırklarda dazlaklık 0iarak imzaladı. Halife Ömer:

1947), “Sternverdunkelung”(Yıldızla- yaygm olmasına karşılık, zencilerde nında ioiam ordularının kum£ rın Sönüşü, 1949), “Flucht und Ver- ve Moğol ırkında dazlaklığa hemen oldu ve İran “fetihle görevlen Wandlung” (Kaçış ve Değişim, hiç rastlanmaz. Saçlara değişik bi- ¡ran ordularını Kadisiye Sava

1959), “Fahrt ins Staublose” (Toz- çimler vermek, saçları boyamak yendi (636). Bu zaferdan som suz Ülkelere Hareket, 1961) adlı şiir ç0k eski zamanlardan beri ve he- ve ordusu Medain’e girdi, f kitapları ve “Zeichen in Sand” (Kum men her toplumda güzellik ve çeki- Celula’da İranlIları ikinci kez Üzerinde İzler, 1962) adlı tiyatro cilik öğesi olmuştu!-. g38 yılında Küfe kentinin tem

°yunu- attı ve Kûfe’nin ilk valisi oldu.

SAÇ, insanlarda alnın üzerinden en- SAÇINIM, ışık enerjisinin, yolu üze- fg sonra valilikten uzaklaştıı seye’kadar başı kaplayan kıllara ve- hndeki katı, sıvı ya da gaz halinde da, Halife Ömer tarafından yereyi seçmekle görevlendirilen altı kişi arasına dahil edildi. Bundan sonra hiçbir siyasal olaya karışmadı, Medine yakınlarında bulunan topraklarına çekildi ve burada öldü.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.