PEYGAMBERİN (s a v) MEZHEP ve MEŞREBİ VAR MIYDI ?

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İstesek de istemesek de kabul etmek mecburiyetindeyiz
ki, insanların düşünceleri çeşitli sebeplerden dolayı birbirinden
farklıdır. İnsanların ilgisini çeken çeşitli faktörlerin
ayrı ayrı olması, mizaç ve kaabiliyetlerinin değişik bulunması,
ilim ve kültürlerinin birbirine nisbetle çok veya az
olması… gibi faktörler insanların farklı düşünmelerine sebep
teşkil etmektedir.
İnsanların bu farklı düşünceleri nedeniyle ihtilâfa düşmeleri
de tabiîdir. Her insan, meseleleri kendi istek ve
eğilimine göre kavrar. Esasen, eşyayı bize güzel gösteren
de hislerimizdir. £ok defa hislerimizi kullanarak aklımızı
yönlendiririz.
Bütün bunlardan çıkarmak istediğimiz netice şudur:
Madem ki insanlar olayları ve meseleleri farklı farklı algılamaktadırlar;
o halde tabiî olarak insanların algılayış biçimine
göre aynı meseleden farklı hükümler ortaya çıkacaktır.
İslâm’ın itikat, ibadet ve kalbî ahkâmı hiçbir devirde (muamelât
müstesna) değişmeyeceğine ve Kur’ân terbiyesinden
ve metodundan mahrum yetişmiş insanların aynı neticeye

 • 2 4 –
  varması mümkün olamayacağına göre, bu insanların
  İslâm’ı belli mikyaslar içinde öğrenmesi ve yaşaması şarttır.
  O bakımdan ‘inandım’ diyen her mü’minin bir mezhebi ve
  bunu takiben de bir meşrebi olması zaruridir.
  Buraya gelmişken şu soruyu sormakta fayda mülâhaza
  ediyoruz: Madem ki her insanın istikamet üzere olması için
  bir meşrep ve mezhebe ihtiyacı vardır; o halde bu kadar
  mühim olan mezhep ve meşrep müessesesi Peygamberimiz
  için de geçerli midir? Yani Peygamberimiz’in bir mezhebi
  ve meşrebi mevcut mudur? Buna cevap olarak deriz ki:
  Hiç şüphesiz ki, Peygamberimizin bir meşrebi ve mezhebi
  yoktur. Peygamberin hayatı vahiy ile kontrol altındadır.
  Dolayısıyla, Cenab-ı Ahmed Efendimiz’in yönü, zaman
  ve mekandan münezzeh olan Allah’a doğru olduğu için O,
  bütün yönlerin merkezi durumunda idi. O bakımdan, peygambere
  ait ne bir mezhep ve ne de bir yol vardır. Ancak
  O, bütün yolların ulaştığı merkezdir. Bu duruma göre, bir
  meşrep ve mezhebi olmayan Peygamberimiz, bütün mezhep
  ve meşrebin “mezhep ve meşrebi”dir. Zira O, merkezdir.
  Merkezin ise yönü yoktur. Her muhit merkeze bağlıdır
  ve bu sebeple de her sahabenin bir meşrebi ve mezhebi
  vardır. Her sahabenin yolu Peygambere, yani Hakk’a
  gider. Nitekim Peygamberimiz: “Ashabım gökteki, yıldızlar
  gibidir. Hangisine tabi olursanız, Hakk’a gidersiniz”
  hadis-i şerifi ile sahabenin kendini temsil ettiğini
  ifade buyurmuşlardır.
  Mezhepler ve Meşrepler
  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) merkez olduğuna
  göre, Ö’na dayanan mezhep ve meşreplerin çeşitlerinin
  kısa da olsa ifade edilmesinde büyük faydalar vardır.
  Mezhepler itikadî, amelî, siyasî olmak üzere üç kısma ayrılır:
  1- İtikadî mezhepler: Bunlar, inancın temel meselelerinde
  ihtilâf etmemiş, (kulun yaptığı işleri cebren mi yoksa.
 • 25 –
  kendi isteği ije mi yaptığı meselesinde olduğu gibi) kelâmcıların
  ihtilâf ettikleri fer î meselelerde ihtilâf etmişlerdir. Meselâ:
  Bütün mezhepler, İslâm inancının temelini teşkil eden
  Allah’ın birliği mevzuunda ittifak etmişlerdir.
  2- Fıkhı mezhepler: Fıkıh, insanların birbiriyle olan
  münasebetlerini, kul ile Allah arasındaki meseleleri,
  Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye ölçüsüne göre tanzim
  eder. Kitap ve Sünnet hükmü bulunan mevzular dışındaki
  meselelerde ihtilâfların olması, Kitap ve Sünnetin mânâlarını
  iyice anlamaya ve onlardan çıkarılacak kıyaslamalara
  vesile olmuştur. Her fıkıhçı, diğer fıkıhçılarm ulaştığı güzel
  görüşlerden istifade etmiş, bazen onlara tamamen katılmış,
  bazen de muhalefet ederek hiç katılmamıştır. Ama Ehl-i
  Sünnet ve’l-Cemaat itikadına dahil olan her mezhep,
  İslâm’a ayna olmuştur. Bu yönü ile onlar istikametin tâ
  kendisidirler.
  3- Siyasî mezhepler: Siyasî mezhepler, İslâm’ın ruhuna
  mutabık olabilmek maksadıyla, devletin inanç kuralları
  içerisinde kalmasıyla ilgili meselelerden bahseden mezheplerdir.
  Mezhepler gibi meşrepler de İslâm’da haktır. Meşrepler
  belli başlı 12 adet olmakla beraber, bunlara bağlı çok
  meşhur kollar da mevcuttur. Meşreplerin vazifesi; gönül
  yolu ile Allah’a gidişi, nefsi tezkiye ve terbiyeyi ve de ruhu
  yüceltmeyi programlamaktır.
  Netice
  İslâm, zamanımıza kadar bu iki ana yolla; mezhep ve
  meşreple gelmiş, fertler, cemaatler, milletler tarafından tatbik
  edilmiştir. Zamanımızın problemlerinin halli için de,
  İslâm’ın geçmişte olduğu gibi mezhep ve meşrep ölçüleri ile
  yaşanması gerekmektedir. •

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.