PEYGAMBERİMİZİN EV HALKINI MEKKE’DEN GETİRTMESİ

Resûlullâh (mihirdir!) dedi.

Bunun üzerine, Ebû Bekir, mihir olarak 12 buçuk ukıye (50 dirhem) gönderince, Resûlullâh benimle Şevvâl ayı içinde evlendi.» (1).

Rivâyete göre: Hz. Ebû Bekir âilesi Medine’ye gelince, Hârise b. Nû-man’ın evine inmişlerdi (2).

Peygamberimizin Hz. Ebû Bekir’e 400 dirhem mihir verdiği de, rivâ-yet edilir.

Hz. Âişe, evlendiği zaman 9 veya 10 yaşında idi (3).

Hz. Âişe’nin bildirdiğine göre: Medine’ye gelince, Sünh’de oturan Hâ-ris b. Hazreç oğullan nezdine indiler.

Evlenecekleri gün, Resûlullâh, evlerine gidip sedire oturdu.

Ensâr erkek ve kadınlarından bâzdan evde toplandılar ve evlenmeyi tebrik ettiler.

Düğün için, ne deve kesildi, ne de, koyun.

Yalnız, Sa’d b. Ubâde, Resûlullâh’a büyük bir kapla yemek gönderdi (4).

Hz. Aişe’nin Resminin Peygamberimize Rü’yâda Gösterilmesi :

Hz. Âişe, Peygamberimizle Mekke’de iken nişanlanmıştı. Peygamberimiz, bir gün : «Ey Âişe! Sen, bana iki kerre rü’yamda gösterilmiştin.

Galibâ, ben, yeşü ipekli bir kumaş parçasında senin resmini görmüştüm de, bana (Bu resmin sâhibi, Senin müstakbel zevcendir!) denilmişti.» dediği, Hz. Aişe’den rivâyet edilir (5).

Peygamberimizin Hz. Âişe’ye ve Hz. Ebû Bekir’e Olan Sevgisi :

Peygamberimiz, zevceleri arasında Hz. Âişe’ye karşı müstesnâ bir sevgi gösterirdi.

Bir gün, Amr b. As : «Yâ Resûlallâh! Halkın, Sana en sevgilisi kimdir?» diye sormuştu.

Peygamberimiz: «Âişe’dir!» buyurdu.

«Ya erkeklerden sevgili olanı kimdir?» diye sorunca da : «Âişe’nin babasıdır!» buyurdu. (6)

(1) lbn-i Sa’d – Tabakat, c. 8, s. 62, 63,68.

(2) Semhüdî – Vefâ, c. 1. s. 188.

(3) lbn-i ishak, Ibrvi Hişam – Sîre, c. 3-4, s. 644.

(4) Ahmed b. Hanbel – Müsned, c. 6, s. 211.

(5) Buhârî – Sahih, c. 4, s. 254, Ahmed b. Hanbel – Müsned, c. 6, s. 1661, lbn-i Sa’d -Tabakat, c. 8, s. 67, Tlrmlzî – Sünen, c. 5,8.363.

(6) Ibn- ISa’d – Tabakat, c. 8, s. 67, Tlrmlzî – Sünen, c. 5, s. 364, 365, 366.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*