özgürlüğe karşı suçlar

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

özgürlüğe karşı suçlar, h ü r r iy e t a l e y h î –
n e c ü r ü m l e r olarak da bilinir, bir kimsenin
temel hak ve özgürlüklerini haksız olarak
sınırlamaya ya da yok etmeye yönelik
eylemler.
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) siyasal
özgürlükler, din özgürlüğü, kişi özgürlüğü,
haberleşme özgürlüğü, iş ve çalışma özgürlüğü
ve konut dokunulmazlığı gibi özgürlükleri
ihlal eden eylemler olarak belirlenmiştir
(m. 174 – 201). Bu düzenleme biçimi
TCK’nın kaynağını oluşturan 1889 tarihli
İtalyan Ceza Yasası’nın yürürlüğe konduğu
dönemdeki özgürlük anlayışına dayanmaktadır.
TCK bu yaklaşıma karşın söz konusu
suçları “kişilere karşı cürümler” başlığını
taşıyan dokuzuncu bölümde ele almak yerine
ayrı bir bölüm olarak düzenleme yoluna
gitmiştir. Dolayısıyla sanat ve ticaret serbestliği
biçiminde en dar anlamında kabul
edilen iş ve çalışma özgürlüğü dışındaki
toplumsal ve ekonomik hakların korunması
hükümlerin kapsamı dışında kalmıştır. Bu
olgu TCK’nın bu konudaki yaklaşımının
çağdaş temel hak ve özgürlükler anlayışına
uygun düşmediğini göstermektedir. Buna
karşılık ceza hukuku uygulamasında, özellikle
siyasal özgürlükler kavramının en geniş
anlamında ele alınması gerektiği öğretide
oybirliğiyle kabul edilmektedir. Örneğin
siyasal özgürlüklerin yalnız anayasada siyasal
haklar başlığı altında belirtilenlerden
oluşmadığı, düşünce ve basın özgürlüğüyle
toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğünün
de siyasal amaçlarla kullanıldığı durumlarda
söz konusu ceza hükümlerinin koruma
alanına girdiği konusunda öğretide görüş
birliği vardır.
TCK kişi özgürlüğü ile din özgürlüğünü de
en geniş biçimde düzenlemiştir. Kişi özgürlüğünün
ihlali yalnız bir kimsenin hareket
serbestliğinin sınırlanması değil, bilgi ve
düşüncelerini açığa vurmaya zorlanması,
öğrenim ve öğretim özgürlüğünü kullanmasına
engel olunması gibi eylemleri de kapsar.
Din özgürlüğünün ihlali kavramına ise
dinsel işleri, ibadet ve ayini engelleme, din ve
mezheplerden birini aşağılama, tapınaklara,
tapınaklardaki eşyaya ve din görevlilerine
saldırma gibi eylemler girer.
Özgürlüğe karşı işlenen suçların çoğunda
zor kullanma, şiddet ve tehdit gibi maddi
öğelerin gerçekleşmesi öngörülmüştür. Ayrıca
bu suçlardan bazılarının kamu görevlilerince
işlenmesi cezayı ağırlaştırıcı neden
olarak kabul edilmiştir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.