özerklik

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

özerklik, üniter ya da federal devlet sisteminde,
bölgelerin ya da kamu kurumlarının
belli sınırlar çerçevesinde siyasal ya da
yönetsel anlamda kendi başına karar alabilme
ve uygulayabilme serbestliği.
Geniş ve siyasal anlamda özerklik, bir
devlet sınırları içinde belirli bir ülke, bölge
ya da yöreye içişlerinde serbestlik tanımayı
ifade eder. Genellikle çokuluslu devletlerde
görülen özerklik uygulamaları federasyon
çatısı altında yarı bağımsız bir siyasal statü,
merkezî hükümet yetkilerinin belirli alanlarda
sınırlandırıldığı yönetsel bir düzenleme,
eğitim ve kültür alanıyla sınırlı kurumsal
bir yapılanma gibi değişik kapsamlarda
olabilir. Özerklik, federe bir statü taşımayan,
ama merkezî hükümetin vesayet denetimine
bağlı olarak içişlerinde belirli bir
serbestlikten yararlanan bir yönetim biçiminde
de ortaya çıkabilir. SSCB’de Karabağ,
Yugoslavya’da Kosova ve Çin’de Sinkiang
bu tür özerkliğin örnekleri sayılabilir.
İdari anlamda özerklik kamu kurumlannın
kendi hizmetlerini düzenlemesi hakkını kapsar.
İdari sistemlerin çoğunda yetkilerin tek
elde toplanmasının ve kararların üst düzeyde
merkez organlarınca alınmasının hizmetin
görülmesinde yarattığı ağır işleyişi, gecikmeleri
ve aksamaları önlemek açısından yerinden
yönetim kuruluşları öngörülmüştür.
Türkiye’de 1982 Anayasası özerklik kavramına
yalnızca üniversitelerle ilgili olarak ve
bilimsel özerklik çerçevesinde yer vermiştir.
Bununla birlikte il özel idaresi, belediye ve
köy gibi yerel birimlerle kamu iktisadi
teşebbüsleri de işlevlerini özerklik ilkesine
göre sürdürür. Ayrıca bak. ademimerkeziyetçilik,
federalizm, yerinden yönetim


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.