Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Özellikleri

Periyodik sistemin VIII. grubunda bulunur. A tom
num arası 26, atom ağırlığı 55.85, özgül ağırlığı (20 °C’
de) 7,86 g /c m “d ü r. E rim e sıcaklığı 1535 °C, kaynam a
sıcaklığı ise 2740 (3000) °C’dir. Brinell sertliği 67’dir.
D ört tane kararlı izotopu vardır. B unlar 54,56,57 ye 58
kütle num aralıdır. E lektron düzeni (A r) 3d’ 4s:, bileşiklerindeki
değerliği 2+, 3+ ve az olarak da 4 + ’dır.
S af dem ir, güm üş parlaklığında gri renkte dövülebilen,
işlenebilen, kolayca tel ve levha haline getirilebilen
o rta sertlikte (kobalt ile nikel arasında) bir m etaldir.
Çekm e direnci 20-25 k g /m m 2 uzam a kaabiliyeti % 40-
fOMifTlsi ve elektrik akım ını iyi iletirse de bakıra göre
düşüktür. Nemli havalarda kolay paslanır. Üç tane
allotropik (bir elem entin değişik özellikler gösteren
fizikî hallerde bulunm ası) kristal şekli gösterir. N orm al
sıcaklıkta oc-dem ir, 9 10°C’nin üstünde -demir ve 1400
üC ’nin üstünde ise “5 -demir şeklindedir. Bu allotropik
özellikler alaşım ların m eydana gelmesinde ve sıcak
şekillendirm ede çeliklerin ısıl işlemlere elverişlilik özelliklerinde
önem li rol oynarlar. D em irin en belirli fiziksel
özelliği, bir m anyetik alan veya elektrik akım ı tesiriyle
m anyetik olabilm esidir ki, bu özellik kobalt ve nikel
gibi diğer metallere nazaran çok üstündür. K arbon,
kobalt ve nikel gibi elem entlerin mevcudiyeti dem irin
m anyetik olabilm e gücünü arttırır.
D em ir yüzeyinde, oksitlenm eyle, alüm inyum da
olduğu gibi koruyucu tabaka teşekkülü söz konusu
olm adığından, korrozyona karşı dayanıksızdır. K orrozyondan
korum ak için, yüzeyleri geçirgen olm ayan
bir boya ile veya nikel, krom gibi elem entlerle kaplam a
yapılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.