ÖTME

ÖTME i. (ütmifc’ten öt-me). Ötmek işi _ Radyotek. Lambalı bir radyo alıcısının iyi çalışmadığını gösteren beurtı.
_ ANSİKL. Radyotek. örme’nin çeşitli sebepleri vardır: titreşim devresinin tılmaması, bir komütatörde temaseksik!l|‘ veya sarımlarda meydana gelen kopma so
nucu devıenin kesilmesi anten ve top ak bağlamalarının ters Sik
titreşimlere yol açan ıç tepkiler ve P^* geriliminin fazla olması v.b. Bu “S yanında ötmeye sebep olan dış etkiler de vardır- genel olarak, frekansları yeterince farklı olmayan iki yayının girişimi, parazit taşıyıcı dalgalar veya armonikleri, alınacak dalgalar ile frekans değıştıncılı alıcılardaki yardımcı dalgaların veya armoniklerinin meydana getirdikleri vuru olayı v.b. ötmeyi yok etmek için uygun filtreler kullanılır. Bunlar, bir lambanın anodu ile son] raki lambanın ızgarası arasına konulan re zonans veya antirezonans devreleri, Camp-bel-Sitler monıaiında olduğu gibi kapasiteli veya elektromagnetık bir kuplaj veya Ba-gally montajındaki gibi reaktıf bir tertip olabilir. (M)
ÖTMEK geçz. f. (esk. türk. k). (Kuş ve böcekler için] Değişik tonda sesler î’kar-mak: Gelmiş o yaylanın baharı yazı / öter bülbülleri hoştur avazı (Aşık Vcyselj. Çocuk doğarken horoz
ötmezse o horozu boğazlartz (B. Felek). 1! [Boru, düdük v.b. için] Ses çıkarmak İBoru çok Uz sesle ötüyor. || Yankı ile çınlamak: Hamamın kubbesi flüyor. » — Argo. Boş konuşmak, gevezelik etmek. || [Sarhoş için] Kusmak.
4 öttürmek ettrg. f. Kuş, horoz v.b. nın ötmesine yol açmak: Nasıl öttüreyim. Gece varisi horoz öter mi? — Yahu öiraj şunu be (B. Felek). || (Bora, düdük v.b.yı) Üfleyerek ses çıkartmak: flagirJiiyor/ar jco „üşüyorlar ve düdük öttürüyorlardı (^Sabahattin Ali). (I Bir yeri sesle doldurmak. <ıOn para bir defter!* Avazıyle sokakları
ÖTÜCÜ kuşlar çoğl. blş. i. Kuşlar sınıfının en geniş takımı.
_ ANSİKL. ötücü kuşlar, bir kısırn ortak anatomik özellikler *ös‘f1rc.n’. B'”«J,,ı r,nk-
değişik ortamlara uyma, ruhsal yelânların Eibl bütün takıma has özellikler bunıaraı çok gelişmiş bir yapıya s“h‘P u>dui“^ gösteren kamtlardu. Nazarı ola ak ötUcU kuşlar takımı, kuşlar sınıfının diğer yırın takımından daha önemli değildir, fakat kapsadığı kuşların tür sayısı, çeşitliHtl. tM, kuşların yansı kadar olmaK ıızere 5 000) ve çokluğuyle tabiatta özel bir yer LZ Genel bakımdan türde, kuşlar, ayrıntılarda o kadar SfSitlılık
S”mlemeleV?VtSiyaTdoğaı; fakat bu bö-
“STSÎS drbS^er!SyUanl^; ^
değ siklik gösterir, özellikle gaga biçimine bakılarak yap.lan eski s.mflandırma fkoni
E»“
i^îaUu! bülbt k’i-r birer «’«ücü kuştur. (L) . x rtTtTKEN OSuz destanında Tiyanşan oag-S Or’hon havzaM arasında bulunduğu belirtilen kutsal bölge- Oğuzların hâkimiyeti altında olan ötükenjde ‘ Î*f5u lar alınır, tanrılara kurbanlar sunuhırd^
ötüken, ormanlık geniş bir alandı.
11 için bit ÜS ve mühimmat merkeziydi. Daha sonra bu bölgede Uygur devleti ku-miHıı HlO’ta UyguT dtvletmın ortadan kalkması bozkır hâkimiyetinin ötüken’e bagh olduğu inancının da yıkılmasına se bcp oldu. (M)
»TÜKEN (Adnan), türk kütüphanecisi (Ma-nasurml-lstanbul 1972), İstanbul sitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloıı bö’ü-
münü “ irdi Almanya’da kütUphanecUık
nkudu 1946’da Ankara Millî Kutupnanc Hazırlık bürosunu kurdu; bu kütüphanenin müdürlüğünde, Millî Eğitim b^an -ğ .kültür müsteşarlığında bulundu. Ei“len. ” tanbul üniversitesi Yayınları Bibliyograf-

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.