Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Osmanlı Basınından Kareler

Osmanlı Basınından Kareler

osmanlı basınından kareler

Maarifperver padişahımızın sayesinde Balıkesir’de bu defa yeni açılan kız mektebi öğrencilerinin bir kısmı

(Malumat, numara: 390, 29 Rebiulevvel 1321 [25 Haziran 1903])

Sen Vergiden Muafsın!osmanlı basını

Prusya Kralı Büyük Frederik’i, mabeyncilerinden birisi, verginin herkesin akıl ve iz‘anına göre farklı derecelerde alınması hususunda ihtar etmiş. Bu durumda herkesin, rüşt ve doğruluğunu isbat edip ahmaklıktan uzak olduğunu göstermek üzere fazla vergi vermeye mecbur olacağını söylemiş. Frederık. bu ihtarından memnun olduğunu ve kendisini bütün vergilerden affettiğini ifade edip adamı ahmaklar zümresine dâhil edivermiş.

(Ruzname-i Ceride-¡ Havadis, numara 505. 18 Cenıaziyelevvel 1279 fil Kasım 1862])

120 Yaşında Bir ihtiyar

Soma kazasına bağlı Tırhala köyü imamı Kasım  Efendi 120 yaşında bulunuyor. Bu zat 1777/1778) 191 )tarihinde Tırhala köyünde doğmuş, medreseye devam ile hatm-i şerif indirip Silistre Muharebesi zamannıda gönüllü olarak askere gitmiş ve birçok muharebelerde bulunarak gazilik namım kazanıp köyüne dönmüştür. Şükrü F.fcnrii’nin bütün (zihni, bedenî) kuvvetleri yerinde vücudu zindedir. Cennet-mekün hrdevs-âşiyâıı Sultan Malmtud-ı Adli (ikinci Mahmııd) hazretleri zamanından beri meydana gelen vakaları noksansız olarak nakil ve hikâye eder. Köye bir saat mesafede bulunan kiraz bahçesine yayan olarak 70 yaşında bulunan küçük oğluyla beraber gidip gelirler. Çocuk ve torunları, kız-erkek 45 kişiye ulaşır. Nasıl bahtiyarlık değil ? Allah cümleyi böylece uzun ömürlü eylesin. (İlave-¡ Malumat, num ara 21, 2 Teşrin-i Sani 14] 1Kasım 1895])

Elektrik Arabası Hayal DeğilElektrik Arabası Hayal Değil

Hayvan çekmeden petrol, buhar, gaz ve elektrik gibi bir vasıta ile şehir içinde hareket etmek üzere bir araba icadına pek çok zamandan beri gayret sarf olunmuş ve bu yolda birçok icatlar meydana konulmuş ise de hiçbiri, ihtimal istenilen mükemmeliyete sahip değil ki yaygınlaşmıyor. Şimdiye kadar icat edilen makineli arabalardan birkaç numune göstermiş ve bu hususta iki makale derç etmiştik. Elektrik kuvvetinin küçük bir araba içinde pek az tutulabileceği söylenerek bu kuvvetin yardımıyla araba yürütmekten ümit kesilmesi söyleniyorsa da şehir içindeki arabaların kat edeceği mesafe yüz kilometre olmayıp küçük seferlerden ibaret bulunacaktır. Ayrıca üç dört saat dolaşan araba yine hareket noktasına geleceğinden, elektrik bataryalarını değiştirmek için vakit bulunabilir. Elektrikle işlemek üzere İtalya parlamentosu azasından Joseph Carlo bu yakınlarda bir araba yaptırmıştır. Arabanın şekli son sayfadaki resmimizde görülmektedir. Elektrik bataryası arabanın ön tarafındaki sandık içine yerleştirilmiş olup burada meydana gelen hareket ettirici kuvvet, doğrudan doğruya bir dişli zincir vasıtasıyla arka tekerlekleri hareket ettirmektedir. Bir manivela vasıtasıyla arabanın hareketleri düzenlenmekte yani istenilen sürat verilmekte yahut sürati azaltılıp istenilen noktada durdurulmaktadır. İşte bu arabadan da anlaşıldığına göre şehirlerde elektrik kuvveti ile araba işletmek bir hayal olmayıp tatbik dairesine girmektedir. Joseph Carlo’nun yaptırdığı araba da bu tatbikatın en güzel numunelerinden sayılır. Şehirlerde elektrik merkezleri tesis olunmak ve elektrik pilleri bir derece daha ıslah edilebilmek gibi ilerlemeler meydana gelince bu meseleye de hallolunmuş nazarıyla bakılabilir. Her ne kadar Mösyö Carlo’nun arabasında yolcuların istirahatını temin edecek düzen ve zarafet görülmüyorsa da bunlar fen dairesinden çok arabacılık sanatına aittir. Mesele münasip bir hareket ettirici kuvvet bulmaktadır. Bu kuvvet bulunduktan sonra arabaları istenildiği şekilde yapmak, gayet mükemmel ve muntazam imal etmek işten sayılamaz. (Servet-i Fünûn, num ara: 160, 24 M art 1310 [5 Nisan 1894])

Ömer Muharrem Sabunu

İzmir, Bursa ve Torino güzel sanatlar sergilerinden nefislik ve halisliğine dair birinci derecede madalyalar kazanmaya muvaffak olmuş dâhili mamulâtımızdandır

Ömer Muharrem SabunuOrner Muharrem Sabunu

Elleri katiyen çatlatmaz, çamaşırları parçalamaz, topraksız, hilesizdir sabundur Anadolu’nun muhterem ahalisinin büyük bir kısmı “ÖmerMuharrem Sabunu” kullanmaktadır. İstanbul’un muhterem ahalisine de Müslüman mamulatından olan “Omer Muharrem Sabunu” kullanmalarını tavsiye ederiz.

Şubeleri: İzmir’de Belediye civarında Omer Muluırrem Ticarethanesi İzmir Şubesi Milas’ta ÖmerMuharrrem Ticarethanesi Milas Şubesi Antalyad’ a iskele Yokuşu basında Ömer Muharrem ve Şeriki Merkezi: Istanbul’da Asmaaltı’nda 93 numarada ÖmerMuharrem Ticarethanesidir. (Milli Nevsal, 1922)

Garip Bir MezarGarip Bir Mezar

Gök ile yer arasında asılı olan bu mezar Ingiltere’de bulunmaktadır. Esasen bir kule seklindedir. Tam ortasında mermer bir tabutun iki ucu görülüyor. Rivayete göre bu mezarın sahibi “cesedim yerin üstünde bulundukça vârislerim emlâkime sahip olsunlar” diye vasiyet ettiğinden vârisler, bu şartı daimi bir şekilde yerine getirmenin çaresini -ancak resimde görüldüğü gibi mezar yaptırmakla- bulmuslar. (Şehbal, numara: 4. 15 Nisan 1325 [28 Nisan 19091)

Amerika ve Almanva’da Sinara YasağıAmerika ve Almanva'da Sinara Yasağı

Birleşik Amerika’nın New York şehrinde tütün kullanımının yasaklanması için birçok şirketler kurulmuş ve hele çocukları korumak hususunda bir hayli tedbirlere başvurulmuştu. Bu defa sekiz- on yaşında bulunan çocukların evlerinden dışarıda her nerede tütün içmekte oldukları görülürse cezaya çarptırılacakları, velilerin malumu olmak üzere resmen ilan edilmiştir.

Almanya hükümeti tarafından ” ‘ kışlalar ile tren ve tramvaylar  içinde tütün içilmesi kesinlikle yasaklanarak keyfiyet gereken  duralara resmen tebliğ edilmiştir.

(İkdam, numara 142, 23 Cemaziyelalnr 1312 [21 Aralık 18941

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.