Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Osmanlı Basınından

Osmanlı Basınındanosmanlı basını

Bayram Tebriği

Önce Osmanlı padişahının bayramı tebrik edilirdi…

İlâhî bir ihsan bildiğimiz padişahımız efendimiz hazretlerinin, yüce niyet ve maksatlarına kemâl-i afiyet ile tamamen muvaffak oldukları halde pek çok yıllar ümmet i muhtereme tarafından tebrik ve teşekkürlere mazhar edilmesini Mevlâ’dan niyaz ederiz. Osmanlı hanedanına Allah tarafından emanet edilen mukaddes hilafetin nice bin üç yüz dört seneler daha cihanın şan ve şevket merkezi olmak üzere yine Âl-i Osman’da devam ve bekasını Cenab ı Hakk’tan diler, üstümüze düşen tebrik vazifesini ifa ederiz.

Ram azan Bayram ı İslâm âleminde bin üç yüz dördüncü defa olarak, dünkü çarşamba günü îfâ edilm iştir. Evvela vacip olan bayram nam azı âdâbına uygun olarak eda edildikten sonra Saltanat-ı Seniyye’ye mahsus teşrifat kaideleri ile Dolm abahçe Sahil-sarayında bilcüm le devlet adam ları ve ileri gelenler tarafından gerekli m erasim lere uyularak padişah hazretlerinin yüce eşiklerine yüzler sürülm üştür.

Büyüklüğü ve ulviyetiyle dünya târihinin birçok sayfalarını süslemiş bulunan Osm anlı D evleti, kader icabından olarak zayıf bir durumda bulunm aktadır. D evleti bu vaziyetten kurtarıp aslî kabiliyeti ile yüce m em uriyeti gereğinden olan büyük derecelere ulaştırm ak için İlâhî bir ihsan bildiğim iz padişahımız efendim iz hazretlerinin, yüce niyet ve maksatlarına kem âl-i afiyet ile tamamen muvaffak oldukları halde pek çok yıllar üm met i muhterem e tarafından tebrik ve teşekkürlere m azhar edilm esini M evlâ’dan niyaz ederiz. Osmanlı hanedanına Allah tarafından emanet edilen mukaddes hilafetin nice bin üç yüz dört seneler daha cihanın şan ve şevket merkezi olmak üzere yine Âl-i Osm an’da devam ve bekasını Cenab-ı H akk’tan diler, üstümüze düşen tebrik vazifesini ifa ederiz.

(Mizan, numara: 36, 2 Şevval 1304 [23 Haziran 1887])

Sokaklarda Silah Atılmaması Çeşitli ikazlar da yapılırdı…

Ram azan ve Bayram arefeleriııde çarşı ve mahalle aralarında silah atmak münasebetsiz bir âdettir. Bazı kendini bilmez adamlar bu hali İslam âdetlerinden zannederek her sene bu gibi fiiliyata devam ederler. Bunu görerek birtakım çocuklar da velilerinden aldıkları harçlıklarını biriktirip tabanca ve barut alarak sokak aralarında atmakta olduklarından birbirlerini yaralam ak ve öldürm ek ve ham ile kadınlardan düşük \Tiku buldurm ak gibi pek çok fenalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar. Bunlardan hukuken dilediğini yapmakta serbest olanlarla (fâil-i muhtar), aklı başında olmayan çocuklara (sıbyan) silah ve barut satan ve bu yola teşvik edenler haklarında lazım olan cezanın icrasıyla şu uygunsuzluğunm en’i, hükümetin himmetinden beklenir.

(Tasvir-i Efkâr, numara: 452, 11 Ramazan 1283 [17 Ocak 1867])

Fenerli Karakollar

O sm a n lı d e v rin d e b ir m a h a lle k a ra k o lu

Osmanlı devrinde bir mahalle karakolu

Asayiş tedbirleri de alınırdı…

Ramazan ı Şerifte geceleyin sokaklarda geliş gidişin çokluğu cihetiyle cümleye kâfi emniyet hâsıl olmak üzere tertip edilen kollardan başka, birbirine komşu olarak lüzumu kadar karakol kulübeleri dahi konulup sabaha kadar nöbetleşe olarak zaptiye askeri beklettirileceğinden…

Ram azan-ı Şerifte geceleyin sokaklarda geliş gidişin çokluğu cihetiyle cümleye kâfi emniyet hâsıl olmak üzere ter
Sokaklarda tertip edilen kollardan başka, birbirine komşu olarak lüzumu kadar karakol kulübeleri dahi konulup sabaha kadar nöbetleşe olarak zaptiye askeri beklettirileceğinden ve kulüb elere kırmızı renkte cam dan birer fener dahi konulacağından dolayı müracaat lazım gelirse herkesin m alumu olmak üzere ilan o lunur. (Tasvir-i Efkâr, numara: 360, 2 Ramazan 1282 [19 Ocak 1866])

Hüsn (Güzellik) Kolonyası

 

Hüsn Kolonyası’nm bir damlasında lim on ve çiçek bahçeleri bulunm aktadır. 85 derecededir. Ferahlık verir. H ayat ve ruh bahşeder. Ruhu okşayan kokusu sebebiyle Hüsn Kolonyası kullananlar başka bir kolonya istem ezler.

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.