OsmanIı’da Milli Marşlar Ve Hamidiye Marşı

OsmanIı’da Milli Marşlar Ve Hamidiye Marşı1

Selçuklu sultanı, bir fermanla birlikte Osman Gazi’ye emirlik alameti olan “tuğ”, “alem “, “tabi” ve “nakkare” de gönderm işti. Ferm an, Osman Gazi’ye bir ikindi vakti takdim edildi. Osman Gazi ayakta durarak nevbet vurdurdu (çaldırdı). Böylece Osmanlı D evleti’nin resmî m ehteri başlamış oldu. Fatih Sultan Mehmed Han zamanına kadar nevbet vurulurken padişahların ayakta dinlemesi âdetti. Resmî m ehter, padişah mehteriydi ki, buna “Mehterhâne-i Tabiu Alem-i Hâssa” denirdi. Padişah sefere çıktığı zam an m ehter takımı on iki misline çıkarılırdı. Sefer ve harp esnasında padişah m ehterhanesi, saltanat sancaklarının altında durup, nevbet vururdu. B undan başka ikindi vakti, Otağı Hümayun önünde nevbet vurmak âdetti.

Hükümdar mehterleri beş vakit vururlardı. B undan başka padişah cüluslarında, kılıç alaylarında, harplerde zafer haberi geldiği zam an ve arife divanlarında nevbet vurulurdu. M ehterler, harp m eydanlarında gece karanlığında bile o rdugâh nöbetçilerinin uyumaması için devamlı çalardı. H arp esnasında ise, padişahın veya seraskerin yanında durup, harp boyunca askerin cesaretini arttırm ak ve düşm ana dehşet vermek için çalınırdı. Yeniçeri ocağının lağvı ile beraber Mehterhane de kaldırıldı ve yerini Mızıka-i Hümâyun’a bıraktı.

 

Mehterhâne-i Tabi u Alem-¡ Hâssa denilen resmî mehter grubu

Mehterhâne-i Tabi u Alem-¡ Hâssa denilen resmî mehter grubu

Hamidiye Marşı (Malumat Mecmuası)

Hamidiye Marşı (Malumat Mecmuası)

1

 

 

1831 senesinde Sultan İkinci Mahmud Han için Mızıka-i Hümayun’da Donizetti Paşa tarafından bestelenen “Mahmudiye” diğer adıyla “Marche Imperiale O ttom ane” (Osm anlı Millî Marşı) ilk Osmanlı millî marşı olarak kabul edildi. 1839’da tahta çıkan Sultan Abdülm ecid H an zam anında ‘Mecidiye Marşı millî marş olarak kabul edildi. Sultan Abdülaziz Han ise “Aziziye Marşı “millî marş olarak kullandı.

Yerine geçen Sultan Beşinci Murad yeni bir marş yerine babası Sultan Abdülmecid için bestelenen marşı, kullandı. Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın uzun saltanatı boyunca kullanılan millî marş, “Ham idiye Marşı”, “Marş- ı Alî-i H am îdî”, “Marche de S. M. Imperiale Le Sultan AbdülHamid Han II” olarak da bilinip tanınmıştır. Hamidiye Marşı sözlü ilk marştır. Bu marşın sözleri şöyledir:

11 3

Şehinşâh-ı âlî-tebâr

Hâkân-ı C em -iktidâr
(Soyu yüce padişah,
Cem iktidarlı hakan)
Sultân H am îd-i kâm kâr

Tahtında olsun berkarâr
(Her isteğine ulaşan Sultan Hamid Han, tahtında daima otursun.)
Kim mülkünün ikdam eder4

İhyâsına leyi ünehâr

(Memleketinin ihyası ipin gece gündüz palışır)
Her rûz-ı ahd ü şevketi

Behcetle bir subh-ı bahâr
(Saltanatının her günü sevinçli bir ba
har sabahıdır.)
Bâ-ferr ü ikbâl-i m ezîd

Binler yaşa Sultân Hamîd
(Şan ve şevketle, pok mutlu olarak binler yafa Sultan H am id H an)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.