öSEFAL sıf. (yun. eu, iyi ve kephale, baş -tan fr. euciphale).

Dördüncü za manda görülen deniz düzeyİndekı glasyo-östatik değişiklikler ortaya çıkanlan yeni olgular sayesinde kesinlikle doğrulanmadadır. (L)

öSEFAL sıf. (yun. eu, iyi ve kephale, baş -tan fr. euciphale). Kitinleşmlş ve ağız parçaları tamamlanmış belirgm başı bulunan^ (Bazı çiftkanatlı böceklerin kurtçukları ıçüı söylenir: Sivrisineklerin kurtçukları ösefal-dir.) [L]
»SEL. Cofe. Bk. SAABEMA.
ÖSLİNG, Lüksemburg büyük düklüğünün kuzey kısmı, ösling, Ardenne yaylalarında uzanır. Yer yer fundalıklar ve çalılıklar serpiştirilmiş olan bu yaylalar, kozalaklı
ormanları ve çayırlarla kesilir. Yaylalan güneye doğru yaran Moselle in koUanmn v 11 dileri, çayırlarla ve sanayi bitkileri ye tiştirilen tarlalarla örtülüdür: SÛre, Wıltz, Clerf. Bölgeyi güneyde sınırlayan çöküntüye triyas kumtaşlarmdan meydana gelen yamaçiar hâkimdir; bu alçak bölge yumuşak dalgalanmalan, tarlaları ve meyve bah çeleri ile Gutland’ı («iyi bölge») meydana getirir ve ösling ile büyük ölçüde çelişir.
(L) , , .
ÖSTAK1 borusu blş. 1. Anat, Orta kulağı yutağa bağlayan boru.
_ ansikl. Anat. östaki borusu, kemik, telsel kıkırdak ve zardan oluşan bir boru-du” orta kulaktan yutağa kadar uzanır; üst ucu orta kulak boşluğuna, daha geniş ağİzHlanalt ucu ise yuuğm üst yanma açılır Aşağı yukarı 4 sm uzunluğunda olan
rJî’^s-m^cJssr * ■*
öSTATİK sıf. (fr. eujtatique). Jeol östa-tizm ile ilgili; II östatlk hareket, deniz seviyesinin değişmesi.
— ANStKi. östalik hareketler, ya denUe katılan yeni sulara veya deniz dibi sularının kaya derinliklerine doğru akmasma. ya deniz dibi engebesinin yüksehne veya alçalmasına veya kıta buzullannnj hacim değişikliklerine bağlanabUir. Buzul■ «aiM®‘ rında büyUk su kütleleri buza dC tür- bu buzlar, buzullar arası dönemlerde eriyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açmıştır. Bu yüzden deniz seviyesi Dör düncü zamanda en az dört defadeğlşmi5 tir. En büyük deniz seviyesi değişi tUği bu
«e*yİ K W ™™8 afi ‘
göstermektedir. (L)
ÖSTATİZM i. (yun- *“» ve iio/İJ. dü-
fey’den fr. eustatisme) Jtol. Okyanusların genel düzeyindeki değişiklik,
_ Jeomorfol. östatlzm nazariyesi, birçok düzleşmeyi. Miyosenden bu yana meydana nelen deniz düzeyi değişikliklerine bağla yan H. BauUg’in ortaya attığı engebe evrimi nazariyesi.
_ ansikl. Eski kütlelerde açıkça ortaya çıkan basamaklı düzleşme düzeylerinin hemen hepsi aynı yükseltidedir. Basamaklı düzleşme düzeyleri Miyosenden sonra deniz düzeyinde görülen değişikliklerin sonucudur ve deniz düzeyi bu dönemde zaman zaman 380 m, 280 m, 180 m, 100 m v-b-de sabitleşmiştir. Dünyadaki düzleşmeler, deniz düzeyinin sabitleştiği bu rakımlar sayesinde oluştu; yalnız çok az da Dİsa bazı kuşakların Miyosenden sonra tektonik bo zulmalara uğradığmı da un.ut^5^^®feri-kir. Son incelemeler, eski denudüzeyleri nin belirlenmesinde hatalar yapıldığını deniz düzeyindeki değişikliklere tanıt ote-rak gösterilen bazı esti kıyıların önemli tektonik bozulmalar sonucu oluştuğunu ortava çıkardı. Buna karşılık, Dördüncü za manda görülen deniz düzeyİndekı glasyo-östatik değişiklikler ortaya çıkanlan yeni olgular sayesinde kesinlikle doğrulanmadadır. (L)
ÖSTBERG (Ragnar). isveçli mimar (Stockholm 1866-ay.y. 1945). XVI. yy- »veç mimarisinden ilham alarak doğduğu şehrin hükümet konağını (19fll-mi) ve Patentler
müdürlüğü binasını (Patentverket) [1921] yapu. Stockholm’ün merkezini ve krallık şatosu çevresini düzenlemek için planlar hazırladı. (L)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.