okyanusbilim

okyanusbilim, o ş în o g r a f î ya da d e n İ z b î –
l î m olarak da bilinir, yeryüzündeki okyanus
ve denizlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin,
içerdikleri bitki ve hayvan topluluklannın
ve jeolojik yapılanmaları ile kökenlerinin
incelenmesini konu edinen bilim dalı.
Fiziksel okyanusbilim, deniz ve okyanus
sularının sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve
basınç gibi özellikleri ile elektriksel, optik
ve akustik etkiler açısından iletkenliğini
inceler. Dinamik okyanusbilim, hava ile
deniz yüzeyi arasındaki enerji alışverişi ile
çeşitli türden su hareketlerini (gelgitler,
yüzey ve dip akıntıları, dalgalar vb) konu
edinir. Kimyasal okyanusbilim, deniz suyunun
kimyasal özelliklerini ele alır, sulardaki
çözünmüş bileşikleri belirler, okyanuslardaki
çeşitli biyokimyasal çevrimleri inceler ve
okyanus ve denizlerin oluşum ve gelişimine
ilişkin jeokimyasal modeller geliştirir. Biyolojik
okyanusbilim, denizlerdeki bitki ve
hayvan faunası ile bunların ekolojik uyumları
ve yaşam çevrimlerini inceler. Jeolojik
okyanusbilim ise, okyanus havzalan ile
bunların kay aç ve tortul yapılarını ele alır.
Okyanus sırtları, denizdibi yayılması, kıtalann
kayması gibi konular ile denizdibindeki
ısı akışı gibi olguların incelenmesi de
jeolojik okyanusbilimin alanı içine girer.
Modern okyanusbilim bütün bu değişik
dallann bileşiminden oluşur. Bu konulara
ilişkin veriler ise bilimsel araştırma gezileriyle
toplanır. Okyanusbilim öğrenimi görenler,
kuramsal derslerin yanı sıra bu türaraştırma gezilerine de katılarak deneyim
kazanırlar. Okyanusbilim çalışmalan, temel
olarak toplanan verilere ve haritacılık tekniklerine
dayalı olarak sürdürülür, bunun
yanı sıra matematiksel modellerden ve çözümleme
yöntemlerinden de yararlanılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)