okul

okul, eğitimde, genellikle öğretim etkinliğinde
uzmanlaşmış kadrolar eliyle programlı
ve sistematik bilgi ve beceri aktarımının
gerçekleştirildiği, kamunun gözetimi altında
işleyen kurum.
Günümüzdeki tanımıyla okul kurumu yeniçağ
sonrası gelişmelerin ürünüdür, ilkçağda
eğitim temelde gönüllü seçkinlere
yönelikti. Ortaçağda tektanrılı dinler çerçevesinde
gelişen eğitim kurumlarmda iseöğrenci olarak birey edilgen konumdaydı;
eğitim bir tür yükümlülük biçiminde işliyor,
tek yönlü ve zorunlu bir telkine dayanıyordu.
Yeniçağda, özellikle 18. yüzyıldan sonra
eğitim öteki insan haklarıyla birlikte
kişilerin varlığından ayrılamaz bir hak olarak
tanımlanmaya başladı. Buna bağlı olarak
herkese eğitim hakkının sağlanması
devletin görevleri arasına girdi, düzenli
eğitim kurumlan oluşturularak öğretim etkinliği
bu amaçla kendileri de özel bir
eğitimden geçmiş öğretmenler eliyle yürütülmeye
başladı. Böylece genel eğitim süreci
içinde örgün eğitim(*) belirleyici ağırlık
kazandı ve eğitim büyük ölçüde okul kurumuyla
özdeşleşti. Çağdaş okul, en azından
zorunlu eğitimi üstlenmiş, herkese yeteneğine
göre öğretim veren, kamunun doğrudan
yönettiği ya da denetlediği örgün eğitim
kurumu olarak tanımlanabilir. Günümüzde
ilk ve orta öğretim aşamalarında okul,
küçüklerin ve gençlerin korunması işlevi ve
yurttaşlık eğitimini de gitgide daha büyük
ölçüde üstlenmektedir. İletişim teknolojisindeki
gelişmeler geleneksel okul sistemini
sarsmakla birlikte, aynı zamanda bu kurumun
bilimsel bilgi birikimini genç kuşaklara
aktarma olanaklannı artırmaktadır.
Osmanlı Devleti’nde okul kurumunun çağdaş
anlamını kazanması Tanzimat sonrasında
gerçekleşmiştir. Böylece daha önce büyük
ölçüde ezberletme yöntemine dayanan
ve pek az kimseyi okuryazar düzeyine
eriştiren öğretim yerlerinin yerini, devletin
üstlendiği ya da denetlediği, az çok düzenli
bilgi aktarımını gerçekleştiren, kişileri geçerli
bir diplomaya ulaştıran kurumlar almıştır.
Türk eğitim sisteminde Osmanlıca
“mektep” adının yerini “okuP’un alması ilk
kez Mülkiye Mektebi’nin adının Siyasal
Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesiyle
(1935) gerçekleşmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)