Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

NİKÂH ADABI KİTABI

Hamd, A llah’a m ahsûstur. (O’na ham d ederim.) O Allah ki, vehim
okları O’nun su n ’-i bediinde [güzel eserinde] bir gedik ve bir
menfez bulamaz. O’nun san ’atın m inceliği karşısında akıllar duraklar;
şaşkınlık ve hayret içinde ric’ate m ecbûr kalırlar. O’nun ni’metleri,
lü tû f ve ihsan lan —isteseler de istem eseler de— ardı arkası
kesilmeden bütün âlem leredir.
O A llah ki, insânları nutfeden yaratıp aralarında yakınlık ve h ı­
sımlık bağlannı te ’sîs etm esi, y arattığı şehvet hissi ile onları evlenmeğe
m ecbûr edip nesillerini yaşatm ası, sonra aralanndaki akrabalığa
ehem m iyet vermesi, sonra bu sebeble zinâyı harâm edip son derece
takbih etmesi, zinâya yeltenm eyi açık ve çirkin bir cürüm kabû1
edip evlenmeyi m übâh ve onu em ir ve teşvik etmesi, O’nun en güzel
ve en ince vasıflanndan birini teşkil etm ektedir.
K âr ve zarâr, iyi ve kötü, kolay ve çetin, dürülm üş ve dağılmış
olarak, İlâhî m ukadderat deryâlarım n insânlar üzerine akıtılm ış olduğuna
tenbîh için, izzetlerini yıkm ak ve kuvvetlerini kırm ak üzere
insânlara ölüm ü m ukadder kılan, sonra rahim tarlasın a tohum unu
saçtırm akla ölüm ün getirdiği boşluğu doldurm ak üzere yeni m ahlûklar
yaratan A llah’ı noksân sıfatlardan tenzih ederim.
Hesâba sığm ayacak, ölçülüp sayılam ıyacak kadar sonsuz salât ve
selâm, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderilen, Hazret-i Muhammed’e
ve O nun Âl ve Ashâbı üzerine olsun.
B undan sonra bilmiş ol ki: N ikâh dîni korum ağa yardım cı, şey ­
tanı zillete uğratıcı olduğundan, A llah’ın bu düşm ânına karşı en sağ­
lam bir kal’a ve h isan ve Resûl-i Ekrem ’in, diğer peygam berlere karşı
iftih âr edeceği nesil çokluğunun yegâne sebebidir. O hâlde bundan
d aha ziyâde, sebeblerini araştırm ağa, sün n et ve âdâbına riâyet edilmeğe,
fasıl ve kısım lannı tafsîl ve îzâha lâyık, ne olabilir?
Evlenm enin ahkâm ından bilinm esi lüzûm lu şeyler, üç bâbda
açıklanabilir:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.