Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

NÂFİLE NAMAZLARIN CEMAATLE KILINMASI

Nâfile namazların —ezan ve ikaamet— olmadan cemaatle kılınması câizdir. Farz namazlarda ise ezan ve ikaamet okunur. Birçok ilim adamları bu hususu böyle açıklamışlardır. Nikaye Şerhi’nde ve başka eserlerde deniliyor ki: Nâfile namazların cemaatle kılınması —ezan ve ikaametsiz— câizdir. el-Muhît kitabında deniliyor ki: Nâfile namazlarda imama uymak mutlaka mekruh değildir. Meselâ: Kadir gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi ve benzeri mübarek gecelerde kılman nâfile namazların cemaatle kılınması bu cümledendir. Çünkü mü’minler bir şeyi güzel görüp kabul ediyorlarsa, Allah da o şeyi güzel görüyor demektir. Mü’minlerin güzel gördüğü mü- bah bir şey, Allah katında güzeldir. Artık bu hususta zevk i selimi olmayan kimselerin sözüne iltifat etme.. Çünkü onlar cinsî iktidarı olmayan kimseler gibidirler; ne münâcatm zevkini, ne tâatin tatlılığını, ne de vakitlerin faziletlerini bilirler.211 Kudsî hadîste: Cenâb-ı Peygamber (S.A..V) Allah’tan hikâye ederek buyuruyor ki: «Dostlarım, kaftanınım altındadırlar, benden başkası onları tanımaz..» «Günahkârların iniltisi benim katımda, mukarriblerin teşbihinden daha sevimlidir.»212 f) Ramazan’m otuzuncu gecesinde on iki rek’at namaz kılınır. Her rek’atinde bir Fâtiha, on Âyet-i Kürsî, on İnnâ en- zelnâhü ve yirmi beş defa İhlâs sûresi okunur. Namazdan sonra Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’e yirmi beş defa salâvat-ı şerîfe getirilir. Belirttiğimiz altı ay’m beşincisi ŞEVVAL’dir. Bu mübarek ayda iki namaz vardır: Birincisi Fıtır bayramı gecesidir. Bu gecede on rek’at namaz kılınır. Her rek’a- tinde bir Fâtiha, on ihlâs sûresi okunur. Rükû’da teşbihlerden sonra SÜBHÂNALLAHÎ VE’L-HAMDÜ LİLLÂHÎ VE LÂ İLÂ- HE ÎLLÂLLAHÜ VALLAHÜ EKBER tesbîhi on defa söylenir. Namaz bittikten sonra Allah’a bin defa istiğfarda bulunulur. İstiğfar bitince secde edilir ve secdede şu duâ okunur: «Ey Allah!. Ey Rahmân!. Ey Rahîm!. Ey hep diri olan!. Ey kendi nefsiyle kaaim olup hiç bir şeye muhtaç olmayan!. Ey Celâl ve îkrâm Sâhibi! Günahlarımı bana bağışla, orucumu kabul buyur. namazımı da kabul buyur..» Bu duâdan sonra Cenâb-ı Hak’tan hâcetinin yerine getirilmesi istenilir.. İkincisi, bayram gününde bayram namazından sonra dört rek’ât namaz kılmaktır. Birinci rek’atinde bir Fâtiha, bir Seb- bih tsme Rabbike’l-A’lâ; ikinci rek’atte bir Fâtiha, bir Ve’ş- Şemsi ve Duhâhâ, üçüncü rek’atte bir Fâtiha, bir Ve’d-Duhâ, dördüncü rek’atte bir Fâtiha, yedi Îhlâs sûresi okunur.. Bayram namazından sonra da şöyle denilir; LÂ İLÂHE tl.I.Al.T.A- HÜ VAHDEHÛ LÂ ŞERÎKE LEHÛ LEHÜ’L-MÜLKÜ VE LE- HÜ’L-HAMDÜ YUHYÎ VE YÜMÎT VE HÜVE HAYYÜN LÂ YE- MÛT Bl-YEDİHİ’L-HAYR VE HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY’İN KADÎR.. Ve bu tehlîl ve tesbîh dört yüz kere tekrar edilir. Abdülkadir Geylânî (K.S.) Hazretleri Ğunye adlı kitabında, senedini Hz. Enes’e ulaştırarak, Resûlüllah (SA.V.) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu naklediyor: «Şevval ayında sekiz rek’ât namaz gece ya da gündüz kılan ve her rek’atinde bir Fâtiha, yirmi beş İhlâs okuyan ve namazı bitirdikten sonra da yetmiş defa tesbîh ve yetmiş defa Peygamber Efendimiz’e salâvat getiren kimse için şunu va’dediyorum: Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki herhangi bir kul bu namazı kılarsa, mutlaka Allah onun kalbinde hikmet pınarları akıtır da dili bu hikmetlerle konuşur (veya Allah onun dilini bu hikmetlerle konuşturur). Hem dünyayı, hem de onun davasını ona gösterip öğretir.. Beni hak ve hakikatle gönderen Allah’a yine yemîn ederim ki, bu namazı vasfettiğim şekilde kılan kimss en son secdeden başını kaldırmadan Allah kendisini mağfiret eder. Bu vaziyette ölürse, bağışlanmış bir şehîd olarak ölmüş olur. Herhangi bir kul bu namazı yolculukta kılarsa, mutlaka Allah onun gidiş ve dönüşünü kolaylaştırır ve onu arzu ettiği yere rahatlıkla ulaştırır. Borçlu bulunuyorsa, Allah onun borcunu karşılar (ödeme imkânlarım hazırlar).. Bir ihtiyacı varsa, Allah onu yerine getirir.. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, herhangi bir kul bu tıamazı kılarak olursa, Allah onun her harfine bedel cennette bağ ve bahçeler verir..» Peygamber Efendini iz bağ ve bahçe diye tercemesini verdiğimiz MAHREFE kelimesini söylediğinde, kendilerine soruldu : — Mahrefe nedir, ya Resûlâllah?!. Buyurdular ki: — Cennetteki bağ ve bahçelerdir ki bir süvari onun bir ağacının gölgesinde yüz sene gider de yine onu bitiremez.. Altı aydan altmcısı, ZtLHÎCCE’dir.. Bu ayda da iki namaz vardır: Birincisi, Arefe gecesinde kılınır. Bu, yüz rek’attir. Her rek’atinde bir Fâtiha ve üç thlâs sûresi okunur.. İkincisi. Arefe günü kılınır. Bu da iki rek’attir. Her rek’atinde besmeleyle birlikte ve sonunda ÂMÎN denilerek üç Fâtiha okunur. Fâtiha’dan sonra ise üç KÂFtRÛN ve yüz İHLÂS sûresi okunur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.