Anasayfa » İslam » N a m u s u K o r u m a k İ ç i n :

N a m u s u K o r u m a k İ ç i n :

57 — N a m u s a s a l d ı r a n k i m s e y i ö l ü m p a h a s ı n a d a o l s a ö n ­ l e m e k f a r z d ı r . B i r e r k e k b i r k a d ı n a t e c a v ü z e t m e k i s t e r s e k a ­ d ı n d a o n u ö l d ü r m e k t e n b a ş k a b i r ç a r e i l e k u r t u l m a i m k â n ı b u l a m a s a – g ü c ü y e t t i ğ i t a k d i r d e – s a l d ı r a n ı ö l d ü r m e s i f a r z d ı r . Ç ü n k ü s a l d ı r a n ı n a r z u s u n u y e r i n e g e t i r m e s i n e i m k â n v e r m e k h a r a m d ı r , m ü d â f a a y ı t e r k e t m e k i s e « i m k â n v e r m e k » d e m e k ­ t i r v e c a i z d e ğ i l d i r . A y n ı ş e k i l d e b i r k a d ı n a t e c a v ü z e y e l t e n e n k i m s e y i g ö r e n b i r b a ş k a k i m s e y e d e – b a ş k a ç a r e y o k s a – m ü t e ­ c a v i z i ö l d ü r m e k f a r z d ı r . ( 1 1 1 ) İ b n T e y m i y y e ’y e g ö r e k a n s m a t e c a v ü z e t m e k i s t e y e n k i m ­ s e y i k o c a , b a ş k a b i r y o l l a d e f e t m e i m k â n ı b u l u n s a b i l e ö l d ü r e b i ­ li r . M e r h u m ş ö y l e d i y o r : « . . . b u n u n i ç i n d i r k i k o c a , k a r ı s ı n a t e ­ c a v ü z e t m e k i s t e y e n k i m s e y i – t e c a v ü z ü ö n l e m e m a k s a d ı y l a – ö l ­ d ü r e b i l i r . B a ş k a ç a r e o l m a d ı ğ ı t a k d i r d e ö l d ü r e b i l e c e ğ i i t t i f a k l a s a b i t t i r . B a ş k a ç a r e b u l u n d u ğ u t a k d i r d e d a h i ö l d ü r e b i l e c e ğ i i s e k u v v e t l i o l a n g ö r ü ş t ü r . ( 1 1 2 ) ( * )

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.