Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Atatürk, Mustafa Kemal

MUSTAFA KEMAL ATATÜRKATATÜRK, MUSTAFA KEMAL

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı (29 Ekim 1923-10 Kasım 1938)
Doğumu: 1881, Selanik

Babası: Ali Rıza Bey

Annesi: Zübeyde Hanım

Ölümü: 10 Kasım 1938, İstanbul Gömüldüğü yer: Anıtkabir, Ankara

Yapıtları: Cumalı Ordugâhı, Tabiye Tatbikat Seyahati (1911 );ıZabit ve Kumandanla Hasbıhal (1918)

Döneminin başbakanları: İsmet İnönü (Ekim 1923-Kasım 1924; Mart 1925-Ekim 1937) Ali Fethi Okyar (Kasım 1924-Mart 1925) Celal Bayar (Ekim 1937-Kasım 1938)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı (Selanik 1881 -İstanbul 1938). Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım’ın oğlu olan Mustafa Kemal Atatürk. İlköğrenimine Selanik’te başlayıp, babasının ölümü (1893) üstüne annesi ve kızkardeşiyle bir süre dayısının kâhyalık yaptığı Çalı çiftliğinde (Langaza, Selanik yakını) yaşadı. Öğrenimini sürdürebilmesi için yeniden Selanik’e anneannesi ve teyzesinin yanına gönderilip, askerî rüştiyeyi (1895), Manastır Askerî İda- disi’ni (1898) bitirdi. İstanbul’a gelerek Harbiye’ye girdi (1899). Bu arada Harbiye’den tanıdığı Ali Fuat (Cebe- soy) ve iki subay arkadaşıyla birlikte padişahı eleştirdikleri ve yasak kitapları okudukları gerekçesiyle tutuklanıp, Yıldız Sarayı’nda bir süre sorguya çekildiyse de, bağışlandı. Harbiye’yi kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirip (1905), Şam’daki 5. Ordu’ya atandı (1905 Şubatı). Şam’da tanıştığı Mustafa (Cantekin) ve Müfit (Özdeş) adlı arkadaşlarıyla birlikte, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurup (1906), cemiyetin Yafa, Kudüs ve Beyrut şubelerinin örgütlenmesinde rol oynadı. Cemiyetin şubesini kurmak için Selanik’e gidip, yeniden Şam’a dönerek, Vatan ve HürriyetCemiyeti’nin İttihat ve Terakki ile birleşmesi (1907) ardından, Manastır’daki 3. Ordu’ya atandı.İttihat veİTerakkı^Cemiyeti’ne girdiyse de, cemiyetin kurucularıyla pek anlaşamadı. Bu arada İttihat ve Terakki,! 786İAnayasasıVıın geri getirilmesini isteyen bir bildiri yayınladı ve İstanbul hükümetinin Rumeli’ye yolladığı birliklerin İttihatçılarla birleşmesi üstüne, İkinci Meşrutiyet ilan edildi (1908). Meşrutiyetin ilanını köklü reformların izlemesi ve ordunun siyaset dışı kalması gerektiğini öne sürdüğü için İttihat ve Terakki’yle arası açılan Mustafa Kemal, Rauf(Orbay), Kâzım Karabekir, Fethi (Okyar), İsmet (İnönü), Refet (Bele), Ali Fuat (Cebe- soy) beyler gibi subaylarla muhalif bir grup oluşturdu. Bu arada Bingazi ve Trablusgarp’ta patlak veren ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilip, görevini kan dökmeden tamamlayarak, Selanik’e döndü. 31 Mart Olayı patlak verince İstanbul’a yürüyen Hareket Ordu- su’nun (bu adı kendisi vermiştir) Yeşilköy’e kadar kurmay başkanlığını yapıp, Selanik’e dönerek, İttihat ve Terakki Büyük Kongresi’ne Trablus delegesi olarak katıldı (22 Eyİül 1909). Ordunun siyaset dışı kalması gerektiği görüşünü tekrarladığı için, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından tehlikeli kişi sayılmaya başlanarak, iki kez öldürülmek istenmesi üstüne bir süre siyasal etkinliklerine ara verdi.

Mustafa Kemal Harp Okulu üniformasıyla. 13 Mart 1899'da, 1823 apolet numarasıyla yazıldığı Harp Okulu1nu, 10 Şubat 1902'de 1472 sicil numarası ve teğmen rütbesiyle bitirdi.

Mustafa Kemal Harp Okulu üniformasıyla. 13 Mart 1899’da, 1823 apolet numarasıyla yazıldığı Harp Okulu1nu, 10 Şubat 1902’de 1472 sicil numarası ve teğmen rütbesiyle bitirdi.

1911 ‘de İstanbul’da Erkânı Harbiyei Umumiye Nezareti’nde görevlendirilip, aynı yıl başlayan Trablus- garp savasına gönüllü olarak katılarak, Tobruk ve Derne’de başarıyla savaştı; Binbaşılığa yükseltilip, ertesi yıl (1912) Balkan Savaşı başlayınca, Bolayır’daki kolorduya atandı ve Edirne’nin geri alınması harekâtına katıldı. Sofya Askerî ataşeliğine getirilip (1913), bir yıl sonra yarbaylığa yükseldi.

Birinci Dünya Savaşı başlayınca, İttihat ve Terakki hükümetinin, yazılı uyarılarına karşın Almanya’nın yanında savaşa girmesinden sonra, Tekirdağ’daki 19. Tümen komutanlığına getirildi. Gelibolu yarımadasına çıkmaya başlayan İtilâf Devletleri birliklerine karşı Ana- fartalar, Conkbayırı ve öteki cephelerde önemli muharebeler verdi. Hastalandığı için İstanbul’a dönüp, rütbesi albaylığa yükseltildi (1915).

1916’da Edirne’de 16. Kolordu komutanlığına, hemen ardından da livalığa yükseltilerek Doğu’da bir başka kolorduya atandı; Diyarbakır’da Kâzım Karabekir Paşa’yla birlikte, yeni kurulmakta olan 2 . Ordu’yla Muş ve Bitlis’i düşman işgalinden kurtarıp (6-7 Ağustos 1916), ertesi yıl 2. Ordu’nun komutanlığına getirildi (18 Mart 1917). Falkenhayn komutasında kurulan Yıldırım Orduları grubu içindeki 7. Ordu komutanlığına atandıysa da, askerî stratejiye ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ederek İstanbul’a döndü (1917 Ekimi) ve genel karargâh emrine alındı. Alman imparatorunun davet ettiği Veliaht Vahdettin efendiyle birlikte Almanya’ya gidip, yolculuk boyunca veliahta savaşın kaçınılmaz sonuçlarını anlattı. Vahdettin tahta çıkınca 7. Ordu komutanlığına ve padişahın fahri yaverliğine getirilip (1918), cephenin İngiliz saldırısı karşısında çökmesi ve Almanya’nın ateşkes istemesi üstüne, padişaha bir telgraf çekerek, Talat Paşa hükümetinin yerine kurulan yeni hükümetin, hemen Osmanlı devletinin müttefiklerinden ayrı bir barış antlaşması imzalamasını, elde kalan kuvvetlerin Anadolu’ya çekilerek ulusal direnişe geçilmesini istedi. Ahmet İzzet Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi ve Rauf Bey ile Fethi Bey’in de görev aldığı yeni hükümetin Mondros ateşkesini imzalamasından (30 Ekim 1918) sonra, Liman Von Sanders’in ayrılmasıyla Yıldırım Orduları grubu komutanlığına getirildi.

Mustafa Kemal Çanakkale'de 19. Tümen, sonra da Anafartalar Grup komutanı olarak düşman saldırılarına başarıyla karşı koydu. Resimde, bu savaşlar sırasında rütbesi albaylığa yükseltilen (1915) Mustafa Kemal, öteki komutanlarla bir arada.

Mustafa Kemal Çanakkale’de 19. Tümen, sonra da Anafartalar Grup komutanı olarak düşman saldırılarına başarıyla karşı koydu. Resimde, bu savaşlar sırasında rütbesi albaylığa yükseltilen (1915) Mustafa Kemal, öteki komutanlarla bir arada.

İngilizlerin müdahalesiyle Yıldırım Orduları grubu dağıtılınca, İtilâf Devletleri birliklerinin İstanbul’u işgal ettikleri (13 Kasım 1918) günlerde İstanbul’a dönüp, Anadolu’ya geçme olanaklarını araştırmaya başladı. İngilizlerin Samsun dolaylarındaki Rum çeteleri ile Türkler arasındaki çatışmaların önüne geçilmesini istemeleri üstüne, çok geniş yetkilerle 9. Ordu müfettişliğine atanmasıyla beklediği fırsatı bulup (o sırada Yunanlılar İzmir’e asker çıkardılar), 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı. İlk iş olarak askerî alanda, Anadolu ve Trakya’da ayakta kalmış birliklerle, siyasal alandaysa Müdafaayı Hukuk ve Reddi İlhak gruplarıyla ilişki kurdu; İstanbul’un kendisine verdiği görev bu grupları dağıtmakolduğu halde, aralarındaki bağları pekiştirmek ve Kuva- yı Milliye adı altında kurulmakta olan silahlı halk kuvvetleriyle ilişkiye geçmek için çaba gösterdi. Havza’ya, ardından da Amasya’ya geçerek çalışmalarını sürdürdü. 3 Temmuz’da Vilayatı Şarkiye Müdafaayı Hukuki Milliye Cemiyeti’nin kongresine katılmak için Erzurum’a gidip, İstanbul hükümetinin durumdan kuşkulanarak geri dönmesini bir telgrafla bildirmesi (7 Temmuz 1919) üstüne, görevinden ve askerlikten istifa ettiğini bildirdi. 23 Temmuz-7 Ağustos arasındaki Erzurum Kongresi’nde seçilen temsilciler kurulunun başkanlığına getirildi ve alınan kararları bir bildiriyle açıkladı. Sivas Kongresi’nde (4 Eylül 1919) Erzurum Kongresi’nin kararlarının onaylanmasından sonra, istifa etmek zorunda kalan Damat Ferit hükümetinin yerine kurulan Ali Rjza Paşa hükümetinin temsilciler kuruluyla (Heyeti Temsili- ye) görüşmeler yapmak için gönderdiği Salih Paşa’yla Amasya’da görüşerek (20-22 Ekim 1919), Amasya Protokolle! ni imzaladı. Erzurum|milletvekilliğine seçildiği (7 Kasırri 1919) halde, 12 Ocak’ta İstanbul’da toplanan Mebusan Meclisi’ne katılmadı (Mustafa Kemal’in katılmadığı bu son Osmanlı meclisi misakı milli ilkelerini kabul etti, 17 Şubat 1920). Bu arada Damat Ferit Paşa yeniden sadrazamlığa getirilip, Anadolu’daki ulusal hareketi “isyan”, bu hareketi yönetenleri de “eşkıya” diye niteleyerek, “hifafet ordusu” adı altında toplanan birlikleri Mustafa Kemal Paşa’ya bağlı kuvvetlerle savaşmak için Anadolu’ya gönderdi. Bu durum karşısında Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de Ankara’da ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne toplayıp, meclisin seçtiği 11 kişilik icra vekilleri heyetinin başkanlığına getirildi (24 Nisan 1920).

Sık sık yurt gezilerine çıkan Mustafa Kemal Mersin'de halka seslenirken (1923).Sık sık yurt gezilerine çıkan Mustafa Kemal Mersin'de halka seslenirken (1923).

Sık sık yurt gezilerine çıkan Mustafa Kemal Mersin’de halka seslenirken (1923).

Birinci BMM döneminde Mustafa Kemal en çok, savaşın yönetimine ilişkin sorunlarla ilgilendi. Bir yandan düşmana karşı çarpışılırken, öte yandan Çerkez Ethem gibi çetecilerin disiplin dışı davranışlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Doğu cephesindeki savaşlar Kâzım Karabekir Paşa tarafından yürütülürken, Batı Anadolu’da verilen savaşların yönetimini Mustafa Kemal Paşa üzerine aldı. Bir yıldır İzmir ve çevresini ellerinde bulunduran Yunanlıların 22 Haziran 1920’de, Osmanlı hükümetine Müttefikler tarafından önerilen barış antlaşmasını kabul ettirmek amacıyla ileri harekâta geçmeleri üstüne, bu ilerleyişten ürken İstanbul hükümeti, 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’m imzaladı. Ankara hükümetinin bu antlaşmayı tanımadığını açıklamasının ardından, Garp Cephesi komutanlığına getirilen Albay İsmet (İnönü) Bey, Birinci İnönü Savaşı’nda (10 Ocak 1921), Yunanlıları geri çekilmek zorunda bıraktı. Savaş yeniden başladıysa da, İkinci İnönü Savaşı (1 Nisan 1921) da Yunanlıların yenilgisiyle sonuçlandı. 10 Tem- muz’da Yunanlılar bir genel saldırıya geçince, Garp Cephesi karargâhına giderek, İsmet Paşa’ya, orduyu Sakarya’nın doğusuna geçirme buyruğunu verdi ve komutayı üstüne aldı. Ardından, olağanüstü yetkilerle, BMM orduları başkomutanlığına getirildi. Yunan ordusunun 13 Ağustos’ta yeniden başlattığı genel saldırıya karşı, aralıksız 2 2 gün 2 2 gece süren çetin savaşta (Sakarya Meydan Savaşı) cepheyi bizzat yönetip, Sakarya’nın doğusundaki bütün Yunan birliklerinin yokedilmeşini sağladı. 19 Eylül’de BMM tarafından müşirliğe (mareşal) yükseltildi ve “gazi” unvanı verildi. Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra Eskişehir-Kütahya- Afyon’un doğusundan geçen bir hatta güçlü biçimde mevzilenen Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratmayı tasarlayan Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922 sabahı “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir jileri!” jkomutuyla Büyük Taarruz’u başlattı ve ilk Türk birliklerinin 9 Ey- lül’de İzmir’e girmeleriyle, üç buçuk yıldır işgal altındaki Anadolu toprağı düşmandan kurtulmuş oldu.

Atatürk'ün Prof. Arthur Kampf tarafından yapılmış (1927) tablosu.

Atatürk’ün Prof. Arthur Kampf tarafından yapılmış (1927) tablosu.

Bu arada Uşakizade Latife Hanımla tanışarak evlenen (29|Qcak 1923;’bu evlilik 6 Ağustos 1925’te anlaşmazlık nedeniyle boşanmayla sonuçlandı) Mustafa Kemal, Mudanya Mütarekesi’nin (11 Ekim 1922) imzalanması, Vahdettin’in Türkiye’den kaçması (17 Kasım 1922), Lozan Antlaşmasının (24 Temmuz 1923) imzalanması, İtilâf Devletleri’nin İstanbul’u boşaltmaları (2 Ekim 1923), Ankara’nın başkent olması ve Halk Fırkası’nın kurulmasının ardından, 29 Ekim 11923’te TBMM’nin cumhuriyeti ilan etmesiyle, cumhurbaşkanı seçildi.

Mustafa Kemal Paşa cumhurbaşkanı seçildiği dönemde.

Mustafa Kemal Paşa cumhurbaşkanı seçildiği dönemde.

Sonra toplumsal devrimlere girişip (hilafetin kaldırılması, eğitimin tek elden yönetimi; tekke ve zaviyelerin kapatılması; aşar vergisinin kaldırılması; kıyafet yasası; takvim ve saatte uluslararası ölçülerin uygulanması, Medeni Kanun’un kabulü; Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kabulü; hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması ve soyadı yasasının çıkarılması) ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine yaklaştırmayı gerçekleştirdi. 26 Kasım 1934’te TBMM, çıkardığı özel bir yasayla, Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını verdi. Dış siyasette “Yurtta suth, cihanda sulh” ilkesini benimseyen Atatürk, Türkiye’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü, dostluk antlaşmaları, bölgesel paktlarla güvence altına aldı (Balkan Paktı, 1934; Sadabat Paktı, 1937). Montreux Antlaşması’yla (20 Temmuz 1936) Boğazların yeniden Türk savunma sistemi içine alınmasını, Fransızlara bırakılan Hatay’ın Ankara Antlaşma- sı’yla anavatana katılmasını (7 Temmuz 1939) sağlayıp, yakalandığı siroz hastalığının hızla ilerlemesiyle 10 Kasım 1938’de İstanbul’da Dolmabahçe sarayında öldü. Naaşı İstanbul’dan Ankara’ya taşınarak, önce Etnografya müzesindeki geçici kabire konuldu (21 Kasım 1938); ölümünün on beşinci yılında da, büyük bir törenle Anıtkabir’e aktarıldı (10 Kasım 1953)^

Mustafa Kemal izlediği bir tatbikatta alın terini silerken.

Mustafa Kemal izlediği bir tatbikatta alın terini silerken.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.