Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Mûsevilik

Mûsevilik

Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselâm
vâsıtasıyla İsrâiloğullanna ve Kıbtîlere gönderdiği
din. Bu dînin mukaddes (İlâhî) kitabı Tevrât’tır.
Mûsâ aleyhisselâmdan îsâ aleyhisselâma
kadar gelen peygamberler Mûsevîlik dînini insanlara
tebliğ ettiler. îsâ aleyhisselâmın gelmesiyle
Mûsevîlik dîninin hükmü nesh oldu, yâni
yürürlükten kaldırıldı.
Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma peygamberlik
vazifesini bildirip, İsrâiloğullannı ve Mısır’ın
yerli halkı olan Kıbtîleri hak dîne inanmaya ve
Allahü teâlâya ibâdete dâvet etmesini emretti.
Mûsâ aleyhisselâm mensûbu bulunduğu İsrâiloğullarım
ve Kıptîleri hak dîne dâvet etti. İsrâiloğullan,
Mûsâ aleyhisselâmın dâvetini kabûl ettiler.
Fakat Mısır’a hâkim olup insanları kendine taptıran
ve Kıbtîlerin reisi olan Firavun ve ona tâbi
olanlar Mûsevîliği kabul etmediler. Kıbtîler Mûsevîlik
dînini kabûl etmedikleri gibi kabûl eden İsrâiloğullarına
da zulüm ve işkence yaptılar. Mûsâ
aleyhisselâm Allahü teâlânın emriyle Mûsevîleri
alarak Mısır’dan çıkardı. Böylece Firavun’un ve
Kıbtîlerin zulmünden kurtardı.
Mûsâ aleyhisselâm İsrâiloğullanna Allahü teâlânm
emir ve yasaklarını anlatmaya devâm etti.İsrâiloğullarmdan bir kısmı hazret-i Mûsa nın İlâhî
vahye dayanan bildirdiklerini bir türlü kavrayamadılar.
Öküze tapanları görüp Mûsâ aleyhisselâma;
“Biz de böyle tanrı isteriz!” dediler. Mûsa
aleyhisselâm; “Allahü teâlâdan başka ilah yoktur.
Allahü teâlâ sizi kurtardı!” dedi. Sonra Tih
Çölüne düştüler. Yolu şaşırdılar. Aç ve susuz kaldılar.
Mûsâ aleyhisselâma gelip pişman olduklarını
bildirdiler ve Allahü teâlânın kendilerine nimetler
vermesi için duâ etmesini istediler. Mûsâ aleyhisselâmm
duâsı üzerine Allahü teâlâ onlara gökten
men (bıldırcın eti) ve selvâ (helva) indirdi. Mûsâ
aleyhisselâm asâsıyla yere vurunca su çıktı. Men
ve selvâyı yiyip, sudan içtiler. Bir müddet sonra
hazret-i Mûsâ’ya gelip; “Biz helva ile etten bıktık.
Bakla, soğan gibi şeyler isteriz!” dediler. Mûsâ
aleyhisselâmı gücendirdiler. Bunun için kırk sene
çölde kaldılar. Mûsâ aleyhisselâm kardeşi Hârûn
aleyhisselâmı vekil bırakıp Tur Dağına gitti. Orada
kırk gün ibâdet etti. Allahü teâlânın kelâmını
işitti. Allahü teâlâ Tevrât kitâbım ve On Emr’in yazılı
olduğu levhaları indirdi.
Mûsâ aleyhisselâm Tûr Dağındayken Sâmirî
adında bir münâfık, herkesteki altınları, süs eşyâlarını
toplayıp eriterek bunlardan bir buzağı heykeli
yaptı; “Mûsâ’nm ilâhı budur. Buna tapınız!”
dedi. Buzağı heykeline tapmaya başladılar. Hânın
aleyhisselâmı dinlemediler. Mûsâ aleyhisselâm
gelip onları bu halde görünce çok kızdı. Sâmirî’ye
lânet etti. İsrâiloğullarmdan bir kısmı pişman
olarak hazret-i Mûsâ’ya yalvardılar. Mûsâ
aleyhisselâm Tevrât’ı ve On Emri tebliğ etti. Tevrât’a
göre ibâdet etmeye başladılar. Sonra yine
bozuldular.
Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra İsrâiloğullarına
gönderilen peygamberler Mûsevîlik
dîninin esaslarını anlattılar. Dâvûd aleyhisselâma
gönderilen Zebûr kitabı Mûsevîlik dîninin hükmünü
kaldırmadı. Hatta onu kuvvetlendirdi. Mûsâ
aleyhisselâmın ve diğer peygamberlerin bildirdiği
yoldan ayrılan İsrâiloğulları Tevrât*ı değiştirdiler.
Mûsevîlik dîninin aslını bozdular. Allahü
teâlâ onları cezâlandırmak için çeşitli azaplar gönderdi.
Yaşadıkları beldeler düşman işgâline uğradı.
İsrâiloğulları dağılıp perişan oldular. Kısmen
bozulmuş olan Mûsevîlik zamanla asıl hüviyetini
tamâmen kaybetti. İsrâiloğulları bozulmuş olan
bu dîne Yahûdîlik adını verdiler. Daha sonra Talmud
denilen din kitabı yazdılar.
Mûsevîlik dîninin hükmü îsâ aleyhisselâm zamânma
kadar devam etti. îsâ aleyhisselâmın dîni
Mûsevîliği nesh etti, yâni hükmünü kaldırdı. Bundan
sonra Mûsevîlik dînine uymak câiz olmayıp
Muhammed aleyhisselâmın dîni olan İslâmiyet
gelinceye kadar îsâ aleyhisselâmın dînine uymak
lâzım oldu. Fakat İsrâiloğullarının çoğu îsâ aleyhisselama îmân etmeyip, Mûsevîliğin bozulmuş
şekli olan Yahûdîliğe uymakta inat ve İsrar ettiler.
Hazret-i Muhammed’in getirdiği İslâm dîni de îsâ
aleyhisselâma bildirilen İsevîlik dîninin ve İbrâhim
aleyhisselâma bildirilen Hanîf dîninin hükümlerini
kaldırdı. Bugün Allahü teâlânın rızâsına kavuşabilmek
için bütün insanların İslâm dînine uymaları
gerekmektedir. İslâm dîninin hükmü ise kıyâmete
kadar sürecektir.
Bugün dünyâda Yahûdî olarak kalmış 15 milyon
kadar insan olduğu, bunlar içinde hakikî Tevrât’a
tâbi olan hiç kimse bulunmadığı milletlerarası
bir istatistik olan “Britannica of the Year” almanağına
göre bunların hepsinin dinlerinin müşterek
olduğundan şüphe edildiği bildirilmiştir.
Mûsevîliğin hak kitabı olan Tevrât’ta Allahü
teâlânın emir ve yasakları bildirilmiştir. Ayrıca
Levhalar üzerinde yazılı olarak Mûsâ aleyhisselâma
indirilen emirler kaynaklarda şöyle bildirilmiştir.
Allahü teâlâ Mûsâ aleyhisselâma hitâben
buyurdu ki:
“Rahmân ve Rahîm olan Allahın ismiyle. Bu
Melik ve Cebbar, Azîz ve Kahhâr olan Allah’tan,
kulu ve resûlü Mûsâ bin İmran’a yazılmıştır. Beni
teşbih ve takdîs et! Benden başka ibâdete lâyık olan
ma’bûd yoktur. Yalnız bana ibâdet et! Bana hiçbir
şeyi şerîk (ortak) koşma! Bana ve ana-babana şükret.
Dönüş banadır. Akıbet dönüp varılacak yer
benim huzûrumdur. Sana temiz bir hayat veririm.
Allah’ın sana haram ettiği hiç kimseyi öldürme.
Yoksa göğü ve yeri sana dar ederim. İsmimle yalan
yere yemin etme. Çünkü ben, ismimi tâzim
etmeyeni temiz ve pâk etmem. Kulağınla duymadığın,
gözünle görmediğin ve kalbinin vâkıf olmadığı
şeye şâhitlik etme, çünkü ben, şâhitleri, kıyâmet
günü, şâhitlikleri üzere durdururum ve yaptıklarından sorarım. İnsanlara verdiğim rızık ve nimetlere
haset etme. Çünkü hasetçi nimetime düşmandır
ve taksimime râzı değildir. Zinâ ve hırsızlık
etme. Yoksa vechimi (cemâlimi) senden perdelerim.
Ettiğin duâlar makbul olmaz. Benden
başkası için kurban kesme! Çünkü yeryüzünde
kesilen kurbanlardan benim ismime kesilmiyenler,
benim katıma çıkarılmaz. Bana inanan kullarım,
komşunun hanımı ile zinâ etmesinler, çünkü katımda
en kızdığım şey budur. Kendin için sevdiğini
insanlar için de sev; sevmediğini, kendin için istemediğini
onlar için de isteme.
Evâmir-i Aşere (On Emir) olarak meşhûr
olan bu hususlar bugünkü Yahûdî kitaplarında
şöyle yazılıdır:
1. Puta tapmayacaksın, tek Allah’ın varlığına
inanacaksın.2. Allah ismini hürmet ve muhabbetle zikredeceksin.
3. Altı gün çalışıp, yedinci gün dinleneceksin.
4. Kimsenin malını çalmayacaksın.
5. Adam öldürmeyeceksin.
6. Zinâ yapmayacaksın.
7. Anne ve babana hürmet, itâat edeceksin.
8. Yalan söylemeyeceksin.
9. Helâl yollardan olmayan, kazanmadığın parayı
almayacaksın.
10. Haram olan kurbanı kesmeyeceksin.
Allahü teâlâ bu hususların hepsini îsrâ sûresinin
22-38. âyet-i kerîmelerinde ve Peygamber
efendimiz de hadîs-i şerîfleriyle bildirmişti

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.