Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Anasayfa » wiki » MÜSAMAHA

MÜSAMAHA

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İtidalin koruyuculuğu altında, istikamet üzere hedefe
ilerleyen kurtuluş fırkasının üyesi gerçek Ehl-i Sünnet
ve’l-Cemaat mensuplarının davranışlarına yansıyan,
yansıması gereken yüce bir haslettir, müsamaha.
Zihinleri taassubdan, söz ve davranışları tefrikaya yol
açmaktan, ortaya konan hayırlı hizmetleri bencillik tehlikesinden
kurtaracak, karamsarlık ve su-i zan bulutlarını dağıtacak,
hüsnüniyet ve gerçek kardeşliğin aydınlık ortamına,
berrak sahiline ulaştıracak ölçü, müsamahadır.
İyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmeğe çalışmakla
görevli tebliğciler olarak günümüzün hassas şartlarında
müsamaha alanının en geniş kapasite ile ve nihai sınırına
kadar kullanmak zorundayız.
Lügatte müsamaha; “bir hususta zorluk ve şiddet göstermeyip,
kolaylıkla muamele etmek” mânâsına gelir.
Tebliğin, iyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmeye çalışmanın
ana esprisini teşkil eden müsamaha, en şedit
inkârcıdan, ihlâs sınırına erişmiş olgun, vasıflı bir mü’mine
kadar geçerli olup muhtelif şekillerde tezahür eder.

 • 2 7 –
  Küffâra Karşı Müsamaha
  Üstünlüğü imanda ve takvada gösteren, bütün insanlığı
  Tevhid’e ve selâmete çağıran İslâm; elbette ki insanlık
  içinde inanmayanlara da müsamaha ölçülerinde yer verecektir.
  Önce şu esası tesbitte fayda vardır: Müzminler kâfirlere
  karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametli olmalı-,
  dırlar. Mü’minlerin küffara karşı şiddeti, küfrün en büyük
  zulüm oluşundan ve küffarm İslâm’ın nurunu söndürmek
  istemesindendir. Cenab-ı Hak, Ashab-ı Kirâm’dan bahisle;
  “…Onunla beraber olanlar kafirlere karşı pek şiddetli,
  birbirlerine karşı ise merhametlidirler” buyurmaktadır.
  Bu genel tesbitten sonra şunu belirtelim ki, tebliğde
  durum farklıdır. Sulh ortamında tebliğ esnasında, tatlı dil,
  güleryüz ve mütevâzi bir tavırla en güzel bir şekilde kâfirleri
  Hakk’a davet esastır. Bıkmadan, usanmadan, ürkütmeden,
  nefret ettirmeden tebliğ yapılır, inanmayanlar kendi iradeleri
  ile başbâşa bırakılır; zorlama yapılmaz. Zira, dinde
  zorlama men edilmiştir.
  Cenab-ı Hak buyuruyor: “(Mü’min) kullarıma söyle:
  (Kâfirlere) en güzel (söz) ne ise onu söylesinler”
  “Rabb’ınm yoluna, hikmetle ve güzel öğütlerle
  çağır. Onlarla (inanmayanlarla) en güzel bir tarzda
  mücadele et” 1 .
  Öte yandan, Tâhâ Suresinin 44. âyetinde Cenab-ı Hak,
  Musa Aleyhisseiâm’â, Fir’avn’a rıfk ile muamele etmesini
  emretmiştir.
  Yine müsamaha hususunda, İslâm azametinin bir göstergesidir
  ki, İslâmî bir hayatta küffar, dinî inanç, ibadet ve
  kanaatlerinden dolayı baskı altına alınmaz, mabedleri yıkılmaz;
  hususî hayatlarında malları, canları ve namusları em-
 • 2 8 –
  /
  /
  niyet altına alınır. İslâmî havayı ihlâl etmedikçe bütün şahsî
  hak ve hürriyetleriyle beraber emniyet ve selâmette yaşarlar.
  Bir tasdik işi olan iman, bir takdir meselesi olan gerçekler,
  şahsın bağımsız karar ve kanaatine bırakılır. Bu büyük
  müsamaha ölçüsüne İslâm’dan başka hiçbir din ve beşerî
  telâkkî sahip değildir.
  İslâmî Cemaatlerarası Müsamaha
  İslâmî cemaatler arasında müsamaha daha da önem
  kazanmaktadır. Bir topluluğun kendi re’y ve kanaatini üstün
  görerek hiçbir uzlaşma zeminine yaklaşmaması, İslâmî
  bir tutum değildir. İhtilâfları önlemek için Cenab-ı Hak,
  Kitap ve Sünnet’e müracaatı emretmektedir. O halde İslâm
  toplulukları, yekvücut olma yolunda Hakk’m ölçüsünde
  karar kılarak, şahsî kapris ve enaniyetlerini ayaklar altına
  almalıdır. Bunun için tek çare, İslâm’ın müsamaha ölçülerine
  sarılmaktır.
  Bugün İslâmî topluluklar, Cenab-ı Hakk’ın razı olacağı
  nihai ve tek cemaate ulaşabilmek için O’nun bahşettiği
  müsamaha ölçülerini ^ok iyi bilmek ve tatbike koymak
  zorundadırlar.
  Bu hususta, “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz;
  müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” hadis-i şerifi düstur
  kabul edilmelidir.
  Öyle ki; taviz derecesine varmamak, helâl ve haram
  hudutlarını ciddiyetle korumak kaydıyla; İslâmî cemaatler
  birbirlerine iyi niyet, hüsn-ü zan, muhabbet ve şefkat havası
  içinde eğilmelidirler.
  Müsamahanın alâmeti, cemaatleşmeninşiârı ve Tevhid-
  ’in lüzumu için istişareye çok önem verilmelidir.
  Cenab-ı Hak, istişare hususunda şöyle buyuruyor:
  “Bütün işlerinde onlarla (Müslümanlarla) müşavere
  et. Bir işe azmedince de Allah’a dayan” 14 “Ha-
 • 2 9 –
  kiki mü’minler Rablerinin davetine icabet ederler.
  Namazlarını dosdoğru kılarlar. Bütün işlerini aralarında
  istişare yaparlar../’15.
  Kelime olarak, “danışma, karşılıklı fikir teatisinde bulunma,
  görüş beyan etme” mânâlarına gelen istişare, İslâm’ın
  hüküm vermede benimsediği temel bir esastır. İstişare,
  müşküllerin çözülmesi, meselelerin hallinde isabetli neticelere
  varılabilmesi için bir rahmet vesilesidir. İstişare sonucu
  alınan karar, cemaatin şahs-ı manevisini temsil ettiği için de
  türlü şahsî kanaatini beğenme, ucub ve riya gibi hastalıklardan
  salim olarak neticeye götürür. İstişare, mü’minlerin
  alâmet-i farikasından biri olarak Kur’ân’da yer almıştır.
  İstişare sonucu alman karar, gerçekte isabetli olmasa bile,
  bu karara uyulmasında ümmetin selâmeti açısından faydalar
  vardır.
  Hususiyle günümüz Müslümanı, çeşitli yanılgılar sonucu
  pişmanlıktan kurtulmak istiyorsa istişareye azami önem
  vererek yaygmlaştırmahdır. Bugünkü tefrika ortamında cemaatlerarası
  istişarenin önemi açıktır.
  Ehl-i Sünnet’in teminatı durumunda olan mezhep ve
  meşrep ölçülerine bağlı kalmakla beraber; İslâm’ın geniş
  müsamahasını vasıf haline getirerek umman gibi geniş ve
  sakin olmak, vakar ve ciddiyetle cemaatleraratsı tâli ayrılıkları
  tefrika sebebi değil, fetva zenginliği kabul etmek, mezhep
  ve meşrepleri birer rahmet unsuru kabul etmek, hem
  zaruret ve hem de bir mükellefiyettir.
  Nitekim, mezheplerarası müsamaha, bilinen bir husustur.
  Müçtehitler, birbirlerini takdir etmişler, birbirlerinin me
  todlarmı kullanmış; eğer aralarında zaman farkı varsa birbirlerini
  hayırla yâd etmişlerdir.
  Keza, bütün meşrep sahibi kâmil büyükler birbirlerini
  hüsn-ü zanla hatta daha da ileri giderek, stayişle, medh ü
  sena ile anmışlardır. Bu hususta pekçok örnek mevcuttur.
  Acıklı bir durumdur ki, bugün mü’minler arasında cehalet
  ve taassubdan kaynaklanan ölçüsüz ithamlar, tekfire
  kadar varan vahim suçlamalar vuku bulmaktadır. Birçok
  mezhep ve meşrep mensubu katılık göstererek mezhep ve
  meşreplerin sebeb-i hikmetini anlamadan itham ve iftira
  kampanyasına katılmaktadır. Belli ki, bu kimseler İslâm’ın
  geniş müsamahasından gafil bulunmaktadırlar.
  İhtilâf noktalarına değil, ittifak noktalarına dikkat çekerek;
  genelde Kelime-i Tevhid’de ittifakı yeterli görmek,
  Kıble ehline kâfir dememek; tekfir etmenin itikâdî ve fıkhî
  ölçüsünü ve neticesini iyice hesaba katarak teenni ile hareket
  etmek, İslâmî cemaatler ve fertler için hayatî bir zarurettir.
  Bir kimseye kâfir demenin ölçüsü ve doğuracağı neticeler
  hususunda İmam-ı Gazali şu kaideyi nakletmektedir:
  “Lâilâhe illellah Muhammedün-Rasulullah düsturuna
  samimi bir şekilde bağlı kaldıkları ve bu
  düstur ile tenakuz teşkil eden bir durumda bulunmadıkları
  müddetçe, yolları (mezhepleri) ne kadar
  farklı olursa olsun ehl-i İslâm’a dil uzatmaktan ve
  çeşitli mezhep mensuplarına “kâfir’ demekten kaçınmalıdır.
  Ben diyorum ki; küfür, Hz. Peygamberdi,
  Allahü Teâlâ’dan getirdiği şeyler hususunda tekzip
  etmektir. İman ise, getirdiği şeylerin cümlesini tasdik
  etmektir… Bir kimseyi tekfir etmenin mânâsı, o
  kimsenin öldürülmesinin mübah olması ve ahirette
  cehennemde ebedî kalacağına hükmedilmesi demektir”.
  Bir kimseyi elde delil olmadan küfürle itham etmenin ne
  büyük bir felaket olduğu, tekfir ediciyi de helâk edeceği
  hususu ortada iken hele günümüzde mü’minler, sözlerini
  çok iyi hesap etmeli, işin uhrevî mesuliyetini düşünmelidirler.
  “Yeterli delil olmadan bir mü’mine kâfir demek,
  söyleyenin küfrünü gerektirir”. Bu fetva bütün sahih
  kaynaklarda yer almıştır. Hadis-i şerifte de: “İki Müslü-
 • 3 1 –
  mandan biri, diğerini küfürle itham ederse, bu itham
  mutlaka ikisinden birine raci olur”, buyurulmaktadır.
  Fertler Arasında Müsamaha
  İslâmî bir cemiyette sulh ve sükûn; mü’minler arasında
  hoşgörü, yardımlaşma, saygı-sevgi ve merhametle sağlanır.
  Mü’minler, kendine yakışmayan ve öldürücü sebepler olan;
  gıybet, dedikodu, su-i zan, hased, kibir, gurur, ucub ve
  riyaya düşmek, fitne-fesad çıkarmak gibi çirkin huylardan
  kaçınmalıdırlar. Nadiren vuku bulsa da, birbirlerinin eziyetlerine
  sabretmeli, dargınları barıştırmalı, karşılıklı olarak
  birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmeli, birbirlerinin
  mal, can ve namuslarını korumalıdırlar.
  Mü’min tevazu sahibi olmalı, kendini daima başkalarından
  küçük görmelidir. Her gördüğüne hüsn-ü zanla bakmalı;
  kendinden yaşlısını gördüğünde, tecrübesi ve ibadetinin
  çokluğuna; çocuk gördüğünde, günahsız ve büyüyünce
  büyük bir insan olacağına; bir günâhkar gördüğünde
  tevbekâr olup hidayete erebileceğine hükmetmelidir.
  Mü’minleri birbirlerine yaklaştıran, tevazu ve hüsn-ü
  zandır.
  Cenab-ı Hakk’ın; Halim, Muharrir, Sabûr ve Vâsî gibi
  sıfatları, kullarına olan müsamahasının ne büyük boyutlarda
  olduğunu göstermektedir. O’nun rahmeti gazabını geçmişken;
  bu rahmeti kullarına daraltmak hiçbir fâninin hakkı
  ve selâhiyeti dahilinde değildir.
  Geçmişte İslâm, nurunu bütün dünyaya müsamaha
  ölçüleriyle yaymıştı. Keza, bundan sonra insanlık üzerine
  yeniden doğacak İslâm Güneşi de müsamaha şualarıyla
  gözleri aydın edecektir. Ne mutlu, İslâm’ı gereği gibi temsil
  edebilen şahsiyetli mü’minlere!… •

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.