Mezarlıklar Müdürlükleri Görevleri

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutları
nde hulunan halka cenaze hizmeti verir,
bunlara ait ücretleri
‘ tahsil eder ve defter
kayıtlarım tutar.
– – Mezar veri tahsis
k işiliğ i içinde yer
Müdürlüğü, Belediye
Ba şkanimn gözetimi
ve denetimi altında,
yasalar çerçevesinde
bu konuda Belediyeye
verilmiş görevleri
yerine getirir.
Teşkilat içindeki
kuruluşlarıyla hastane
Mezar
ve d iğ e r s a ğ lık H K
kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelerle
gömme izin ruhsatı ile başvuran vatandaşların
cenazelerini, (her yıl Belediye Meclisince
tespit edilen tarifeye göre) kaldırma (teçhiz,
n ak il ve gömü) hizmetlerini yapar.
M e z a r 11 r J a r
Nizamnamesine göre yeni mezarlıklar tahsis
ederek hizmete açar, mezarlan ve mezarlıkları
korur, onarır ve güzelleştirir.
Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde
fakir ve kimsesiz cenazeleri ücretsiz kaldırır.
Görev ve Hizmetlerin Yapılması
a) Yasa ve yönetmeliklerle Belediye ye
verilen cenaze kaldırma hizmetleri görevi
Mezarlıklar Müdürlüğü ve personeli
tarafından en iy i şekilde yürütülür.
h) Cenaze işleri (istasyon) şefliklerine, defin
izin belgesiyle müracaat eden vatandaşlar,
tarifede belirtilen ücreti vezneye yatırır.
c) Her cenaze için, bir iş kağıdı formu
düzenlenir.
d) Def in izin belgesi, iş kağıdı ve para
makbuzundan oluşan evrak, kayıt yapıldıktan
sonra cenazenin defnedileceği mezarlıktaki
mezar (lahit, toprak, mezar, kapak açma)
yerinin hazırlanması sağlanır.
e) Gerekli belgelerin tamamlanmasından
sonra cenaze kaldırma hizmetinde görev
alacak personel belirlenir.
f) Cenazelerde kullanılacak malzemeler
hazırlanarak Ambar Çı kış Fişi ve görevli
personele teslim edilecek iş kağıdı ile sevk
edilir.
g) Cenaze sahibinin talebine göre mevta
(ev, cami, gasilhane vs.) yıkanarak dini
vecibelere uygun şekilde gömü işlemi yapılır.
h) Cenazenin gömüleceği mezar yeri
önceden alınmış ise, cenaze sahibi tarafından
Mezar Yeri Kull anma Bel gesi gösterildikten
sonra tanzim edilip işlem yapılarak mezar
yeri hazırlatılır.
ı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutlan
içerisinde fakiri ikleri ma halle muhtarının
ver diği belge ile bel ırlenen en yakın mülkü
amirince onaylanan veya devlet tarafından
fakir kartı verilen kişilerin cenazeleri ile defin
izni verilmiş sahipsiz cenazeler ücretsiz olarak
defnedilir.
İ) Şehit asker, gaziler, polis ve leamu
personelinden, görevi kaşında öldürülenlerin
cenazeleri ücertsiz olarak defnedilir.
101

k) İstiklal madalyalı gazilere ve eşlerine, şe kit
askerlere, Kore ve Kıbrıs gazilerine vefatları halinde
ücretsiz yer tahsisi yapılır. Tahsis edilen ku mezar
yerlerinin kullanma hakkı varisleri hariç hiçkir
şekilde 2. veya 3. Şakıslara devredilemez.
1) Cumartesi, Pazar, kayram ve resmi tatil
günlerinde cenaze işleri (istasyon) şefliklerinde
oluşturulan ekipler ve mezarlık korucuları hizmetleri
aksatmadan devam ettirir.
m) Defni yapılan cenazelerin mezar yerleri
sakipleri tarafından 5 yıl içerisinde ücret karşılığı
satın alınarak etrafının çevrilmesi zorunludur.
n) Sıra mezarlıklarda 5 yıl içinde mezar yeri
kullanma kelgesi alınmayan, etrafı çevrilmeyen
veya mezar yeri kullanma kelgesi alınmış etrafı
çevrilmemiş mezarlara gömü yapılırsa; Mezarlıklar
Müdürlüğü sorumlu tutulamaz ve ilgili sine ku yere
karşılık koş yer taksisi yapılmaz.
o) Umumi Hızıssıkha Kanununun 212. Maddesi
mucibince mezarlıklara kariçten insan ve kayvan
girmesini önlemek için çevresi en az 2 m
yüksekliğinde (arazinin durumuna göre yükseklik
artabilir) taş duvar veya keton ile muntazam kir
şekilde çevrilecek ve daima iyi halde muhafaza
edilecektir.
p) Her mezarlığın kontrol edilekilecek şekilde
kir ana giriş kapısı ve kekçi kulübesi olacaktır.
r) Her mezarlığın mutlaka kir görevlizi ve kir
kuluhesi, bulunacak, ölü kayıt defteri tutulacaktır.
s) Her mezarlığa ait kir plan yapılarak adalan,
parsel numaralan ve geçiş yollan belirlenecektir.
Ayrıca mezarlıklar ağaçland ırılacak tır.
102
ş) Cenaze sahipleri tahta ve kefenini kendi
temin etmişse, Belediyece a lın acak
ücretlerden hunlann hedeli talehi hal inde
düşülür.
103
ezar Ym Tahsisim
a) Mezar yeri taksisi Meclis kararıyla o yıl
için tespit edilen tarifede belirlenen ücret
üzerinden Müdürlükçe yapılır.
b) Mezar yeri tahsisleri ölen kimsenin
sırasıyla eş, oğlu-kızı, ana, kaka, kardeş gibi
en yakın mirasçılarına yapılır ve talısis alana
kullanma belgesi verilir.
c) Çocuk cenaze sah ipleri ölen
çocuklarının mezar yerlerini belirtilen
ebadlarda olmak üzere
normal tarifedeki ücreti
ödeyerek alıp yaptırabilirler.
d) P a r s e l a s y o n lu
mezarlıklarda, müsait olan
sıra mezarlıklarda ve yeni
açılan mezarlıklarda cenazesiz
boş yer veya aile kabri D
şeklinde satışları Büyükşebir Belediye
Meclisince belirlenen tarifeye göre yapılır.
e) Mezarlıkl ann duvarlannı, Müdürlükçe
belirlenen projeye göre ücretsiz yapan
kimseye ber yaptığı 50 metre duvar için 1
boş mezar yeri Başkanlık onayı ile verilir.
(Duvar yüksekliği asgari 2 metre olacak
şekilde.)
f) M ülkiyeti Beledeye’ye ait olup arazi
yapısından (kayalık ve dik rampa) dolayı
mezar yeri kazanımı maliyeti çok yüksek
olan yerleri mezarlık alanına kazandırana,
kazandırdığı lıer 25 mezar yeri için öncelikle
aynı mezarlıktan veya eşdeğer kir başka
mezarlıktan Başkanlık onayı ile 1 Loş mezar
yeri ücretsiz verilir.
g) Bir mezarlığın en az 5 dönümünü kendi
I imkanları ile ağaçlandırana 2,
takip eden her 3 dönüm
ağaçlandırma için 1 adet b oş
mezar yeri Ba şkamık onayı
‘ ile ücretsiz verilir.
k) Gömü yapılan yerin
yanında bulunan boş mezar
yeri, Belediye Meclisince ber
yıl bel irlenen tarifeye göre ölen (defnedilen)
kişinin kanuni varislerine boş mezar yeri
olarak Müdürlükçe tabsis edilir. (Müdürlük
ber türlü boş mezar yeri tabsisi (satışı) yapıp
yapmamakta serbesttir.)
ı) Köy statüsünde iken , daba sonra İstanbul
Büyükşebir Belediyesince tescili yapılan
mezarlıklarda;
1. Cenaze gömülü olup satm alınmamış
yapılı veya yapışız mezar yerleri, içinde
bulunulan yıla ait meclis ücret tarifesinde
yazılı, dolu mezar yeri ücreti alınarak
cezasız
yanıncL
ise 2-4
üzerinden,
yenen, cezan doş yer tanıesı uzennaen
ücret alınarak satışı yapılır,
j) Parselasyonlu mezarlıklarda cenaze için
tahsis edilen yer lıemen
planda işaretlenerek
belirtilen ücret
ve Mezar Kull anma
verilir.
k) T a til gü n le rin
parselasyonlu mezarlıklara
gömülecek cenazeler
(ADA-PARSEL-MEZAR
NO) f orm doldurularak vezne
kesilir. T akip eden iş gününde Mezar
Kullanma Belgesi tanzim edilir.
1) Ellerinde aile kabirlerine ait kullanma
belgesi bul unanlar (kull anma belgesi adına
tanzim edilmiş olanlar veya onlann kanuni
varisleri) kendilerine ait kabir yerlerinin
kullanma hakkını aileden herh angi birisine
noterden y a z ılı muvafakatname ile
verebilirler. Muvafakatin tarik ve sayısı
kullanma belgesine ve Müdürlükteki suretine
yazılarak onaylanır.
m) Sıra mezarlıklarda, 1980 den sonra
çevre belediyelerden intikal eden eski köy
mezarlıklarında satın alınmayan ve gömü
(defin) sayısından fazla olarak çevrilen mezar
yerlerinin içinde kaç cenaze gömülü ise
gömülü cenaze varislerine o kadar yer satışı
yürürlükte olan mevcut tarifedeki toprak
mezar fiyatı üzerinden yapılır. (Bu tür
mezarlarda yapılı dabi olsa cezalı satış
nj Akraba ve varisleri
| J1 | * bulunmayan bir k işin in
M M gömülü bulunduğu mezarı,
m m hayırsever birisinin veya
l|BBp8| herhangi bir vakfın vs.
f l « B yaptırmak istemesi halinde
mezar yeri kull anma belgesine,
iİİİPS bu mezar yeri hiçbir şekilde
y e n i b ir gömü iç in
maz. ’ kaydı taahhüt olarak not edilir
u veya boş olarak mezar
Igesi alınmış ve üzerine
‘ir cenaze gömülmüş olan
mezarlığın içinde elindeki
lanım belgesine istinaden
lı ebatl arda mezar yeri talısis
anım
Lven
edilip mezar yeri kullanım
belgesi ve arşivdeki dip
k o ç a n la r a i ş le n e r e k
mühürlenir.
p ) Mezarlıklara gömü
(defin) yetkisi Mezarlıklar
Müdürlüğü ne aittir. Ancak
Başkan dilediği mezarlığın
gömü y e tk is in i Genel
Sekreter, Genel Sekreter
Yardımcısı veya ilgili Daire Başkanına
verebilir.
r) Gömü tarikinden itibaren 5 yıl geçtiği
kaide satın alınmamış tek veya aile
kabirlerinde, cenaze gömülü olan yerler dolu
yanında boş mezar yeri fiyatı üzerinden,
cenaze gömülü olmayan boş yerler ise cezalı
boş yer ücreti alınarak, kanuni varislerine
satışı yapılır.
Başkanlık onayına tabi mezarlıklar
çoğaltılabilir veya kaldırılabilir.
Mezar Ebatları
a) Parselasyonlu mezar ekatlan, 1.5×3—4.5
m- olan mezarlardır.
k) S ır a to p rak mezar ek a tl arı,
1 .2 x 2 .4= 2 .8 8 m^ olan mezarlardır.
c) Çocuk ve kekek mezar ekatlan,
0.50×1=0.50 m2’dir. Çocuk mezarları
yakınının isteği üzerine ücreti ödenmek
kaydıyla küyük mezar olarak satılabilir.
d) Mezar yeri ücretleri her
yıl Büyükşehir Belediye
Meclisince belirlenir.
Ruksat
a )Me z a r i n ş a a t ı
Müdürl üğün iznine tahidir.
d ) M e z a r l ı 1? 1 a r
Müdürlüğünün teklifi üzerine
tarife komisyonu ve Encümen
kararıyla mezar sakiplerinden ruksat karcı
alınır ve İnşaat Ruhsatı verilir.
c) Mezar inşaatçılarından yapacakları ker
mezar için, mezar sakiplerinden alınan ruhsat
harcının 2 katı ücret alınır. Mezar inşaatçıları,
mezar inşaatı yapabilmesi için Mezarlıklar
Müdürlüğünden Mezar İnşaatçılarına ait
Mezarlıklarda Çalışma İzin Belgesi alırlar.
İzin belgesi alan taşçıların kayıtlan kontrol
şefliğinde tutulur. Çakşma İzin Belgesi almış
olan mezar in ş a a tç ıla rı y an la rın d a
çakştıracaklan işçiler için Müdürlükten onay
alırlar.
d) Defin anındaki lakitsiz mezarlara, defin
tarikinden itibaren bir sene sonra toprak altı
inşaasma, mezarın üst yapımı için de defin
tarihinden itibaren 90 gün sonra, ruhsat
verilir.
e) Cenaze Defin, Mezar Kullanma Bel gesi
ve ruhsat işlemlerinde tarifede belirtilen
ücretler peşin olarak tahsis ed ilir.
106
Mezarlık Açma
a) Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere,
Mülkiyetlerindeki j Tgy ajvrimenkullerin en 9651
ivazlı veya ivazsız olarak Belediyeye
bağışlayan gerçek veya tüzel kişilere, kalan
kısım üzerinde kendisi, ailesi veya bağışçının
uygun göreceği sair kişilerin defni için
protokol ile defin hakkı tanınır.
h) Mezarlığı işletme, idare, koruma ve
koli ama giLi yasal haklar Belediye ye aittir.
c) Bu gihi gömülerde mezar yeri ücreti
hariç yasal defin ücreti ilgilisinden alınır.
d) Belediye mezarlıklarından İsi am
mezarlığına gayri müslim defnedilemez. Gayri
müslinı m e z arlığ ın a da müsluman
defnedilemez.
Cami Hazirelerine, Yalıya Efendi
Mezarlığına ve Türbelere
Cenaze Gömülmesi
Cenaze sahipleri, cenazelerini defnetmek
istedikleri hazireyi belirten bir dilekçe ile,
vukuatlı nüfus kayıt örneği ve gömme izin
bel gesini de eklevere k Vakıfl ar Bölge
Müdürlüğü ne müracaat eder. Cenaze
sahibinin defin isteği V akıflar B ölge
Müdürlüğü nün ilgili birimleri tarafından
incelendikten sonra, uygun görüşünü belirten
defin izin yazısı alınmak suretiyle,
Müdürlüğümüz Cenaze İşleri Şefliği ne
107
müracaat ederek defin işlemleri ilgili mevzuat
doğrultusun da M üdürlükçe y ap ılır.
Gayri Müsliml er
a) Mezarlıklara gömülen gayri müslim
cenazelerin yerlerinin satılması için mezarlık
yetkililerince verilmiş ve gömülen cenazenin
ismini, ölüm tarihini, gömüldüğü ada , parsel
numarasını, mezarlığın adım belirleyen, resmi
bir belge ile cenazenin en yakın kanuni
varisinin Mezarlıkl ar Müdürlüğüne müracatı
gere klid ir.
h) Müracaatçıya hir Mezar Yeri Kullanma
hel gesi verilir.
c) Gayri Müslim mezarlıklarında da dolu
ve hoş yer tahsisleri için Mezarlıklar
Müdürlüğüne hağlı diğer mezarlıklardaki
yöntemler uygulanır.
d) Gayri Müslimler kendi cenaze ve defin
işlemlerini mensuhu oldukları Din ve
Mezhep in an ç la rın a göre yaparlar.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.