MEDİNE’DE İSLÂM DEVLETİNİN KURULMASI

Medine İslâm Devleti’nin Kurulmasını Sağlayan Âmiller :

Peygamberimiz; ilk önce, Mekkeli ve Medineli Miislümanlar arasında — mallanyle canlanyle birbirlerine bağlayan — bir kardeşlik kurarak Medine’de kuvvetli bir İslâm câmiâsı vücûda getirdi (1).

Medineli müşrik ve Yahudüerden bir şoklarının — aradaki akrabalık dolayısıyle — bu câmiaya karşı zaafları vardı.

Nitekim, Mekkeli müşriklerin tehdid ve tahriki Ue Peygamberimiz ve Miislümanlar aleyhindeki teşebbüslerinden anlan vaz geçirmeğe, bu cihetin hatırlatılması kâfi gelmişti (2).

İstekleri yerine getirilmeyen Mekkeli müşriklerin Medine’ye umûmi bir baskın yapmaları ve orada Müslüman, müşrik, Yahudi ayırmadan katliâmda bulunmaları hiç de, imkânsız değildi.

Çünki, tehdid ve tahriklerinin neticesiz kaldığım öğrendikten sonra Mekkeli müşrikler, Yahudîlere de, aynı tarzda bir tehdid ve tahrik mektubu göndermeyi ihmâl etmemişlerdi (3).

Bu da, Medineli gayı>i Müslimlerin Peygamberimize biraz daha yaklaşmalarına yol açtı.

Sonra, Medine’den öteden beri Evsli’ler ayrı, Hazreçli’ler ayrı, Yahu-dfler de, ayn bir hizb teşkil etmekte ve her hizb, Medine’de yegâne söz sâhibi cemâat olmak dâva ve sevdâsmda idi.

Bu cümleden olmak üzere, Hazreçli’ler Abdullâh b. Übey’ye Hükümdarlık sarığı da, sarmağa hazırlanmış bulunuyorlardı (4).

Halbuki, Evsli’ler için bu Hazreçli baş, hiç de, câzib değildi.

Hazreçli’ler için de, Evsli’lerden seçüecek baş, aynı idi

Denilebilir ki, herkese, her bakımdan üstünlük arzeden kuvvetli bir şahsiyetin Medine’ye gelivermesi, bütün Medinelilere pek makbûle geçti.

Bunun içindir ki, Evs ve Hazreçli’lerin müşriki de, Yahudîsi de, Peygamberimize yöneldüer.

Aşağıdaki esaslar dâiresinde Medine Devleti kuruldu :

……………………S……—

(1) lbn*i ishak, lbn-1 Hi$am – Stro, c. 1-2, s. 507, ibn-i Sa’d – Tabakat, c. 1, s. 238-239, Bu-

hârî – Sahih, c. 3, s. 57.

(2) Ebû Dâvûd. SOnen, e. 2, s. 139-140.

(3) Ebû Dftvûd • SOnen, c. 2, s. 140.

(4) IbiKi ishak, Ibn4 Kifam – Sîre, c. 1-2, s. 588, Buhârî • Sahih, e. 5, s, 173.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*