Lpg Tank İmalatı

BASINÇLI KAPLAR
Yaklaşık 0,5 bar (efektif olarak) ve daha yüksek
basınçlı sıvı ve /veya gazların taşınmasında ya da de –
polanmasında kullanılan küre, silindir veya koni bi –
çimli hacimlerin birleştirilmesinden oluşan atmosfe –
re kapalı kaplara basınçlı kaplar adı verilir. Basınçlı
kaplar ısıl ve katalitik reaktörler, gazların ve kimyasal
maddelerin üründen ayrıldığı seperatörler, dramlar,
eşanjörler, yoğuşturucular …… gibi amaçlar için de
kullanılmaktadır.
Basınçlı kapların imalinde en yaygın kullanılan
malzemeler karbonlu çeliklerdir. Bunun yanında bazı
özel durumlarda demir dışı malzemeler (Ni, Al, v.b.),
östenitik çelikler ve ferritik çelikler de kullanılmakta –
dır.
Korozyonun ve erozyonunun karbon çeliğini etki –
liyeceği veya karbon çeliğinin, ürünü kirletme olasılı –
ğı varsa, bu taktirde bu koşullara dayanıklı metal ve
metal dışı malzemelerle kaplanması bir çözüm olabi –
lir. Ancak sıcaklığın ve basıncın yüksek olduğu du –
rumlarda basınçlı kabın tamamı alaşımlı çeliklerden
yapılmalıdır. [3] Basınçlı kapların, basınç testleri genellikle sıcaklı –
ğı 40 °C’ye kadar olan su ya da diğer herhangi bir teh –
like oluşturmayan sıvılarla yapılır. Basınçlı kap bir –
kaç ayrı bölümden oluşuyorsa, basınç testi her bölme
için ayrı ayrı yapılmalıdır. Test sırasında kabın cidar –
ları kuru olmalıdır. 0 °C den düşük çevre sıcaklıkla –
rında deney yapılabilmesi için, sıvının, sıvı doldurma
borularının ve manometrenin donmasına karşı tedbir –
lerin alınması gerekir.
Basınçlı kabın basıncı, önce işletme basıncına çı –
kartılır, daha sonra yavaş yavaş test basıncına kadar
yükseltilir. Belli bir süre sonra (30 dakika) basınçlı ka –
bın ve diğer elemanların (flanş, kapak, civata …..vs)
basınç testine dayanıp dayanmadıkları tek tek incelen –
melidir. Testler standartlarda gösterilen test basınçla –
rında yapılmalıdır. Basanıçlı kap imal edilirken di –
zayn basıncı P d
yerine, test basıncı P t
konularak et
kalınlığı hesaplanmalıdır.
LPG TANK BOYUTLANDIRILMASINDAKİ
KRİTERLER
Türkiyede kullanılan LPG tankları hacimlerine gö –
re 2 ana grupta toplanmaktadır.
a) 05 O 10 m 3
arası tankların bulunduğu sistemler
“Küçük Dökme Sistemleri”
b) 10 m 3
’ün üzerindeki tankların bulunduğu sis –
temler ise “Büyük Dökme Sistemleri” olarak
adlandırılır.
Tank boyutlarının seçimindeki kriterler, dolum
sıklığı, tüketim miktarı, emniyet mesafesi olarak üç
gruba ayrılabilir.
Dolum Sıklığı
LPG dökme tesislerinde yıllık en fazla yapılacak
dolum sayısı tank kapasitesinin belirlenmesinde en
önemli faktördür. Özellikle küçük dökme tesislerinde
dolum tesisi ile konut arasındaki uzaklık göz önünde
bulundurularak nakliye masraflarının minimuma indirilmesi yönünden önemlidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*