Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

LİG HEYETLERİNİN TOPLANMASI

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

LİG HEYETLERİNİN TOPLANMASI:
Madde 39 — Lig temsilciler kurulunun
seçtiği asil üyeler en kısa zamanda
doğal üyelerle toplanarak 38. maddenin
<b» bendinde belirtilen görevlileri
saptamak üzere aralarında seçim yaparlar.
Lig heyetleri normal olarak haftada
bir defa toplanır. Ayrıca, lig heyeti başkanı
veya üyelerinin 1/3. ünün başkanlığa
yapacağı yazılı istek üzerine olağanüstü
olarak toplanabilir. Kararlar üye
tam sayısının çoğunluğu ile kesinleşir.
Oyların eşitliği halinde Başkan’m bulunduğu
tarafın görüşü kabul edilir.
Madde 40 — öğretim yılı içinde
okul spor kolları ve yerel okullararası
spor etkinlikleri ile ilgili toplantıya katılmayan
görevli öğretmenler, okullarda
yapılan öğretmenler kurulu toplantısına
katılmayan öğretmenler gibi işlem
görürler.
Lig heyetlerinin görev ve yetkileri:
Madde 41 — a) Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından gönderilen program
ve yönergelere uygun olarak yanşma
çeşitlerini saptar, gerekli görüldüğünde
kategorileri kümelere ayırır ve aşağıdaki
bilgilerin ışığında yıllık çalışma programlannı
hazırlar.
b) Okulların öğretim yılma başladığı
tarihi izleyen 30 gün içinde il
lig heyeti üyeleri ile beden terbiyesi
bölge müdürlüğünü temsilen bölge müdür
yardımcısı» yoksa spor servisi şefi)
ve ilçe lig heyetlerinden birer temsilci,
Milli Eğitim Müdürünün daveti ile il
merkezinde toplanırlar. Bu toplantıda
kategori ve branşlara göre ilçe ve il
merkezlerinden yanşmalara katılacak
okul sayıları göz önünde bulundurularak
il birinciliklerinin statülerini hazırlarlar.
Ve lig heyetleri bu statüye göre
yarışma programlarını düzenlerler.
c) Düzenlenen bu programlar esas
alınarak branş ve kategorilere göre yapılacak
etkinlikler en geç 1 kasıma kadar
Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir.
ç) Yanşmalann gün ve yer ve saatleri
okullara telefon ve yazı İle vaktinden
önce bildirir.
d) Hakemlerin, saha ve komiserlerinin,
veli görevlilerinin raporlanm
her hafta içinde inceler ve her spor
branşına ait yanşmalann bitiminde sör
nuçlan tescil eder. İlgili okullara duyurur
ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirir.

ç) Resmi ve özel her çeşit yarış- nnca kulüp değiştirebilirler. Ancak yemalara
katılan öğrencilerin başında en ni gireceği kulüp içinde 32. maddenin 1. ,
az bir öğretmen veya yönetici bulunur, ve 2. bölümlerinde belirtilen yazılı izin ^
Okul Müdürlükleri yerel yanşmalann belgelerini yeniden almak zorundadır-^
önemine göre daha fazla sayıda yöne- 1ar. %,
tici ve öğretmeni görevlendirebilir. Qkul- Spor Kollanmn Başka Kuramlarla U
lararası yarışmalarda başlarında res- İlişkileri: S
men görevli, en az bir öğretmen veya Madde 33 — Spor kollan, Milli Eği- ‘
yönetici bulunmayan okul, yarışmaya tim ve Beden Terbiyesi Bölge Müdür» ,
katılma hakkını yitirir. 1 lüklerinin anlaşması ve velilerin izni ile
öğrencilerin ve Spor Kollarının baş- amatör kulüplerle antreman ve özendika
spor kurumlan ile ilişkileri, öğren- rici yarışmalar yapabilirle*. Yukanda –
çilerin spor kulüpleri ile ilişkileri: belirtilen Anlaşmalarla İlgili istekler Mil-
Madde 32 — öğrenciler; Beden Ter- U Eğitim Müdürlüğü kanalıyla valiliğin /
biyesi Bölge Müdürlüklerince tescilli ku- onayına sunulur. ‘
lüplere kaydolunarak ilgili federasyonların
yaş kategorilerine göre, yaşlan- YEDİNCİ BÖLÜM
nın tuttuğu kategorilerde aşağıdaki ko- LjG HEYETLERİ
şullarla yanşmalara katılabilirler. , ‘1
a) Velisinin yazılı iznini almak Madde 34 — Resmi ve özel temel
(İzin belgesi öğrenci dosyasında sakla- eğitim okullarının her iki kademesi ile
nır.) orta dereceli okullararası yerel etkinlikb)
öğrencilerin okula devamı, leri düzenlemek ve yürütmek üzere t •. <‘
derslerdeki başarısı ve karakteri yönün- a) & merkezinde il lig heyetleri, (
den kulüpte oynamasında bir sakınca W Çeşitli spor branşlartnda yarışgörülmediğine
dair sınıf öğretmeni, spor maların yapılabileceği kadar tesis, , hakolu
başkan yardımcısı ve okul müdür- kem ile en az üç orta dereceli okul bu-.-’’
lüğünden yazılı bir izin belgesi almış lunan ilçelerde Milli Eğitim Müdürlük-/
dlmak. lerinee uygun görüldüğü taktirde ilçe l ig )
1. Bu izni almadan okul dışı kuru- heyetleri kurulabilir. ”
luşlann çalışma ve karşılaşmalarına ka- Lig temsilciler kurulunun oluşumu/:
talanlar okul disiplin kurulunca ceza- toplanması ve görevleri: , ’
landırılır. Kulüpte yanşmalanna izin Madde 35 — Lig temsilciler kurulu, .);
verilen öğrencilerden ders durumu, okul- lig heyeti başkanı ye okul spor kollan,
da disiplin durumları ve davranışlan bo- başkan yardımcıları Ve beden terbiyesi i.
zulanlann kulüpte yarışma izni kaldırılır, bölge müdürlüğü temsilcisinden oluşur*, ğj
2. Kulüp adına lisans almış-öğren- Madde 36 — Lig temsilciler kurulu,
çiler, aynı gün hem okulunun hem de Milli Eğitim Müdürlüklerinin çağnsl üze– \
kulübünün yanşması olursa, okulunu rlne okulların öğretim yılına başladı^/; ’
seçmek zorundadır. Aksi halde kulüp tarihi izleyen 20 gün içinde toplanır. .
adına verilen izin belgesi geri alınır. Toplantı, lig heyeti başkanı başkanlı- . ?»
Aynca okul disiplin kurulunca cezalan- ğmda üyelerin ‘kendi aralarından seçedırılır.
çekleri bir başkan yardımcısı, bir veya >;
3. Spor etkinliklerinde yüksek ye- iki sekreterle yönetilir. TemsUciler kuru- \
tenek gösteren öğrencilerle, ulusal ve lu bir defa toplanır. Aynca gereken hal- ■}•
temsili yanşmalara katılacaklann özel lerde başkanın daveti veya üyelerin ; .
programla yetiştirilmeleri ve yarıştırıl^ 1/3 ünün yazılı isteği üzerine, olağan,;’
malan Milli Eğitim Bakanlığının izni üstü de toplanabilir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.