KUR’ÂN’IN BEŞ ÂYETİNİN HASSELERİ HAKKINDA İMAM VE MEŞAYİHIN GÖRÜŞÜ. Kİ HER ÂYETTE ON (KAF) HARFİ VARDIR VE BUNLARIN BİR NİCE GARİP ÖZELLİKLERİ VARDIR

Şeyh Ebül Abbas Ahmed el-Bevnî (K.S.) diyor ki: «Allah’ın yüce kitabında elli (kaf) harfi vardır ki bunlar beş âyette toplanmışlardır. Kim bunlan, başka sözlerden gönlünü arındırarak okursa, düşmanları ve nice kabadayılar bütün gece ve gündüzlerden ona baş eğerler. Düşmanın atlannı ve askerlerini gördüğün zaman hemen Bismillâh de ve o beş âyeti ardarda oku, at ve askerler darmadağın olurlar. Belirttiğim bu husus, kılıç, kama ve benzeri âletlerden daha kesicidir. Ama bunu câhillere öğretmekten de sakın!.» Bu beş âyeti az yukarıda hem metnen, hem de meâlen yazmıştık, oraya tekrar bak… İşte düşmanlan kıran, eşkıyâyı perişan eden bu âyetlerdir. Bazı önemli kişiler bu âyetlerin hassesi hakkında demişler ki: Kim düşmana karşı çıkarken bu âyetleri yazıp beraberinde taşırsa, Allah ona düşmanlanna karşı yardım eder; düşmanın hilesinden, şerrinden ve silâhından hiç bir şey ona zarar vermez. Kim onunla çekişirse mutlaka Allah çekişeni kahreder. Bu adamın heybeti halkın kalbine girer. Hükümdarm ya da büyük devlet adamlarının yanma girecek olsa, onlannşerrinden, hilesinden güven içinde olur. Bu âyetler, insanlara, cinlere şeytanlara ve bunların kovulmuş, lânetlenmiş teb’asına karşı mânevi bir hicabdır. O halde bu âyetlerin kıymetini bil, bunları okuyabildiğin için Allah’a hamdet, taşıma imkânı bulduğun için Allah’a şükret, Peygamber (SA.V.) Efendimiz’e ve O’nun hânedan ve yâranlarına da salât ü selâm getir.»47® Büyük fakîh, güçlü velî Ahmed bin Musa bin Acîl (rahmetullahi aleyh) diyor ki: Allah’ın kitabında da beş âyet var ve bu beş âyette elli (Kaf) harfi mevcuttur. Bunları düşmanın yüzüne karşı okuduğun takdirde herhalde ona galib gelir, kahredersin. Şerrinden korktuğun kimsenin yüzüne okuyacak olursan, Allah seni onun şerrinden muhafaza eder, birçok hata ve âfetlerden de korur. Diğer bazı zatlar demişler ki: Bu beş âyet yazılıp mızrağın yâ da silâhın ucuna asılır ve düşmana doğru —savaş halindeyken— çevrilirse, düşmanın hepsi hezimete uğrayıp perişan olurlar. Bu, bir nice defa tecrübe edilmiştir. Büyük velî Şeyh Necmüddin el-Kübrâ’dan, o da Mâruf el- Kerhî’den, o da Şeyh Nizâmü’l-Evliyâ’dan, o da Şeyh Ferîdüd- din’den, o da Şeyh Hamîdüddin Nâkurî’den, o da seyyidü’l-me- şayih Ahmed Rufâî’den, o da Şeyh Musâ Sadranî’den, o da Şeyh Seyyid Medyen el-Mağribî’den, o da Abdülkadir Geylânî (K.S.) Hazretleri’nden (Allah hepsinin sırrını takdîs eylesin ve hepsinden bize bir nice menfaatler ulaşmasmı sağlasın) o da emîrü’l-mü’minîn Ali bin Ebû Tâlib’den (K.V. – R.A.), o da Peygamberler Seyyidi (S.A.V.) Efendimiz’den rivâyet ediyor: «Kim bu beş âyet-i kerimeyi her gün okur —ki her âyette on (KAF) vardır— veya bunlan yazar veya harflerinin kesrini vufkuna yayar ve başında taşırsa, muhakkak Cenâb-ı Hak ona on iki bin melek gönderir ki ellerinde nurdan harp âletleri bulunur, o kimseyi âfetlerden, belâlardan korurlar. Ayrıca Ce- nâb-ı Hak onun için FİRDEVS Cennetinde kırmızı yakuttan altı yüz saray yapar. Bir hükümdar bunu okuyacak olursa, saltanatı devam eder. Kendisine nusret kapılan açılır. Zafer güneşi üzerinde parıldar. Şevketi kemâl bulur. Heybet ve ihtişamı artar. Allah kendisine altı yüz hükümdara denk gelecek idare imkânı lütfeder. Allah bütün hükümdarlan, vezirleri, devlet adamlarım, kadılan ona musahhar eder. Bütün düşmanlara ga- lib gelir. Haşere ve eziyet veren hiç bir şey ona zarar vermez.»47” Şeyh Mecdüddin-i Kirmânî (K.S.) diyor ki: «Dünyada gayb ricâlinden, büdelâ, evtad ve kutub’dan olmak üzere tasarrufa yetkili dört bin kişi vardır. Onlann hepsi de bu beş âyet ile tasarrufta bulunurlar. Kim bunlan okumaya devam eder ve bunlar uygun şekilde üzerinde taşırsa, hem zâ- hiren, hem bâtmen tasarruf ehli olur. Ulvî ve süfli âlemlerde tasarrufunu yürütebilir. Aynca hem Kutub’la, hem de gayb ri- câliyle buluşma imkânım elde etmiş olur.» Sâhib-i Arais tefsirinde deniliyor ki: «Kim bu beş âyeti okur ve onu uygun şeküde üstünde taşırsa (veya onlara uygun kendine bir düzen verirse) Allah onu zehirlerden, sihirden, belâ ve eziyetlerden emîn eder (güven içinde bırakır). Cinleri onun üzerine müvekkel kılar (yâni cinler onun emrinde olur.) Ve kendisi tasarruf ehlinden olur; bu âyetlerin kerâmetiyle bir nice tasarruflar elde eder. Nitekim Cenâb-ı Hak Kelâm-ı Kadîm’inde de buyuruyor ki: «Kur’ân okuduğun zaman seninle âhirete inanmayanlar arasına görünmeyen bir perde çekeriz.»Şeyh ŞÂZELÎ (K.S.) Hazretleri diyor ki: «Kutbu’l-Aktab’ı gördüm; bana bu beş âyeti okumam için tavsiyede bulundu. Bunun üzerine bu beş âyetin esrarım kendisine sordum; buyurdular ki: Kim bu beş âyeti okumaya devam ederse, Allah onu düşmanlardan, hasedçilerden, hile ve düzenbazlık yapanlardan koruyup güven içinde bırakır. Bir düşman ona düşmanlıkta devam etse bile yine bir zarar vermeye imkân bulamaz. Gökler ve yer ehli de aynı düşmanlık hissiyle hareket etse yine de ona karşı bir zafer elde edemezler. Kendisine nusret ve zafer kapısı her yanda açılır ve (bir gün gelir de) kutup derecesine erişmiş olur.» Şeyh Cemîl el-Yemenî (K.S.) diyor ki: «Kutbu’l-Aktab’ı gördüm, kendisiyle konuştum. O bana şu âyeti öğretti ve dedi ki: «Her şeye bu beş âyet bereketiyle kavuştum. Sonra devamla şu tenbihi yaptı: Sakın bunu ehil olmayana öğretme!.» Şeyh Ebû Yezîd Bestâmî (K.S.) Hazretleri’nden rivâyet olunmuştur. O da bu mânada açıklamada bulunmuş, belirtilen beş âyetin esrarından bahsetmiştir. Şeyh Muhyiddin Arabi (K S.) bu beş âyetin esrarım ta’lîm etmiş, sonra da Şeyh Hüsameddin (K.S.) bunu ta’lîm etmiştir. Şeyh Celâlüddin (K.S.) bu hususta şöyle demiştir: «Bu beş âyeti öğrendim ve esrarını anladım. Vufk derecesini de tatbik ettim. Bu konuda hocam, Sadrüddin Konevî Hazretleri idi. Sonra da Şeyh Muhyiddin Arabî (K.S.) bunu güneş ve zühre şekli tertibine uygun bir şekilde öğretti ba481na..» Şeyh Mahmud Gazî diyor ki: «Şeyh Musâ es-Sedranî Hazretleri bu beş âyet-i kesr-i aded ve best-i vufk üzere bana öğretti. Seferde ve hazerde nasıl taşınacağım ta’lîm etti. Savaşlarda nasıl yararlanacağımı da ayrıca tavsiyede bulundu. Bunun üzerine Allah beni de, askerlerimi de mübarek eyledi ve Hind diyarlarım fethetmeyi ve yüz çevirdiğim her yeri zaptetmeyi bana müyesser kıldı. Ne yana döndüysem yardım gördüm, muzaffer oldum.»4®* îbni Mes’ud (RA.) Hazretleri’nden yapılan rivâyete göre, diyor ki: Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz bu beş âyeti hazerde, seferde, savaşlarda okur, kâfirlere, münâfıklara karşı üstünlük sağlardı. Allah da O’na yardım eder, fetihlerde bulunma imkânını bahşederdi. Hazret-i Âişe-i Sıddîka’dan (R. Anhâ) yapılan rivâyete göre Fahr-i Âlem Efendimiz şöyle buyurmuştur: «Kim bu beş âyeti —ki içinde elli KAF harfi vardır— cuma günü yazar da su ile yıkayıp içerse, içine bin şifâ sokmuş, bin sıhhat yerleştirmiş, bin rahmet koymuş, bin şefkat, bin yakin, bin kuvvet ve yüz bin nur indirmiş olur. Kendisinden her türlü hastalık koparılıp alınır, üzüntü ve kederi kaldırılmış olur.» Selmân-ı Farisî’den (RA.) yapılan rivâyete göre; Resûlüllah (S A.V.) Efendimiz’e dedim ki : — Yâ Resûlâllah! Gelip geçen ömrümde nice günah ve isyanlarda bulundum, ömrümün sonuna yaklaşmış bulunuyorum Bana, ömrümü uzatacak bir şey öğret ki onu okuyayım; hem günahlarım bağışlanmış olsun, hem de muradım yerine gelsin. Bunun üzerine Selmâo diyor ki: Resûlüllah (SA.V.) Efendimiz bana bu beş âyeti öğretti ve buyurdu ki: «Kim bu beş âyeti okur ve bunun kesr-i bestini taşırsa ömrü uzatılır, günahı bağışlanır, muradı yerine gelmiş olur.»483 Belirtilen bu beş âyetin havâssı ve esrarıyla ilgili bir çok meşayihın rivâyet ve hikâyelerini, garip tesbitlerini, kitabımız fazla uzamasın, hacmi büyümesin diye terkettim. HAVÂSSI’L-KUR’ÂN adlı kitapta bu yararlı hususa yer verilmiştir; aynen alıyorum: Kur’ân-ı Azîm’de beş sûrede beşâyet vardır ki bunların dördü ardarda gelir: Bakara, Âl-i îm- rân. Nisâ ve Mâide sûreleridir. Ve bir âyet de (yâni beşinci âyet) Ra’d sûresindedir. Her âyette on tane KAF harfi vardır. Bunların hassesi, harp içindir. Düşmana karşı galib gelmek, hasedçilere karşı üstün olmak da bunun hasseleri arasındadır. Kim bu beş âyeti yazıp başma takarak makam ve mevki sâhip- lerinin büyük devlet adamlarının yanma girerse, hepsi de ona saygı gösterir, ayağa kalkar ve onun heybet ve şevketinden korkar olurlar. Bu, kabul içindir. Yine bu beş âyet yazılır ve düşman üzerine gönderilen askerin bayrağı üzerine konulursa o asker ebediyen yenilgiye uğramaz. Her zaman düşmanına karşı üstün gelir; nazardan korunmuş olur. Evet, bu âyetler şüphe edilmeyecek ve erişilmeyecek bir hazinedir. Beş âyet şunlardır : 1 — Bakara sûresi, âyet: 246. (Elem tera……….. bi’z-zâlimîn) 2 — Âl-i İmran, âyet: 181. (Lekad semiallahu……….. li’labîd) 3 — Nisâ sûresi, âyet: 77. (Elem tera………………….. fetîlâ) 4 — Mâide sûresi, âyet: 27. (Vetlu……………… muttakîn) 5 — Ra’d sûresi, âyet: 16. (Kul men……….. kahhar). Birinci âyetin sonuna şu cümle ilâve edilir: «Kadîrün alâ mâ yürîd..» îkinci âyetin sonuna: «Kaviyyün lâ yehtâcü ilâ muinin.» Üçüncü âyetin sonuna: «Kahhann limen tegâ ve asâ..» Beşinci âyetin sonuna: «Kayyûmun yerzuku men yeşâu’l-kuv- vete .» Döıdüncü âyetin sonuna: «Kuddûsün yehdî men yeşâü» yazılır. Bu beş âyetin, tarh ve kesir yapılmadan hepsinin sayısı 56.595’dir. Bu âyetlerin cetveli:Bilmiş ol ki: Bu beş âyetten her birini bir defa okuduğun zaman her birinin akabinde belirtilen isimler üç defa tekrar etmiş olur. Meselâ «Kayyûmun yerzuku men yeşâü» üç defa… Nitekim Şeyh Süleyman Edimevî (Hazretleri) bana bunu ta – llm edenken böyle icâzet verdi. Ona da Şeyh Ahmed Sinarî, ona da Şeyh Muhammed Tunusî icâzet vermiştir. (Allah hepsinin esrarım tasdik etsin!) Düşmanları kahretmek, hasedçileri def’etmek için bu beş âyet sabah ve akşam üçer defa ya da bir defa olsun daha fazla okunur. Te’sîr etmede sebep olarak bu âyetler iksirin kendisidir

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*