Anasayfa » Kuran-ı Kerîm e Karşı Yapılan Bu Saygısızlık Cezasız Kalmasın!

Kuran-ı Kerîm e Karşı Yapılan Bu Saygısızlık Cezasız Kalmasın!

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Kuran-ı Kerîm e Karşı Yapılan Bu Saygısızlık Cezasız Kalmasın!

Günümüzde olduğu gibi Osmanlı Devleti devrinde de İslâm’a ve Kur’ân-ı Kerîm’e dil uzatanlar vardı. Bunlara karşı devlet birtakım tedbirler alıyor, suçu tespit edilenler ağır cezalara çarptırılıyordu. Özellikle İslâmî konularda son derece hassas olan Osmanlılar bu gibi kusurlu suçlara karşı gereken cezaları vermekte ve tatbik etmekte hiç geri kalmamıştır.

Sultan Beşinci Mehmed Reşad dönemine ait bir vesikadan, meselenin ehemmiyeti anlaşılmaktadır. Zira Kur’ân-ı Kerîm’e yapılan saygısızlığa karşı bizzat padişahın isteğiyle şiddetli cezalar verilmiştir. İşte bir Robert Kolej öğrencisinin yaptığı hürmetsizlik ve duyulan üzüntü.

Günümüz Türkçesiyle:

İçişleri Bakanlığına,Rumeli Hisarında bulunan Robert Kolej talebesinden yirmi bir yaşlarında Aziz Vamık isminde bir öğrencinin mezuniyet merasiminde okuduğu tezinde Kur’ân-ı Kerîm hakkında “O köhne kitabın karanlık satırları” gibi her Müslüman’ın kalbini yaralayacak bir ibarenin bulunduğu, sözüne itimat edilen bazı kimseler tarafından haber verilmiştir. Cenâb-ı Hakk tarafından hikmet vasfıyla övülen Mefhar-ı Mevcûdât Efendimiz hazretlerinin parlak ve ebedî bir mucizeleri olan ve beşeriyetin iki cihan saâdetine kefil olan bir Kitaba Mübin hakkında, Osmanlı Devletinde Müslüman ismi taşıyan bir genç tarafından böyle küfrü icap eden bir ibarenin kullanılmasının ne kadar büyük bir üzüntü ve kedere sebep olacağı aşikârdır. Bunun için hemen adı geçen tezin getirtilmesi ve araştırılıp, ortaya çıkacak sonuca göre bu kelimeleri yazma cüreti gösteren öğrenci hakkında meselenin ehemmiyetine binaen şiddetli bir ceza uygulanması hususunda gereğinin yapılması bakanlığınızdan beklenmektedir efendim.

17 Haziran 1915 Şeyhülislam adına Müsteşâr

Metnin Transkripsiyonu:

Bâb’i Fetvâ Dâire-i Meşihattı İslâmiye Dâhiliye Nezâretti Celîlesi’ne Rumeli Hisarı’nda kâin Robert Koleji talebesinden yirmi bir yaşlarında Aziz Vâmık namında birisinin ihzâr ve tevzii mükafât resminde kıra at eylediği tezde Kurân-ı Kerîmdi Azîmuş-şân hakkında “O köhne kitabın karanlık satırları” gibi her Müslümanın kalbini

dâğdâr edecek bir ibâre4 redîenin bulunduğu mevsuku l kelim bazı zevât tarafından haber verilmiş ve Cenâb-ı Kâdir-i Ezelî tarafından vasfı hikmetle tavsif buyurulan ve Mefhar-ı Mevcûdât aleyhi ekmelu t-tahiyyât Efendimiz hazretlerinin mucize-i tâbdâr-ı ebedîleri olan ve beşeriyetin kâfili saâdet-i dâreyni bulunan bir Kitâb-ı Mübîn hakkında DârulHilafeti’lAliyye’de İslâm ismini taşıyan bir genç tarafından böyle bir ibâreA küfr- âlûd isti‘mâli ne derece teessür ve teessüfü mûcib olacağı derkâr bulunmuş olmasına mebnî hemen mezkûr tez varakasının celbi ile bi’t-tedkik tebeyyün edecek hâle göre mütecâsiri hakkında meselenin ehemmiyetiyle mütenâsib mücâzât-ı şedîde tertîbi zımnında iktizâ-yı hâlin icrasına himem4 celîle-i nezâret-penâhîlerinin masrûf buyurulması mütemennâdır efendim.

Fî 4 Şaban sene 1333 ve fî 4 Haziran sene 1331

Şeyhülislam nâmına Müsteşâr

İmza.

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.