Konfederasyon Maddeleri uyarınca yönetim

Maddeler’e göre Konfederasyon Kongresi tek ulusal kuruluş­ tu. Her eyalet hükümeti, Kongre’de yer alacak bir temsilci seçerek egemenliklerini korudular. Ulusal yürütme ya da yargı organı kurulmamıştı. Her eyalet delegesi tüm konularda eşit oy sahibiydi. Kongre, Amerika Birle­ şik Devletleri’nin dış ilişkilerini yürütmekle görevliydi. Ancak, vergilendirme yetkisi olmadığından, diplomasisini yürütme gücünden yoksundu. Ayrıca, eyaletler arası ticarette de yargılama yetkisi yoktu. Her eyalet komşularına karşı isteğidi gümrük tarifesini uygulamakta serbestti. /4£0 Anayasası 1787’de Philadelphia’da hazırlanmış ve gerekli dokuz eyalet tarafından 21 Haziran 1788’de onaylanmıştır. Konfederasyon Maddeleri’ni iptal eden Anayasa, 1789’dan bu yana yürürlükte olan federal sistemin tem ellerini a tm ıştır. Ne var ki çok geçmeden, Konfederasyon Kongresi bir zafer kazandı: 13 eyaletin batı topraklarını örgütlemek ve yönetmek için bir plan üstünde anlaşmalarını başardı. Her eyalet, Apalaşlar’ın ötesindeki batı toprakları üstünde iddia ettikleri hakları Kongre’ye bildirdi. Ayrıca, batı bölgelerinde kurulacak yeni eyaletlere eskileriyle eşit statü sağlayan kuzeybatıyla ilgili üç kural kabul edildi (1784, 1785 ve 1787): Kuzeybatı bölgesinin toprakları (yani Ohio ırmağının kuzeyindeki alan), kare biçimi parsellere bölünüp 36 parçaya ayrılacak ve düşük fiyatla göçmenlere satılacaktı. Ayrıca, Kuzeybatı bölgesinde kölecilik yasa dışı ilan edildi (Ohio’nun aşa­ ğı kesimindeki Güneybatı bölgesi, daha sonraki Federal Kongre tarafından 1790’da köleci bölge olarak örgütlenecekti). Ancak, Konfederasyon Kongresi uzun ömürlü olamadı. Vergilendirme yetkisinden yoksun olduğu için parasının hemen hiç değeri yoktu. Ayrı eyaletlerde sü­ rüp giden yaygın toplumsal kargaşa, birçok Amerikalı’nın yeni ulusa duyduğu güveni yitirmesine yol açtı. Cumhuriyet, özerk hükümetlerin insanlara büyük özgürlükler getireceği inancıyla kurulmuştu. Ama kısa sü­ rede bu düşüncenin boşa çıktığı görüldü. Massachusetts’deki Shays ayaklanması (1786-1787), mahkeme sistemini zorla kapatarak borçlulara yardım amacı gü­ den bir girişimdi. Çeteler bu amaca ulaşmak için yasa koyucuları ve yargıçları dehşete düşürdüler. Kraliyet görevlileri kovulunca tüm yetkileri ele alan yeni eyaletin yasa koyucuları, mülkleri müsadere ediyor, adli kararları tersine çeviriyor, bolbol değeri olmayan kâğıt para basıyor ve durmadan kendi çıkarlarına yasa çıkarı­ yorlardı. (Solda) Başkan George Washington (resmin solunda) ilk kabinesinin üyeleri (soldan sağa) Savaş bakanı general Henry Knox, Maliye bakanı Alexander Hamilton, Dışişleri bakanı Thomas Jefferson ve ilk Adalet bakanı Edmund Randolph’la. (Sağda) Washington’un ölümünü canlandıran bir Çin resmi (1800’e d.) ABD (TARİH) 377 Kurulu yeni düzenin toplumsal ve siyasal seçkin sını­ fı, güçlü bir ulusal hükümetin hemen gerekliliğini savundu. Londra hükümetinin daha önce yerel yönetimlere bir denge öğesi olarak sağladığı etki ortadan kalkmıştı. Massachusetts’deki vaftizciler ve Pennsylvania’daki quakerler gibi daha önce kraliyet hükümetinin korunduğu azınlıklar şimdi savunmasız kalmışlardı. Varlıklı sınıflar, kitlelerin insafına kaldıklarını iddia ediyorlardı. Yeni ABD öylesine zayıftı ki, bütün dünyada horlanıyor ve diplomatları önemsenmiyordu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.