Kohler, Kaufmann

Kohler, Kaufmann

Kohler, Kaufmann

(d. 10 Mayıs 1843, Fürth, Bavyera – ö. 28 Ocak 1926, New York kenti, ABD), Alman asıllı ABD’li
Kohlhase, Hans 428
haham. Reformcu Yahudiliğin ABD’deki en etkili ilahiyatçılarındandır.
Gelenekçi bir Yahudi eğitimi almasına karşın Almanya’da peygamber öğretilerini dinin özü sayan Reformcu Yahudiliğin en ünlü önderlerinden Abraham Geiger’in (1810-74) öğretilerinden büyük ölçüde etkilendi. Tekvin’in 34. bölümünde Yakub’la ilgili bir öyküyü konu alan doktora tezi Der Segen Jacobs (1867; Yakub’un Lütfü) geleneksel Yahudi inancıyla modern bilgileri uzlaştırma çabasını yansıtıyordu. Kutsal metinleri modern bilimin ışığında çözümleme yaklaşımının ilk örneklerinden biri olan bu tezin köktenciliği Kohler’i Almanya’daki Yahudi din adamları çevresinin dışında bıraktı. Bu yüzden ABD’ye göç eden Kohler orada ünlü Reformcu haham David Einhom tarafından sevinçle karşılandı. Daha sonra Einhorn’un kızıyla evlendi. Detroit (1869-71), Chicago (1871-79) ve son olarak da New York (1879-1903) Reformcu cemaatlerinin hahamı oldu.
Kohler, 1885’te Pittsburg hahamlar konferansını topladı. Konferansta onun hazırladığı bir bildiri benimsendi. Tanrı düşüncesi, Yahudiliğin tarihsel işlevi ve sosyal adalet gibi konularda Reformcu Yahudiliğin görüşlerini yansıtan bildiri, Reformcu hareketin ilkelerinin klasik belgeleri arasına girdi ve ABD Yahudilerinin tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu.
Kohler, 1901’den 1906’ya değin Jewish Encyclopedia’mn (Yahudi Ansiklopedisi) bir bölümünün yayın yönetmenliğini üstlendi; bu ansiklopediye başlıca ilahiyat konularını içine alan 300’ü aşkın madde yazdı. 1903’te Cincinnati’de (Ohio) Reform hareketinin önde gelen kuruluşlarından Hebrew Union College’ın (bugün Hebrew Union College-New York Din Enstitüsü) rektörü oldu, 1921’e değin bu görevde kaldı. En yetkin yapıtı olan Jewish Theology Systematically and Historically Considered’i (1918; Sistematik ve Tarihsel Açıdan Yahudi İlahiyatı) bu sıralarda yazdı. Kohler’in bu yapıtından önce öğrencilerin başvurabileceği kaynaklar ortaçağ felsefi yazını ile hahamların yapıtlarıyla sınırlıydı. Yapıtta ağırlıklı olarak Reform ilkelerinin açıklanmasına karşın gelenekçi ve tutucu kavramlar da özenle işlenmişti.
Kohler’in ölümünden sonra yayımlanan The Origins of the Synagogue and the Church (1929; Sinagogun ve Kilisenin Kökenleri) adlı kitabı, Yahudilerle ilk Hıristiyanların ilişkisini ele alır. Yapıtta, İsa ile Vaftizci Yahya’nın Mesih Çağının yakında geleceğine inanan Essenliler mezhebinin üyeleri olduğu öne sürülür.
Kohlhase, Hans (ö. 22 Mart 1540, Berlin), uğradığı haksızlık nedeniyle düşman olduğu Sakson soylularıyla uzun yıllar savaşan ve önemli karışıklıklara neden olan Alman tüccar.
1532’de Leipzig panayırına giderken bir Sakson soylusu iki atma el koydu. Kendisine tazminat ödenmesi için Sakson mahkemelerine yaptığı başvurudan sonuç alamayınca, yalnızca saldırgana değil, bütün Sakson soylularına karşı açıktan açığa meydan okumaya başladı. Sonraki altı yıl boyunca, kurduğu çeteyle birlikte Saksonya ve Brandenburg arasındaki sınır bölgesinde tam bir terör havası estirdi. Saksonya elektörü başına ödül koyduysa da, Brandenburg’da her zaman saklanacak bir yer bulduğundan yakalanamadı. Ama Brandenburg’da da eylemlere girişince, 1540’ta Elektör II. Joachim tarafından yakalandı ve başyardımcı-
sıyla birlikte Berlin’de işkenceyle öldürüldü. Kohlhase’nin yaşam öyküsü, Heinrich von Kleist’ın Michael Kohlhaas (1810; Michael Kohlhaas, 1944, 1946) adlı kitabına konu olmuştur.
Kohlrausch, Friedrich Wilhelm Georg
(d. 14 Ekim 1840, Rinteln – ö. 17 Ocak 1910, Marburg, Almanya), elektrolitlerin (iyon aktanmı yoluyla elektrik iletimini sağlayan çözeltiler) özelliklerini inceleyerek
Kohlrausch
Bavaria-Vertog
davranışlarının anlaşılmasına katkıda bulunan Alman fizikçi.
Kohlrausch, Göttingen Üniversitesi’nde ve Frankfurt sun Main’daki Teknoloji Okulu’n-da fizik profesörlüğü yaptı. 1874’te elektrolitlerin belirli ve sabit bir elektriksel dirence sahip olduğunu gösterdi. İletkenliğin seyreltikliğe bağlılığını gözlemleyerek çözeltilerde iyonların (yüklü atom ya da moleküller) aktarım hızlarını belirlemeyi başardı. 1875’te Würzburg Üniversitesi’nde, 1895’te de Berlin Üniversitesi’nde fizik profesörü oldu.
Kohlu, Pakistan’da, Belucistan eyaletinin Sibi iline bağlı kabile toprağı. Yan kurak ve dağlık bir bölgede yer alır. Dağlar, Süleyman Sıradağlannın batısında taraçalar halinde yükselir. Kohlu’nun büyük bölümü dikenli çalılıklarla kaplıdır. Nüfusun çoğunluğunu geçimlerini koyun ve keçi besiciliğiyle sağlayan göçer Beluciler oluşturur. Bölgeye, Sibi’deki Dera Bugti’den ciplerle ulaşılabilir. Nüfus (1981 geç.) 178.000.
Kohtla Järve, Rusça kohtla-yarve, Eston-ya SSC’de kent. Finlandiya Körfezi yakınla-nndadır. 1900’de kurulan ve 1946’da kent statüsü kazanan Kohtla Järve, Tallinn-Leningrad kara ve demir yolu üzerinde yer alır. Başlıca sanayi ürünü petrollü şeylden elde edilen petroldür; 1948’de Leningrad’a, 1953’te Tallinn’e uzanan şeyi gazı boru hatları yapılmıştır. Çeşitli petrol ürünleri üretilen kentte, bir de gübre fabrikası vardır. Nüfus (1982 tah.) 75.000.
kohun yağı, Orta Amerika’nın batı kesimlerinde yetişen Attalea cohune adlı palmiye ağacının meyvelerinin çekirdeklerinden çı-kanlan yağ. Özellikleri hindistancevizi yağına benzeyen bu yağın ticari önemi giderek artmaktadır. Kabuklannın çok sert olması nedeniyle, meyvelerin toplanması ve işlenmesi zordur. Çekirdekler yüzde 65-70 oranında yağ içerir; bu oran meyvenin toplam ağırlığının yüzde 10’unu oluşturur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*