kimya

 Eşit ağırlıktaki C2H6 ve C02 nin karışımmda C^HTietanJ^ıır^ısm^asınc^^Tirrr Hg olduğuna göre, C02 nin kısmi basıncı kaç mm Hg.dir? (C = 12,0 -16, H = 1) A)11    B)15 C)22 D)30 E) 45

ÇÖZÜM: Her iki gazın kütleleri “m” gram olsun. nc 2 h 6 =m/30 mol

nco2 ~ m/44 mol

Basınç ile mol sayısı doğru orantılı olduğundan, mm

— /– = 22/Pcc,2 yazılabilir.

30 44

Buradan, PCo2 = 15 mm. Hg bulunur.

3f

25°C sıcaklıkta şekildeki kapta su üzerinde bir miktar H2 gazı depolanmıştır. Kaptaki gaz basın­cı 623 mm Hg.dir. Sıcaklık değiştirilmeden, pis­ton hareket ettirilerek hacim yarıya indirilirse, kaptaki basınç ne olur? (Suyun 25°C de kısmi buhar basıncı 23 mm Hg.dir.)

C)                            1177      D) 1223  E)1623

A) 600

ÇÖZÜM: Sıcaklık değiştirilmedikçe suyun kısmi buhar basıncı daima aynıdır. Başlan­gıçta H2 gazının kısmi basıncı PH2 = 623 – 23 = 600 mm Hg. Hacim yarıya inince H2 nin basıncı iki katına çıkar: PH^ = 1200 mm Hg. Son durumda basınç: 1200 -+ 23 = 1223 mm Hg.

NSvf           Dİte                              TTVö\ W2, TTK>\Ç>2,^;\                                                  çza.

karışımı vardır. Kaptaki toplu basınç 600 mm.’dir. Karışım bir kıvılcımla patlatılıp tekrar oda sıcaklığına döndüğünde kaptaki basınç kaç mm. olur? (Oda sıcaklığında su buharının kısmi basıncı 23 mm.’dir.)

A) 300   B) 277    C) 323    D) 200    E) 400

ÇÖZÜM; Başlangıçta. ve reaksiyon sonunda kaptaki sıcaklık aynıdır. Kabın hacmi değiş­mediğine göre, basınç sadece mol sayısına bağlı kalacaktır.

Başlangıçtaki mol sayısı —0,1 mol H2 +0,1 mol 02 +0,1 mol He =0,3 mol Reaksiyon:

H2 +1/2 02 -*H20

mol 0,5 mol 0,1 mol x

x = 0,05 mol (reaksiyona giren 02)

Reaksiyondan sonra toplam mol sayısı =0,1 mol He + 0,05 mol artan 02

= 0,15 mol

O halde, son durumdaki basıncı artık hesaplayabiliriz,

0,3 mol gaz 600 mm. basınç yaparsa 0,15 mol gaz             x

x = 300 mm.

Ayrıca, reaksiyon sırasında oluşan suyun oda sıcaklığında 23 mm.’lik kısmi buhar basıncı da buna eklenerek, son toplam basınç:

P = 300 + 23 = 323 mm. bulunur.

40- 20 gr. CH4 ve 40 gr. 02 karışımı kapalı bir kapta bulunuyor. Kaptaki toplu basınç 800 mm. Hg’dır. Karışım reaksiyona sokulduktan sonra, ürünler tekrar eski şartlara getiriliyor ve su buharı yoğunlaşıyor. Bu sıcaklıkta su buharının kısmi basıncı 32 mm. Hg’dır. Son durumda kaptaki toplam basınç kaç mm. Hg olur? (C = 12)

A)                            432       B) 368    C) 232    D) 200    E) 832

ÇÖZÜM:

nCH4 =20/16 =1,25 mol

n02 =40/32 =1,25 mol nt = 1,25 + 1,25 = 2,5 mol

Reaksiyon denklemi:

CH4(g) + 202(g) -*C02(g) + 2H20(s)

1                   mol 2 mol 1 mol X          1,25 ‘

x = 0,625 mol

Reaksiyona giren CH4:0,625 mol

Artan CH4:1,25 – 0,625 =0,625 mol

Oluşan C02:0,625 mol (CH4 ile C02 nin katsayıları aynı)

Görüldüğü gibi ortamdaki 02 nin tamamı tüketilmiş, CH4 ün ise yarısı reaksiyona gir­miştir. Buna göre tepkime sonundaki gazların toplam mol sayısı:

0,625 mol CH4 +0,625 mol C02 = 1,25 mol

pı m 800 2,5

—— =—– >— -=—— *P2 = 400 mm. Hg

p2 n2 p2        1,25

Bu basınca su buharının kısmi basıncı da eklenerek, kaptaki son basınç:

P = 400 + 32 = 432 mm. Hg bulunur.

4|- Bir kabda eşit mol sayısında H2, He, 02 gazlar, bulunmaktadır. Kabın ağz.ndaki uçuk bir delik kısa bir sure açılıp tekrar kapanıyor. Kapta kalan gazlardan hangisinin

mol sayısı en çoktur? (He = 4) (ÜSS. 1974)  nangıs.nm

a-2 ■ B) He        C) 02     D) Eşit sayıda

t) Bir tahmin yapılamaz.

ÇÖZÜM. Gazlar,n diffüzyon h,z, mol ag l.klar, ile ters orant.l, olduğundan, mol ag.rl.«,

en buyuk olan gaz en yavaş yay.l.r. Buna göre kapta en fazla kalan gaz 02 olacakt.r. (H2 – 2, He —4, 02 =32gr./mol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki borunun iki ucundan zıt yönde He ve CH4 gazları aynı koşullarda ve anda gönderiliyor. Bu iki gaz hangi çizgide karşılaşırlar? (He = 4, C = 12, H

A)                  II       B) III    C) IV  D) V E) V ile VI arasında

vHe /İĞ~

ÇOZUM: ——- — =y/———— =2

vch4                   4

He gazının yayılma hızı, CH4 gazına göre 2 kat fazla olduğundan V numaralı çyr karşılaşırlar.   –              ^

43- C02, NH3, 02, S02, CO, CH4 gazlarından aynı koşullarda difüzyon hızı en fazia nın, en az olana difüzyon hız oranı nedir? (C = 12, N = 14, S = 32, O = 16, H =

Aj^/2                      B) 2                        C)-L                        D)-l-                        E) 4

v                                                                 4                            2

ÇÖZÜM: Söz konusu gazların mol ağırlıkları hesaplanır. C02 =44, NH3 =17,.02 = S02 = 64, CO = 28, CH4 = 16 gr/mol. Mol ağırlığı en küçük olan CH4 ün yayı hızı en fazla/nol ağırlığı en büyük olan S02 nin yayılma hızı en azdır.


 

1-       Bir miktar yemek tuzu (NaCI) çözeltisi île bir miktar gümüş nitrat (AgNÖ3) çözeltisi kaplarıyla birlikte tartılıyor. Bu çözeltilerden biri diğerine ilave edilince, beyaz bir çökelti oluşuyor. Boş kap ve çökelti oluşan kap birlikte tekrar tartılıyor. İlk ve ikin­ci tartımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Her iki tartım da aynı bulunur.

B)  İlk tartımdaki kütle, ikinci tartımdakinden daha büyük olur.

C)  İkinci tartımda ölçülen kütle, ilk tartımdakinden daha büyük olur.

D)  “a” ve “b” seçeneklerindeki ifadelerden her ikisi de olabilir.

E)  Mb” ve V seçeneklerindeki ifadelerin her ikisi de olabilir.

2~ Demir tozları, içinde klor gazı (Ci2) bulunan bir deney tüpünde ısıtıldığında sarı renk li bir katı olan demir – 3 – klorür oluşur. Aşağıdaki grafiklerden hangisi belli bir miktar Fe tozu kullanılması halinde oluşan FeCI3 kütlesini Cl2 gazı hacminin bir


 

2—     A ve B elementlerinin kütlesel birleşme oranı 1/4’tür. A’dan 3 gr., B’den 14 gr. alınır­sa tepkime sonunda aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

A)  A’nın birazı birleşmeden kalır.

B) Bütün A atomları, bütün B atomlarıyla birleşir.

C) 3 gr: A, 12 gr. B ile birleşir.

D)  3 gr. A, 13 gr. B ile birleşir.

E)  3 gr. A, 10 gr. B ile birleşir.

3—     A ve B elementleri ağırlıkça 5/12 oranında birleşerek C bileşiğini oluşturuyorlar. A ve B’den 6’şar gr. alınarak tepkimeye sokulursa, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ­ru olur?

A)  T2-gr. C oluşur.

B) 11 gr. C oluşur, 1 gr. A artar.

C) 8,5 gr. C oluşur, 3,5 gr. A artar.

D)  17 gr. C oluşur.

E)  10,5 gr. C oluşur, 4,5 gr. B artar.

4—     Kapalı bir kapta 16 gr. Hidrojen ile 2 mol azot karışımı reaksiyona sokulursa en çok kaç gr. amonyak [NH3) elde edilir? (N =14, H = 1)

A) 17 B) 34     C) 68     D) 51     E) 8,5

5—    0,5 mol S02 gazı ile 6,02 . 1022 adet 02 molekülü birleşirse kaç molekül S03 olu­şur?

A) 3,01.1023        B) 12,04. 1022 C) 1,204.1022

A)                                                 6,02.1023          E) 1,05.1024

6—    3 gr. NO ile 1,204.1024 molekül 02 den oluşan karışım basıncı sabit tutulabilen bir kapta tepkimeye sokulursa, N.Ş.A en çok kaç İt. N02 gazı oluşur? (N = 14,0 = 16) A) 11,2        B) 1,12   C) 2,24  D) 22,4  E) 3,36

7—     Basıncı sabit tutulabilen bir kapta 6 gr. NO ile 3,01 . 1022 02 molekülü reaksiyona sokularak N02 eldesi sırasında hangi gazdan N.Ş.A. kaç İt. artar? (N =14, 0 =16) A) 2,24 İt. 02   B) 1,12 İt. 02 C) 4,48 İt. NO

A)                                                 2,24 İt. NO  E) 3,36 İt. NO

8—     Eşit kütlelerdeki Ca ve 02 reaksiyona girerek .28 gr. CaO bileşiği oluşturuyorlar. Elementlerden biri tamamen tükendiğine göre, bu tepkime sonunda hangi madde­den kaç gr. artmıştır? (Ca = 40,0=16)

A)                                       12gr. 02       B) 12gr. Ca  C) 8gr.02

D)                                      4 gr. Ca                       E) 10gr. 02   31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jıp reaksiyona sokulan A ve B2 maddelerinden 10,2 gr.

Hştlr. Bu sırada elementlerden biri tamamen tükendiğine gör

hangp maddeden, kaç gr. artmıştır? ^

>*     C) 2,7 gr. A

:y.Bj     E) 5,4 gr. A

11—  Herbiri için eşit kütlelerde C kullanılarak elde edilen aşağıdaki bileşik çiftler hangisinde hidrojenin değişen kütleleri arasındaki oran 2/3’tür? (C = 12, H = 1) A)C2H4,CH4     B)C3H8, C4H10 C) C2Hj, c2h4

D)       C3H6,C2H6 e) c2h6, ch4

12—  A ve B elementlerinin oluşturduğu iki tür bileşikten, l.’de % 30 A ve % 70 1

  1. II.        ‘de % 60 A ve % 40 B bulunduğu biliniyor.

Her biri için eşit kütlelerde A kullanılarak elde edilen iki bileşikten I. bileşik B’nin II. bileşikteki B’ye kütlesel oranı kaçtır?

A) 2/3    B) 3/5   C) 7/2    D) 3/2    E) 7/4

13—  1 gr. X elementi sıra ile 1,43 gr. ve 2,86 gr. Z elementi ile birleşerek iki saf bile; oluşturmaktadır. Birinci bileşiğin formülü X2Z3 olduğuna göre, ikinci bileşiğin f< mülü nedir?

A)XZ      BİXZV     C) X1Za   D\X2Z5    E) X,Z

14—  X ve Y elementleri iki tür bileşik yapıyorlar. Birinci bileşikte 28 gr. X elementi, 8 g Y ile birleşmektedir. İkinci bileşiğin ise ağırlıkça % 701 X’dir. Herbiri için eşit kü lelerde X kullanılarak elde edilen iki bileşikten, birincideki V kütlesinin, ikinci bih şikteki Y kütlesine oranı nedir?

A) 1/3    B) 2/3   C) 4/3    D) 5/3    E) 2/5

15—  Gazlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)    Aynı basınç ve sıcaklıkta eşit hacimlerin di eşit sayıda molekül bulunur.

B)    Sabit basınçta her gazm mol sayısı ile hacmi doğru orantılıdır.

C)    Aynı basınç ve sıcaklıkta eşit hacimdeki gazların kütleleri eşittir.

D)    Sabit sıcaklıkta her gazın basıncı ile hacminin çarpımı sabittir.

E)    ,   Aynı basınç ve sıcaklıkta birer mollerinin kapladıkları hacim eşittir.

16—  32 gr. 02,28 gr. CO, 44 gr. $Ö2, 4 gr. He ve 71 gr. Cl2 gazlarının sabit sıcaklık ve ba­sınçta kapladıkları hacim ve içerdikleri molekül sayısı hangisinde daha fazladır? (C = 12,He=4,CI =35,5)

A) 02     B) CO     C) C02 D) Cl2 E) Hepsinde aynıdır.

17—  Aynı sıcaklık ve basınç koşullarında 67,2 litre CH4 ile 67,2 litre S02 gazının kütle oranı nedir? (C = 12, S =32,0 =16, H =1)

A) 2/3    B) 1/4    C) 1,5    D) 2/5    E) 1/6

18—  ^ N.ş.’da 67,2 litre CO gazının, 44,8 litre N02 gazına kütle oranı nedif? (N = 14

0         = 16)

A) 20/23  B) 21 /23 C) 41 /17 D) 17/23  E) 5/9

19—   N.Ş.A. nacmi 112 İt. plan bir gazın kütlesi 80 gr. ise bu gazın, molekül ağırlığı nedir? 32 A) 32         B) 16 C) 24    D) 20    E) 18

20-       Aynı şartlarda oksijenin hacmine eşit hacim kaplayan, fakat ağırlığı oksijenin 2,5 ka­tı olan gaz, aşağıdakilerden hangisidir? (C = 12, S = 32, O = 16)

a)co2 b)o3                               cyso2 d)so3 e|c4h10

21-       Aynı basınç ve aynı sıcaklıkta bütün gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur. Buna göre, x gr. N2 gazı 22 İt hacim kaplıyorsa, aynı şartlarda x gr. C02 gazı kaç İt. hacim kaplar? (N = 14, C = 12)

A) 22     B) 14    C) 7 D) 28      E) 44

22-       Normal şartlarda oksijen dolu cam bir balonun gaz ağırlığı 1,6 gr. ve balonun hacmi 1120 mlt’dir. Aynı şartlarda aynı balona başka bir gaz dolduruluyor. Balonun gaz ağırlığı 4,3 gr. olduğuna göre, ikinci gazın molekül ağırlığı kaç gr.’dır?

A) 44     B) 38    C) 58     D) 64     E) 16

23-       Bir balon S02 gazı ile doldurulduğunda kütlesi 8 gr. artıyor. Aynı balon aynı şartlar­da X gazı ile doldurulduğunda kütlesi 2 gr. artıyor. X gazı, aşağıdakilerden hangisi­dir? (C = 12,     N =Î4, S —32, O = 16)

A)CH4                    b)n2                        c)o2                         D) CÛ2                   E) so3

24-       Eşit ağırlıkta CH4 ve CO’dan oluşan bir gaz karışımında CH4/CO mol oranı nedir? (C = 12)

A) 5/3    B) 7/3   C) 11/7   D) 4/7    E) 7/4

25-       25 gr. CH4 gazı belli sıcaklık ve basınçta 30 İt. hacim kaplıyorsa, 50 gr. S02 gazı aynı sıcaklık ve basınçta kaç İt hacim kaplar? (C = 12, S = 32)

A) 15     B) 12    C) 24     D) 30     E) 40

26-       A kabında 10 İt. CH4 gazı, B kabında 20 İt N2 gazı bulunmaktadır. Aynı şartlarda B kabındaki Na gazı 3 mol ise, A kabındaki CH4 gazının kütlesi kaç gr.’dır?

(C = 12, N = 14, H = 1)

A) 64    B) 32     C) 48                 D) 24                      E) 16

27-       A kabında 20 İt CH4 gazı, B kabında 30 İt. COgazı bulunmaktadır. Bu hacimler ay­nı sıcaklık ve basınçta ölçülmüştür. A kabındaki gazın kütlesi 64 gr. olduğuna gore, B kabındaki CO’in kütlesi kaç gr’dır?

A) 56     B) 64    C) 90     D) 128   E) 168

28-       C(k) +4Hf(sud#> + 2SO?(suda) -*2H20(s) + 2S02(g) +C02(g) reaksiyonuna göre 3 mol karbonun yükseltgenmesinden açığa çıkan toplam gaz hacmi oda şartlarında kaç litredir? (ÖSS. 1974)

A)                            124.     B) 220,5  C) 180    D) 73,5 E) 24,5

29-       3C(k) + 4H+(suda) +4N03 isuda)->3C02(g) +4NO(g) +2H20(s) reaksiyonunda 7,2 gr. karbonun yükseltgenmesinden oda şartlarında toplam kaç lit-

. ggz ürün elde edilir. (C=İ2)

,) 0,7.22,4 B) 1,4. 24,5 C) 0,7. 24,5 D) 2,7. 24,5 E) 0,5. 22,4

30-       3S(k) +4HN03(suda) ->-3S02(g) + 4NO(g) +2H20(s)

reaksiyonuna göre 19,2 gr. kükürtten, odı şsrtliTindâ (İde cdllctllccck topliffl ¡İl

hacmi kaç litredir? (S = 32)

A) 34,3                  B) 43,5                  C) 53,4                  D) 345                   E) 120 33

31—  Ağırlıkça % 28 N2, %44 C02, %28 CO içeren bir gaz karışımı için aşağıdaki bilgiler­den hangisi doğrudur? (N =14, C = 12, O = 16)

A)       Hacim yüzdeleri birbirine eşittir.

B)      Azot ve CO’din mol yüzdeleri eşit, C02‘din fazladır.

C)     Azot veC02‘in mol yüzdesi eşit, CO’in fazladır.

D)      C02 ve CO’in mol yüzdeleri eşit, N2’un fazladır.

E)       Molekül ağırlıkları birbirine eşittir.

32—  6 İt CO ile 8 İt 02 gazları C02 vermek üzere sabit basınçlı bir kapta reaksiyona soku­luyor. Tepkime tamamlandıktan sonra toplam gaz hacmi kaç litredir?

A) 1      B) 14     C) 11     D) 10     E) 8

33—  10 cm3 NH3 ve 14 cm3 02 den oluşan bir gaz karışımı reaksiyona sokuluyor. Ürün­ler N02 ve H20 buharıdır. Aynı şartlarda kaç cm3 N02 oluşur?

A) 2,4    B) 3,4   C) 8,0    D) 6,7    E) 10,0

34—  N.Ş.A. 36 litre H2 ve 16 İt N2 gazları sabit basınçlı bir kapta tam verimle NH3 ver­mek üzere tepkimeye sokuluyorlar. Olay sonunda kaptaki toplam gaz hacmi kaç lit­redir?

A)                            28       B) 26     C) 52     D) 24    E) 36

35—  N.Ş.A. 40 cm3 H2 ve 02 karışımı patlatılıp soğutulduktan sonra geriye 6,4 cm3 yanıcı bir gaz kalıyor. İlk karışımdaki H2 nin hacim % nedir? *

A)                            28       B) 56     C) 30     D) 72    E) 80

36—  80 cm3 Ozon ve Oksijen karışımı, tamamen Oksijen haline dönüştürüldüğünde hacim, aynı şartlarda 90 cm3 oluyor. IIIMcarışımdaki ozon oranı nedir? (203 ~*3Ö2)

A)                            1/8       B) 1/3    C) 1/4    D) 8/9   E) 2/3

37—  Ozonizatorden geçirilen 600 cm3 02‘nin %20’si 03‘e dönüşüyor. Hacim azalması, oluşan 03 hacmi ve son gaz hacmi nedir? ( 302 203 )

Hacim

  Ö3 hacmi Azalmlsı Son hacim
a) 120 80 540
b) 80 40 560
c) 60 30 570
d) 40 80 520
e) 140 120 480

 

38-     CO 4- 1/2 02 ->C02 +<*

tepkimesi için hangi ifade yanlıştır? (C = 12) (ÜSS.1975)

A)  28 gr. CO ile daima 16 gr. 02 birleşir.

B) Tepkime dışarı ısı verir.

Ç) 2 hacim CO, 1 hacim 02 ile 3 hacim C02 verir

D)  3. 1023 CO molekülünden, 3 . 1023 C02 molekülü oluşur. ^ E) Bu tepkimede mol sayıları korunmaz.

39-     N2(g)+3H2(g)-+2NH3(g)

reaksiyonu için hangisi yanlıştır? (N =14) (ÜSS. 1975)

A)  1 İt. N2, 3lt. H2 ile birleşirse, 2 İt. NH3 oluşur.

B) Mol sayıları korunmuştur.

C) 28 gr. N2, 6 gr. H2 ile birleşerek 34 gr. NH3 verir.

D) 1 . 1024 N2 molekülü, 3 .1024 H2 molekülü ile birleşerek 2.1024NH3 molekülü verir.

E)  N.Ş.A. 22,4 İt. N2, 3 . 22,4 İt. H2 ile birleştiğinde 34gr. NH3 verir.

40-     2NH3 4- 5/2 02 -* 2NO 4- 3H20 reaksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (N = 14)

A)  Mol sayıları korunmamıştır.

B) 1,204 molekül/NH3, 1,505 molekül 02 ile reaksiyona girerek 1,204 molekül NO oluşturur.

C) Atom sayıları korunmuştur.

D) 8,5 gr. NH3 gazı, 20 gr. 02 ile birleşirse 15 gr. NO gazı oluşur.

E) 44,8 İt. NH3 gazı 112 İt. 02 gazı ile birleşirse 56 İt. NO gazı oluşur.

41-     Belirli şartlarda 6 litre CO ile 4 litre 02 tepkimeye sokuluyor. Tepkime tamamlan­dıktan sonra, yine aynı şartlarda, aşağıdakilerdan hangisi doğrudur?

A)  10 litre C02 oluşur.

B) 6 litre C02 oluşur, 1 litre 02 artar.

C) 8 litre C02 oluşur, 2 litre 02 artar.

D) 8 litre C02 oluşur, 1 litre 02 artar.

E) 8 litre C02 oluşur, 1 litre CO artar.

42-     N2 4- 202 2N02 reaksiyonuna göre 120 cm3 N2 ve 02 karışımı reaksiyona so­kulduktan sonra 30 cm3 02 artıyor. İlk karışımdaki 02 % kaçtır?

A) 25     B) 40     C) 60     D) 75 E) 80

43-     10 cm3 etilen (C2H4) ile 50 cm3 oksijenden oluşan bir karışım patlatılıyor. Kaç cm3 oksijen tepkimeye girmeden kalır?

A) 5 B) 10      C) 60     D) 75 E) 80

44-     105 litre NO ve 02 gazları karışımından aynı şartlarda N02 gazı elde edildiğinde 30 İt. 02 gazı arttığına göre, reaksiyona giren NO kaç litredir?

A) 25     B) 30    C) 45     D) 50 E) 75

45-     Belirli şartlarda 300 cm3 02 ve H2 gazları karışımı patlatılıyor ve oluşan su yoğun­laştıktan sonra geriye 30 cm3 02 artıyor. İlk karışımdaki 02 % nedir?

A) 30     B) 35     C) 40     D) 45 E) 50

46-     H2, CO, H2S ve He gazlarından oluşan 8 litre karışım, NKA Ca(OH)2 eriyiğinden ge­çirilince 2,24 litre hacim azalması oluyor. Yakıldığında yine aynı koşullarda 1,38 litre 02 harcanıyor. Karışımdaki H2 ve CO mol sayıları eşit olduğuna göre, He hacim % si nedir?

A) 22,5   B) 37,5   C) 67,5   D) 75,2   E) 87,5

47—  C0,-C02 saf karışımından 25 İt. alınıyor. Bu karışım tam olarak yakıldığında 40 İt. hava harcanıyor. Karışımdaki C02 hacim yüzdesi kaçtır? (Havanın hacmen 1/5’ı

2         dir)

A) 36     B) 45     C) 54     D) 63     E) 70

48—  Bir kapta mol sayıları eşit H2, CH4, C2H4 veCO gazları bulunuyor. 4 litrelik böyle bir karışımı tamamen yakmak için aynı şartlarda kaç litre oksijen gerekir?

A) 3 B) 4       C) 5      D) 6    E) 7

49—  Hacmen %20 H2, %60 CO ve %20 C02 kapsayan bir karışımın 1 It.’sini tam olarak yakmak için kaç İt. hava kullanılır? (Havanın hacmen 1/5’i 02‘dir)

A) 1,12   B) 2,24   C) 6,5    D) 5\6     E) 2

50—  Hacmen % 40 He, %20 CO ve % 40 C2H2 gazlarından oluşan 30 İt. karışımı tamamen yakmak için kaç İt hava gerekir? (Havanın hacmen 1/5’i 02‘dir.)

A) 150    B) 125   C) 165    D) 170    E) 200

51—  % 48 H2, % 22 CH4, % 20 CO ve % 10 C02 kapsayan gaz karışımının 1 m3 ünü tam olarak yakmak için kaç m3 hava gerekir? (Havanın hacmen 1/5’i 02‘dir?

A) 1,8 B) 3,9   C) 0,78   D) 7,8    E) 2,5

52—  Belirli bir sıcaklıkta bir miktar NH3 gazının, hacmi ile basıncının çarpımı 42,1’dir. Aynı sıcaklıkta NH3 gazı 84,2 İt. hacim kapladığında basıncı kaç atmosferdir?

A) 1      B) 0,5   C) 2 D) 1,5     E) 3

53—  90 gr. suyun elektrolizi ile 273°K ve 152 cm. Hag basıncında kaç litre 02 gazı elde edilir?

A) 56     B) 112   C) 38     D) 14     E) 22,4

54—  Zn 4- 2 HCI -> ZnCI2 4- H2 tepkimesine göre 13 gr Zn üzerine asit etkisinden oluşan H2 gazının O0C ve 4 atm. basınçtaki hacmi kaç litredir? (Zn =65)

A) 11,2   B) 4,48  C) 5,6    D) 1,12   E) 2,28

55—  Bir bileşiğin ayrıştırılmasından 273° K ve 380 mm Hg basıncındaki hacmi 8,96 It olan X2 gazı elde edilmiştir. Bu sırada bileşik toplam ağırlığından 5,6 gr. kaybet­tiğine göre X elementinin atom ağırlığı nedir?

A) 16     B) 32    C) 28     D) 56     E) 14

14—  O0 C ve 2 atm basınçtaki hacmi 22,4 İt olan X gazı 1 mol su ile birleşerek 1 mol B maddesioluşturuyor. B’nin molekül ağırlığı 178 olduğuna göre X gazı aşağıdakiler- den han&s\â\rl (Br =80, S =32, C = 12,0 = 16)

A)S02     B)C02     C) Br2    D) S03    E) CO

57— Basıncı 80 cm. Hg, hacmi 810 cm3 olan bir gaz, sıcaklık değiştirilmeden hacim 720 cm3 olacak şekilde bastırıldığında basıncı kaç cm. Hg olur?

A) 120    B) 140   C) 70     D) 80     E) 90

 

Sabit basınçta gazların hacim – sıcaklık değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

^         o         D)        E)

11IHBB                          jjpHHHMMMi

– —ıV

‘ 1“ —

j’Şfe fa…. ^

MMSŞtSBŞŞmSSi

j= f

Hacim sabit kalmak şartıyla, gazların basınç-sıcaklık değişimini gösteren grafik aşağı­daki lerden hangisidir?

A)                            B)       C)        D)        E)


 

27°C ve 800 mm. Hg da 750 mit. hacim kaplayan bir gazın, 127°C de ve 500 mm. Hg. basınçtaki hacmi kaç litredir?

A)                            1,6      B) 0,8    C) 2,4 *  D) 3,2   E) 6,4

Bir gaz sabit basınç altında 0°C den 100°C ye ısıtılmıştır. İlk ve son hacimleri ara­sındaki oran nedir?

 

 

. 273 A‘HW

22 4

B) —- 44,8

0*2-

373

E)  7İ_ 373

 

 

 

Bir gazın 20°C de ve 760 mm. Hg basıncında hacmi 200 mit.’dir. Aynı gazın 293°K ve 190 mm. Hg basınçta hacmi kaç cm3 dür?

A)                            200       B) 400    C) 600    E) 800   E) 1000

İ00°K ve 1 atm. basınçtaki 5 İt. Argon gazı basıncı 0,3 atm’e düşürülerek hacmi 15 İt. olacak şekilde genleştirilmiştir. Gazın son sıcaklığı nedir?

A)                                                            —90°K B) —90°C    C)90°C   D) —183°C E) -183°K

Fe304 + 4H2 -* 3Fe + 4H20 tepkimesine göre 0,1 mol Fe304 ün tamamını in­dirgemek için gerekli olan H2 gazının 273°C ve 4 atmosfer basınçtaki hacmi kaç lit- redir?

A)                            2,24      B) 1,12   C) 4,48   D) 8,96  E) 6,72

MgC03 MgO + C02 tepkimesine gore 27°C de ve 380 atm. basınçta 49,2 İt. C02 gazı elde etmek için kaç gr. MgC03 ısıtılmalıdır? (Mg =24,C = 12)

A)                                                 42 B) 21  C) 84     D) 168 E) 126

3,01 . 1014 adet su molekülünün e\eV.tro\\z\nderv 27°C ve 38 cm Hg basıncında elde edilecek 02 gazının hacmi kaç litredir?

A)                            56       B)171     C)123     D)195    E)224 ^

 

Profaz: Çekirdek zarı ve çekirdekçik yok olur. Çekirdeğe ve stoplazmaya ait madde­lerden iğ iplikleri oluşur.

Metafaz: Eşkromozomlar, hücrenin ekvatoryal düzleminde iğ ipliklerine dik bir açı­da dizilirler. Bu fazda kromozomların kaç tane olduğunu saymak mümkündür. Kromozom­lar çift yapılardır ve her kromozom iki kromatitten oluşur. Bunlar interfazda DNA molekü­lünün kendini eşlemesi sonucu meydana gelmişlerdir, eş kromozom adını alırlar.

Anafaz: Eş kromozomu oluşturan kromatitler birbirinden ayrılır ve her çiftin biri bir kutba, diğeri diğer kutba hareket eder. Hücrenin ortasında hücre plağı denen bir yapı oluş­maya başlar. Bu yapı hücrenin kenarlarına doğru uzanır ve hücre stoplazmasını ikiye ayırır.

Telofaz: Her kromatit üzerinde sentromer denen bir bölge bulunur, iğ ipliği bu böl­geye bağlanır. İğ ipliğinin boyları kısalarak, kromatitler kutuplara çekilir ve iğ ipliklerin­den ayrılır. Kutuplara çekilen kromatitler, yeni hücrenin kromozomu haline gelir, profaz ın tersi olaylarla çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur, hücre plağının iki tarafında hücre çeperi materyali birikerek yeni hücrelerin çeperi meydana gelir. Böylece bir hücreden, birbirinin aynı iki hücre olur. Bu hücrelerde beslenir, büyür ve bölünürler. Bazı durumlarda stoplazma bölünmesi olmadan da kromozomların eşlenmesi ve bölünmesi olur. Böylece birden fazla çekirdekli olabilen bir hücreliler meydana gelir. Çok hücreli hayvanların bazı dokularında da bu durum görülür. Kalp kası hücrelerinde de çok sayıda çekirdek görülür.

Hayvan hücrelerinde mitoz bölünme bitki hücrelerindeki gibidir. Fark: 1- Hayvan hücresindeki santrozom mitoz başında kendisini eşleyip her biri kutaplara hareket eder ve bunlara iğ iplikleri bağlanır. 2- Hücre plağı görülmez, hücre zarı içeri çöker ve bunu stop- lazma bölünmesi (sitokinez) takip eder, iki hücre meydana gelir.

 

j Santrozom S—► Hücre zarında boğum

 

 


Mitoz bölünmenin özellikleri:

t – İnsanların, hayvanların vücut (soma) hücrelerinde, bitkilerin kök ve gövde uçlarındaki büyüme bölgelerinde (sürgen doku) görülür.

2-       Bölünme ile kromozom sayısı değişmez.

3—     Bir hücrenin bölünmesinden 2N = Diploit kromozomlu iki hücre meydana gelir.

4  — Eşeysiz üreme yapan canlılarda kromozom sayısını sabit tutar.

 

M

 

 

  1. III.    Meiosis (Redüksiyon) bölünme: Mayoz okunur. Bu bir özel bölünmedir. Bu bölünme­ye geçmeden önce üreme şekillerine bakalım.

Eşeysiz üreme: Bir organizmanın, başka bir organizmaya gerek görmeden doğrudan doğruya üreme şeklidir.

Eşeyli üreme ise iki canlıdan meydana gelen eşey hücrelerinin çekirdeklerininYırieş-

mesi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*